สถิติ 2557-pretest

19 Questions | Total Attempts: 863

SettingsSettingsSettings
Please wait...
สถิติ 2557-pretest

ข้อสอบเรื่องโครงงานจำนว 10 และสถิติเพื่อโครงงานจำน น 10 ข้อ อ่านคำถามให้ละเอียดรอบค บ หากมีอุบัติเหตุไฟดับ เครื่องเสียจะเข้าสอบได้ ม่เกิน 2 ครั้ง 


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อมูลที่ไม่สามารถวัดเป็นจำนวนได้โดยตรง เรียกว่า____ตอบเป็นภาษาอังกฤษ____
 • 2. 
  A type of information that can be counted or expressed numerically เรียกว่า____ข้อมูลเชิง(ตอบเป็นภาษาไทย)____
 • 3. 
  อุณหภูมิ 35 'C คือ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • A. 

   จริง

  • B. 

   เท็จ

 • 4. 
  ส่วนสูง 175 cm   คือ ข้อมูลเชิงปริมาณ
  • A. 

   จริง

  • B. 

   เท็จ

 • 5. 
  จำนวนนักเรียนราชวินิต มัธยม   คือ   ข้อมูลเชิงคุณภาพ
  • A. 

   จริง

  • B. 

   เท็จ

 • 6. 
  อุณหภูมิ ร้อน หนาว คือ  ข้อมูลเชิงปริมาณ
  • A. 

   จริง

  • B. 

   เท็จ

 • 7. 
  หากวาดเป็นภาพฮิสโทแกรม ภาพของ frequency จะเหมือนกับ  ภาพของ relative frequency
  • A. 

   จริง

  • B. 

   เท็จ

 • 8. 
  เพื่อให้เข้าใจภาพรวมของข้อมูลทั้งหมดให้ใช้ ฮิสโทแกรมและ___ตอบภาษาไทย___
 • 9. 
  ค่ากึ่งกลางอันตรภาคชั้นของ ตั้งแต่ 100 ถึง 300 คือ 
 • 10. 
  ไปที่หน้า 70(การ์ตูนสถิติ) ผู้ตอบคนที่ 1-5 เพศชาย  ผู้ตอบคนที่ 6-9 เพศชาย  ผู้ตอบคนที่ 10 ไม่ระบุ ถ้าทำเป็นตารางแจกแจงความถี่อย่างง่ายเพศชายจะเท่ากับ____%
 • 11. 
  หากเป็นเรื่องการวัดความรู้ เงื่อนไขตัวชี้วัดของนักเรียน คะแนนสอบ Pre-test จะ ______Post-test และอย่างน้อยผ่านเกณฑ์ 50% ของข้อสอบและจำนวนผู้สอบ
 • 12. 
  เรื่องการวัดความพึงพอใจ หากสรุปว่า ข้อมูลที่เก็บมา กลุ่มตัวอย่างพอใจ ดังนั้น เงื่อนไขคือ คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ย มากกว่า _______ (ตอบเป็นตัวเลข) การแปลงความพึงพอใจออกเป็นระดับคะแนนต่างๆ เช่น พอใจมาก = 5  พอใจ = 4  เฉยๆ =3 ไม่พอใจ =2 ไม่พอใจมาก = 1 ตามลำดับ
 • 13. 
  ข้อใดคือความหมายของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ชัดเจนที่สุด
  • A. 

   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนได้นำความรู้ทางคอมพิวเตอร์ใช้แก้ปัญหา

  • B. 

   เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีความสนใจที่ทำงานวิจัยมากขึ้น

  • C. 

   เป็นการจัดลำดับความคิด การวางแผนดำเนินงานตามแผนจนสำเร็จ

  • D. 

   เป็นการใช้ข้อมูลดิบมาสร้างงานใหม่ด้วยคอมพิวเตอร์

 • 14. 
  ส่วนใดของร่างโครงงานแสดงว่างานนักเรียนพัฒนาขึ้นด้วยตนเอง และป้องกันการถูกกล่าวหาว่าลอกเลียน
 • 15. 
  ประโยชน์ที่ได้รับจากการศึกษาค้นคว้าจากเอกสารและแหล่งข้อมูลก่อนทำโครงงานคือข้อใด
  • A. 

   มีเวลาเพียงพอสำหรับฝึกทักษะพื้นฐาน

  • B. 

   มีทักษะการสืบค้นข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

  • C. 

   แนวทางการกำหนดวิธีการและวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ

  • D. 

   ได้แนวคิดที่ใช้ในการกำหนดขอบเขตเรื่องที่จะศึกษา

 • 16. 
  ข้อใดกล่าวถึงคุณค่าและประโยชน์ของโครงงานคอมพิวเตอร์ที่ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นแหล่งเรียนรู้เพิ่มเติมสำหรับบุคคลทั่วไป

  • B. 

   ส่งเสริมการใช้เวลาอย่างเป็นประโยชน์ในทางสร้างสรรค์

  • C. 

   สร้างสำนึกและความรับผิดชอบในการศึกษาและพัฒนาระบบด้วยตนเอง

  • D. 

   เปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพของตนเอง

 • 17. 
  การดำเนินการทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ข้อใดเรียงลำดับได้ถูกต้องที่สุด 1.การเขียนรายงาน                     2.การศึกษาค้นคว้าจากเอกสาร 3.การนำเสนอและการแสดงผลงาน        4.การลงมือทำโครงงาน 5.การเลือกหัวข้อที่จะทำ                6.การเขียนเค้าโครงโครงงาน
  • A. 

   5 6 2 4 3 1

  • B. 

   5 1 3 2 4 6

  • C. 

   5 1 2 6 4 3

  • D. 

   5 2 6 4 1 3

 • 18. 
  ข้อมูลที่นักเรียนไปเก็บมาจะใช้ ค่าเฉลี่ย หรือ ค่ามัธยฐาน เมื่อใด จงอธิบายไม่เกิน 300 ตัวอักษร
 • 19. 
  การให้นักเรียนแยกกรอบเวลาของแผนการทำงานของนักเรียนเป็นส่วนๆ ทำให้สามารถระบุว่าส่วนใดที่นักเรียนให้เวลามากที่สุดและน้อยที่สุด จงระบุเหตุผลและความสำคัญว่าทำไมเรื่องดังกล่าวนักเรียนจึงกำหนดให้ใช้เวลามากที่สุดและน้อยที่สุดไม่เกิน 700 ตัวอักษร