Uvod U Objektno Programiranje - 3. Kolokvijum

103 | Total Attempts: 905

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uvod U Objektno Programiranje - 3. Kolokvijum

Questions and Answers
 • 1. 
  Које својство контроле Label користимо да би је динамички померали по ширини (с леве на десну страну) обрасца?
  • A. 

   Right

  • B. 

   Height

  • C. 

   Left

  • D. 

   Width

 • 2. 
  У методи ListBox1.CopyTo(x,y)
  • A. 

   X - име низа које ће прихватити ставке, y - индекс елемената у низу где ће бити сачувана прва ставка.

  • B. 

   X - име низа које ће прихватити ставке, y - име низа из којег се копирају ставке.

  • C. 

   X - индекс елемената у низу где ће бити сачувана прва ставка, y - име низа које ће прихватити ставке.

 • 3. 
  У изразу TextBox1.Width = 45, Width је:
  • A. 

   Метод

  • B. 

   Својство

  • C. 

   Догађај

  • D. 

   Објекат

 • 4. 
  Како се у променљивој x декларисаној у класи y додељује вредност 5. Public Class y Public x As Integer End Class Dim mojObjekat As y mojObjekat = New y
  • A. 

   MojObjekat.x = 5

  • B. 

   Y.x = 5

  • C. 

   не може се приступити променљивој x

  • D. 

   X = 5

 • 5. 
  Допуните код за тражење минимума: min = matrica(0, 0) For i = 0 to 3 For j = 0 to 3 fali kod Next Next
  • A. 

   If min > matrica(i, j) Then min = matrica(i, j) End If

  • B. 

   If matrica(i, j) < min Then min = matrica(i, j) End If

  • C. 

   If matrica(i, j) < min Then matrica(i, j) = min End If

 • 6. 
  Вредност променљиве x после извршавања следећег кода је: Dim x As Integer = 1           Do Until (x > 8)                x += 3                If (x = 4) Then                   x = x Mod 8                End If           Loop           MsgBox(x)
  • A. 

   0

  • B. 

   10

  • C. 

   4

  • D. 

   8

 • 7. 
  За бинарну датотеку чији су сви подаци типа double и унешено их је 32, величина датотеке је:
  • A. 

   256 byte

  • B. 

   128 byte

  • C. 

   96 byte

 • 8. 
  Дата је следећа процедура: Public Sub Slucaj(ByVal Element As Integer) Select Case Element Case 1:            MsgBox("Prvi slucaj") Case 2:            MsgBox("Drugi slucaj") Case 3:            MsgBox("Nijedan od gornja dva") End Select End Sub ------------------------------------------- Button_1_Click Dogadjaj Dim Elementi() As Integer = {1, 2, 3} Slucaj(Elementi) Порука MsgBoxa биће:
  • A. 

   Prvi slucaj

  • B. 

   Неће приказати вредност

  • C. 

   Drugi slucaj

 • 9. 
  За груписање објеката (унутар GroupBox објеката) RadioButton и CheckButton важи:
  • A. 

   Један или више CheckButton-а може бити изабрано у групи; може више RadioButton-а бити изабрано у групи.

  • B. 

   Само један RadioButton може бити изабран у групи; CheckButton може али не мора бити изабран у групи.

  • C. 

   Само један CheckButton може бити изабран у групи; RadioButton може али не мора бити изабран у групи.

 • 10. 
  Сваки члан структуре поседује опсег:
  • A. 

   недефинисан његовим типом података и независан од опсега других чланова.

  • B. 

   дефинисан његовим типом података и зависан од опсега других чланова.

  • C. 

   недефинисан његовим типом података и зависан од опсега других чланова.

  • D. 

   дефинисан његовим типом података и независан од опсега других чланова.

 • 11. 
  Шта ради следећи код: Dim niz = Split(" A B a b c", " ") For i = 0 To Ubound(niz)            MsgBox(Asc(niz[2])) Next i
  • A. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 127.

