Računarska Grafika - Pripremni Test Za 2. Kolokvijum

45 Pitanja | Total Attempts: 252

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Računarska Grafika - Pripremni Test Za 2. Kolokvijum

Questions and Answers
 • 1. 
  Svetski koordinatni sistem objekta:
  • A. 

   Koristi se da bi se olakšao prikaz složenih oblika, koji se mogu transformacijama lako prikazati globalnim koordinatama.

  • B. 

   Je prilagođen veličini prostora na kome se prikazuje objekat.

  • C. 

   Je merni koordinatni sistem kojim su definisane realne koordinate objekata u prirodi.

 • 2. 
  U procesu transformacije konačna slika  je smeštena u:
  • A. 

   Svetskom koordinatnom sistemu prikaznog uređaja.

  • B. 

   Koordinatnom sistemu prikaznog uređaja.

  • C. 

   Svetskom koordinatnom sistemu.

 • 3. 
  Preslikavanje sadržaja iz normalizovanog prostora (NDC prostora) u prostor uređaja za prikazivanje (DC prostor), izvodi se:
  • A. 

   Prema vrsti uređaja.

  • B. 

   Prema obliku uređaja.

  • C. 

   Prema dimenzijama uređaja.

 • 4. 
  Da bi se obezbedila prenosivost grafičkog sadržaja, nezavisno od uređaja za prikazivanje, koristi se:
  • A. 

   Polarni koordinatni sistemi.

  • B. 

   Normalizovani koordinatni sistem.

  • C. 

   Dekartov koordinatni sistemi.

 • 5. 
  U procesu transformacije izvorna scena je smeštena u:
  • A. 

   Koordinatnom sistemu prikaznog uređaja.

  • B. 

   Svetskom koordinatnom sistemu prikaznog uređaja.

  • C. 

   Svetskom koordinatnom sistemu.

 • 6. 
  Problem odsecanja proizvoljnog poligona izvan prozora, koji je proizvoljan poligon, efikasno rešava:
  • A. 

   Sutherland-Hodgman-ov algoritam.

  • B. 

   Weiler-Atherton-ov algoritam.

  • C. 

   Cohen-Sutherland-ov algoritam.

 • 7. 
  Isecanje je:
  • A. 

   Uklanjanje svih delova primitiva izvan prozora kroz koji se slika posmatra.

  • B. 

   Uklanjanje svih delova primitiva unutar prozora kroz koji se slika posmatra.

  • C. 

   Uklanjanje svih delova primitiva na granici prozora kroz koji se slika posmatra.

 • 8. 
  Algoritam koji rešava problem odsecanja proizvoljnog poligona izvan prozora, koji je konveksan poligon naziva se:
  • A. 

   Sutherland-Hodgman-ov algoritam.

  • B. 

   Weiler-Atherton-ov algoritam.

  • C. 

   Cohen-Sutherland-ov algoritam.

 • 9. 
  Algoritam koji je najčešće korištena programska rutina za uklanjanje nevidljivih površina naziva se:
  • A. 

   Sutherland-Hodgman-ov algoritam.

  • B. 

   Z-buffer algoritam.

  • C. 

   Cohen-Sutherland-ov algoritam.

  • D. 

   Weiler-Atherton-ov algoritam.

 • 10. 
  Problem odsecanja linija izvan pravougaonog prozora efikasno rešava:
  • A. 

   Sutherland-Hodgman-ov algoritam.

  • B. 

   Weiler-Atherton-ov algoritam.

  • C. 

   Cohen-Sutherland-ov algoritam.

 • 11. 
  Z-buffer algoritam koristi:
  • A. 

   Z (depth) bafer za smeštanje podataka o boji piksela i frame (screen) bafer za smeštanje podataka o dubini piksela.

  • B. 

   Isključivo z (depth) bafer za smeštanje podataka.

  • C. 

   Z (depth) bafer za smeštanje podataka o dubini piksela i frame (screen) bafer za smeštanje informacija o boji piksela.

 • 12. 
  Kod metode prefiltering koristi se:
  • A. 

   Težinski koeficijent piksela.

  • B. 

   Isključivo maksimalne i minimalne vrednosti intenziteta osvetljaja.

  • C. 

