รอบรู้ ชุด 261 ระบบควบคุมภายในและการรายงาน 2557

18 | Total Attempts: 2063

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 261 ระบบควบคุมภายในและการรายงาน 2557

 ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 261 ระบบควบคุมภายในและการรา งาน  2557  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   การควบคุมภายในเป็นไปตามระเบียบของหน่วยงานใด พ.ศ.ใด
  • A. 

   คตง. พ.ศ.2544

  • B. 

   สตง. พ.ศ.2557

  • C. 

   คตง. พ.ศ.2554

  • D. 

   สตง. พ.L"/ถถึ

 • 2. 
   มูลค่าความเสียหายอยู่ระหว่างหนึ่งหมื่นถึงห้าหมื่นบาทความเสี่ยงอยู่ระดับใด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ความเสี่ยงที่เกิดขึ้น 1 ครั้งต่อปี อยู่ในระดับใด
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   3

  • D. 

   2

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่การควบคุมความเสี่ยงของหน่วยงาน
  • A. 

   Good governance

  • B. 

   Risk Management

  • C. 

   Internal Control

  • D. 

   Environment Control

 • 5. 
  กระบวนการที่ผู้กำกับดูแลฝ่าบบริหารและบุคลากรทุกระดับของหน่วยตรวจรับ กำหนดให้มีขึ้นเพื่อให้มีความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลว่าการดำเนินงาน จะบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ คือ
  • A. 

   ความเสี่ยง

  • B. 

   การบริหารความเสี่ยง

  • C. 

   การควบคุมภายใน

  • D. 

   การจัดการความเสี่ยง

 • 6. 
   ข้อใดไม่ใช่วัตถุประสงค์ของการควบคุมภายใน
  • A. 

   O

  • B. 

   F

  • C. 

   I

  • D. 

   C

 • 7. 
  ข้อใดเกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงน้อยที่สุด
  • A. 

   ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการควบคุมภายในให้รัดกุม

  • B. 

   รับผิดชอบโดยตรงกับการจัดให้มีการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

  • C. 

   ประเมินผลการควบคุมภายใน

  • D. 

   กำหนดให้หน่วยตรวจสอบภายในเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมภายใน

 • 8. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับระบบควบคุมภายใน
  • A. 

   3 วัตถุประสงค์

  • B. 

   5 องค์ประกอบ

  • C. 

   9 ข้อ

  • D. 

   ผอ.สำนักงบประมาณ มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจามระเบียบ

 • 9. 
  มาตรฐานการควบคุมภายในมี 5 องค์ประกอบข้อใดสำคัญน้อยที่สุด
  • A. 

   สิ่งแวดล้อม

  • B. 

   การประเมินความเสี่ยง

  • C. 

   สารสนเทศ และการสื่อสาร

  • D. 

   การติดตามประเมินผล

 • 10. 
   ข้อใดไม่ใช่หน่วยรับตรวจ
  • A. 

   สพฐ.

  • B. 

   สพป.

  • C. 

   สำนัก

  • D. 

   โรงเรียน

 • 11. 
  ข้อใดไม่เกี่ยวข้องกับหน่วยรับตรวจ
  • A. 

   ปอ.1

  • B. 

   ปย.1

  • C. 

   ปอ.3

  • D. 

   ติดตาม ปอ.3

 • 12. 
  ข้อใดหมายถึงหนังสือรับรองการประเมินผลการควบคุมภายใน
  • A. 

   แบบ ปอ.1

  • B. 

   แบบ ติดตาม ปอ.3

  • C. 

   แบบ ปย.1

  • D. 

   แบบ ปอ.3

 • 13. 
  ระบบการควบคุมภายใน ปี 2557 มีกี่รอบ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 14. 
  สรุปขั้นตอนการจัดทำรายงาน ก.ส่วนงานย่อย (สำนัก/กลุ่ม/กลุ่มงาน) ได้ถูกต้องคือข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ปย.2 ปีเก่า - ติดตาม ปย.2 - ปย.2 (ปีใหม่) - ปอ.3

  • B. 

   ปย.1 ปีเก่า - ปย.2 - ปย.2 (ปีใหม่) - ปอ.3

  • C. 

   ปย.1 - ปย.2 - ติดตาม ปย.2 - ปอ.3 - ปอ.1

  • D. 

   ปย.1 - ปย.2 - ติดตาม ปย.2 - ปอ.3 - ปม.1

 • 15. 
   แบบรายงานที่ สำนัก/กลุ่ม/งาน ต้องจัดทำรายงานให้กับผู้รับผิดชอบทุกข้อยกเว้นข้อใดไม่ต้องจัดส่งให้เก็บไว้
  • A. 

   ปย.1

  • B. 

   ปย.2

  • C. 

   ติดตาม ปย.2

  • D. 

   ประเมิน 5 องค์ประกอบ

 • 16. 
   ขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของโรงเรียนข้อใดถูกต้องที่สุด
  • A. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการ - ปอ.3 (ปีเก่า) - ปอ.3 - ประเมิน 5 องค์ประกอบ - ปอ.2 - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 - ปอ.1

  • B. 

   ปอ.3 (ปีเก่า) - แต่งตั้งคณะกรรมการ - ปอ.3 - ประเมิน 5 องค์ประกอบ - ปอ.2 - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 - ปอ.1

  • C. 

   แต่งตั้งคณะกรรมการ - ปอ.3 (ปีเก่า) - ปอ.3 - ประเมิน 5 องค์ประกอบ - ปอ.2 - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 - ปม.1

  • D. 

   ปอ.3 (ปีเก่า) -แต่งตั้งคณะกรรมการ- ปอ.3 - ประเมิน 5 องค์ประกอบ - ปอ.2 - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 - ปอ.1-ปม.1

 • 17. 
  ข้อใดสรุปขั้นตอนการจัดทำรายงานการควบคุมภายในของโรงเรียนได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ปอ.3 (ปีเก่า) - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 (ปีใหม่) - ปอ.1

  • B. 

   ปอ.3 (ปีเก่า) - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 (ปีใหม่) - ปส.

  • C. 

   ปอ.3 (ปีใหม่) - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 (ปีเก่า) - ปอ.1

  • D. 

   ปอ.3 (ปีใหม่) - ติดตาม ปอ.3 - ปอ.3 (ปีเก่า) - ปส.

 • 18. 
  ให้โรงเรียนจัดส่งแบบรายงานการประเมินการควบคุมภายในภายใน 90 วันนับแต่สิ้นปีงบประมาณไปยังที่ใดบ้าง
  • A. 

   สพท. และ สตง.

  • B. 

   สพป./สพม. และ คตป.ศธ.

  • C. 

   สพป./สพม. และ คตง.

  • D. 

   สพป./สพม. และ คตป.ศธ.และ คตง.

Back to Top Back to top