  • B. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 66.

  • C. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 97.

  • D. 

   Приказује pop-up прозор са исписом броја 65.

 • 12. 
  Након извршења следећег кода: Dim svar2 As String Select Case Len(svar2) Case Is <10            svar2="Jedan" Case 10 To 20            svar2="Tri" Case 15            svar2="Dva" End Select У променљивој svar2 ће бити:
  • A. 

   Dva

  • B. 

   Jedan

  • C. 

   Test

  • D. 

   Tri

 • 13. 
  Како се зове појава више функција истог имена у једној класи?
  • A. 

   Полиморфизам

  • B. 

   Наслеђивање

  • C. 

   Енкапсулација

  • D. 

   Преклапање

 • 14. 
  Која је вредност израчуанавања израза (7 mod 5) * (5 mod 7)
  • A. 

   5

  • B. 

   21

  • C. 

   10

  • D. 

   14

 • 15. 
  Након следећег кода ListBox1.Items.Add("РТ") ListBox1.Items.Add("НРТ") ListBox1.Items.Add("ЕПО") ListBox1.Items.Add("АСУВ") ListBox1.Items.Remove(2) TextBox1.Text = ListBox1.Items.Count() који резултат ће бити уписан у TextBox1?
  • A. 

   Појавиће се грешка.

  • B. 

   3

  • C. 

   4

 • 16. 
  Dim a, b, c, d As String a = " Neka recenica teksta" b = LTrim(a) c = "recenica" d = Mid(b, Len(c), 4) Која је вредност променљиве d?
  • A. 

   Enen

  • B. 

   Rece

  • C. 

   Enic

  • D. 

   Ceni

 • 17. 
  Три основна типа релација преко којих су објекти повезани:
  • A. 

   Наследници, контејнери, сарадници.

  • B. 

   Поткласе, контејнери, колаборатори.

  • C. 

   Надкласе, контејнери, сарадници.

  • D. 

   Поткласе, контејнери, наследници.

 • 18. 
  Примерци једне класе имају:
  • A. 

   Идентичне методе.

  • B. 

   Идентичне методе са различитим именима.

  • C. 

   Различите методе.

  • D. 

   Различите методе са идентичним именима.

 • 19. 
  Који од наведених делова кода ради исправно са динамичким матрицама?
  • A. 

   Dim Mat(,) As Integer ,,, Mat(2,3) = 5

  • B. 

   Dim Mat(5,6) As Integer ,,, Mat(2,3) = 5

  • C. 

   Dim Mat(,) As Integer ,,, ReDim Mat(5,6) Mat(2,3) = 5

 • 20. 
  Контејнер је релација типа:
  • A. 

   Користи

  • B. 

   Је

  • C. 

   Негације

  • D. 

   Садржи

 • 21. 
  Класа је:
  • A. 

   апстрактни тип податка.

  • B. 

   низ података.

  • C. 

   врста објекта.

 • 22. 
  Ако је дводимензионална матрица декларисана као Dim Mat(3, 3) As Int16, тада она има:
  • A. 

   3 елемента

  • B. 

   9 елемената

  • C. 

   6 елемената

  • D. 

   16 елемената

 • 23. 
  Ако је дводимензионална матрица декларисана као Dim Mat(8, 8) As Int16, тада она има:
  • A. 

   8 елемената

  • B. 

   64 елемента

  • C. 

   16 елемената

  • D. 

   81 елемент

 • 24. 
  Ако је метода у класи дата као Protected тада је она доступна у новој класи која је наслеђује као:
  • A. 

   Public.

  • B. 

   Није доступна.

  • C. 

   Private.

  • D. 

   Protected.

 • 25. 
  Која од наведених функција враћа укупан број карактера датотеке по броју фајла?
  • A. 

   BOF

  • B. 

   LOF

  • C. 

   EOF

  • D. 

   TOF

Back to Top Back to top