   Različite vrednosti intenziteta osvetljaja

 • 13. 
  Klonovi u oblasti animacije su:
  • A. 

   Više pojava proizvoljnog sprajta.

  • B. 

   Više pojava različitih sprajtova.

  • C. 

   Više pojava istog sprajta.

 • 14. 
  Algoritam koji rešava problem isecanja pravougaonog prozora izvan pravougaonog prozora isecanja je:
  • A. 

   Slikarev algoritam.

  • B. 

   Sutherland-Hodgman-ov algoritam.

  • C. 

   Cohen-Sutherland algoritam.

 • 15. 
  Za prenosivost grafičkog sadržaja nezavisno od uređaja za prikazivanje, koriste se:
  • A. 

   Normalizovani koordinatni sistemi i normalizovani prostori.

  • B. 

   Koordinatni sistemi prikaznog uređaja.

  • C. 

   Svetski koordinatni sistem i koordinatni sistem korisnika.

 • 16. 
  Kod metode superfiltering koriste se:
  • A. 

   Težinski koeficijent piksela.

  • B. 

   Različite vrednosti inteziteta osvetljaja.

  • C. 

   Isključivo maksimalne i minimalne vrednosti inteziteta osvetljaja.

 • 17. 
  Region definisan okvirom za popunjavanje koristi:
  • A. 

   Algoritam "oivičenog popunjavanja".

  • B. 

   Algoritam "talasa".

  • C. 

   Algoritam "poplavljivanja".

 • 18. 
  Ako ivica poligona koji se iseca "ulazi" u poligon za isecanje kod Weiler-Arthertonovog algoritma:
  • A. 

   Nastavlja se praćenje ivice poligona koji se odseca (u pravcu kazaljke na satu).

  • B. 

   Skreće "udesno" i nastavlja praćenje ivice poligona koji se iseca (u pravcu kazaljke na satu).

  • C. 

   Skreće "ulevo" i zaustavlja se praćenje ivice poligona koji se iseca.

 • 19. 
  Izdvojeni deo koordinatnog sistema prikaznog uređaja koji sadrži sliku odabrane scene naziva se:
  • A. 

   Prozor (window)

  • B. 

   Otvor - prikazni prozor (viewport)

  • C. 

   Slikarev prozor (artistic window)

 • 20. 
  Bresenham-ov algoritam kod određivanja trenutnog piksela koristi za upoređivanje:
  • A. 

   Isključivo presečnu tačku sa pravom Q.

  • B. 

   Isključivo srednju tačku M kao polovinu rastojanja između piksela.

  • C. 

   Srednju tačku M kao polovinu rastojanja između piksela i tačku preseka sa pravom Q.

 • 21. 
  Video memorija ima 3 ravni, a svaka ulazna lokacija VLT tabele sadrži 3 bajta za opis svake primarne boje. Koliki je broj boja u jednoj paleti?
  • A. 

   16

  • B. 

   8

  • C. 

   24

 • 22. 
  Algoritam koji efikasno rešava problem isecanja linija je:
  • A. 

   Sutherland-Hodgman-ov algoritam.

  • B. 

   Cohen-Sutherland algoritam.

  • C. 

   Slikarev algoritam.

 • 23. 
  Odraz slike u ogledalu možete dobiti podešavanjem koeficijenata skaliranja na sledeći način:
  • A. 

   Koeficijenti skaliranja na osama imaju iste znake (+Sx, +Sy ili -Sx, -Sy).

  • B. 

   Koeficijenti skaliranja na osama imaju različite znake (-Sx, +Sy, ili +Sx, -Sy).

  • C. 

   Koeficijenti skaliranja na osama imaju nultu vrednost (Sx, Sy = 0).

 • 24. 
  Računanje nagiba M i osvetljavanje piksela na poziciji (Xi, Round (Yi)) koristi:
  • A. 

   Algoritam "poplavljivanja".

  • B. 

   Bresenham-ov algoritam.

  • C. 

   Osnovni inkrementalni algoritam.

 • 25. 
  Koordinatni sistem u kojem su definisane realne koordinate objekata u prirodi naziva se:
  • A. 

   Normalizovani sistem uređaja - NDC.

  • B. 

   Koordinatni sistem korisnika - UCS.

  • C. 

   Svetski koordinatni sistem - WCS.

Back to Top Back to top