Ε.Ι.4. Πολιτική αρετή και συγκρότηση κοινωνιών - Φιλοσοφικός Λόγος Γ' Λυκείου

5 | Total Attempts: 45

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Ε.Ι.4. Πολιτική αρετή και συγκρότηση κοινωνιών - Φιλοσοφικός Λόγος Γ

Φιλοσοφικό&sigmaf ; Λόγος Γ' Λυκείου - σ. 80-83


Questions and Answers
 • 1. 
  κτείνειν ὡς νόσον πόλεως σημαίνει να σκοτώνουν οι άλλοι πολίτες: 
  • A. 

   τόν μετέχοντα τῆς θείας μοίρας.

  • B. 

   τόν δυνάμενον μετέχειν αἰδοῦς και δίκης.

  • C. 

   τόν μη δυνάμενον μετέχειν αἰδοῦς και δίκης.

  • D. 

   τούς ἀδικούντας ἀλλήλους.

 • 2. 
  Ο άνθρωπος μετέσχε τῆς θείας μοίρας:
  • A. 

   διά τήν συγγένειαν τοῦ θεοῦ.

  • B. 

   επειδή ἐνόμισεν θεούς.

  • C. 

   ἐπειδή ἐπεχείρει ἱδρύεσθαι βωμούς καί ἀγάλματα θεῶν.

  • D. 

   επειδή Προμηθεύς δωρεῖται ἀνθρώπῳ τήν ἔντεχνον σοφίαν σύν πυρί.

 • 3. 
  Στις πρώτες προσπάθειες να συναθροιστούν σε πόλεις οι άνθρωποι ἠδίκουν ἀλλήλους επειδή:
  • A. 

   οὐκ εἶχον τήν πολιτικήν τέχνην.

  • B. 

   σκεδαννύμενοι διεφείροντο.

  • C. 

   οὐ διηρθρώσαντο φωνήν καί ὀνόματα.

  • D. 

   οὐκ ηὕροντο οἰκήσεις.

 • 4. 
  Αἰδώς είναι το συναίσθημα:
  • A. 

   του φιλότιμου.

  • B. 

   του φόβου.

  • C. 

   της ντροπής.

  • D. 

   του σεβασμού.

 • 5. 
  Δίκη είναι:
  • A. 

   η σύνεση.

  • B. 

   ο σεβασμός στους νόμους.

  • C. 

   η δικαιοσύνη.

  • D. 

   η τιμωρία.

Back to Top Back to top