รอบรู้ 262 สมศ.รอบสี่ กรณีศึกษา รอบรู้น่าออก 2557

18 | Total Attempts: 1816

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 262 สมศ.รอบสี่ กรณีศึกษา รอบรู้น่าออก 2557

รอบรู้ ชุด 262 สมศ.รอบสี่ กรณีศึกษา รอบรู้น่าออก 255718 Question  ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 262  สมศ.รอบสี่ + กรณีศึกษา ระเบียบ วินัย การทำงาน จาก กคศ.  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   การนำแท็ปเล็ตของนักเรียนไปจำนำเพื่จ่ายหนี้นอกระบบและมีการไถ่ถอนออกมาเรียบร้อยแล้วมีความผิดหรือไม่  
  • A. 

   ไม่มีความผิด เพราะราชการไม่เสียหาย

  • B. 

   มีความผิด ตามมาตรา 80 พรบ.ระเบียบข้าราชการพเรือน

  • C. 

   ไม่มีความผิด เพราะกระทำด้วยเหตุสุดวิสัยและราชการไม่เสียหาย

  • D. 

   มีความผิด ตามมาตรา 81 พรบ.ระเบียบข้าราชการพเรือน

 • 2. 
  ข้าราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดสามารถโอนมาเป็นครูได้
  • A. 

   ครูพี่เลี้ยงเด็ก

  • B. 

   นักวิชาการศึกษา

  • C. 

   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

  • D. 

   เจ้าหน้าที่สาธารณสุข

 • 3. 
  การพิจารณาการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   3 คน

  • B. 

   ไม่เกินกว่า 3 อย่าง

  • C. 

   ไม่น้อยกว่า 3 คน

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า 3 คน

 • 4. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งรับรองเอกสารการกู้เงินสหกรณ์ออมทรัพย์ให้กับครูในโรงเรียนโดยรู้ว่าครูท่านนั้นเงินเดือนไม่เหลือพอส่งจ่ายหนี้ได้แต่ก็รับรองให้ไปเพราะความสงสารและอยากช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้บริหารท่านนี้ความผิดหรือไม่
  • A. 

   ไม่มี เพราะกระทำโดยสุจริตใจ

  • B. 

   มี เป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรง อย่างต่ำลดขั้นเงินเดือน

  • C. 

   ไม่มี เพราะไม่เป็นการทำให้ผู้อื่นเดือดร้อน

  • D. 

   มี ความผิดทางวินัย โทษอย่างต่ำปลดออก

 • 5. 
  การประเมินคุณภาพภายนอก โดย สมศ.รอบสี่มีระยะเวลาตามข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2558-2562

  • B. 

   ปีการศึกษา 2558-2562

  • C. 

   พ.ศ.2559-2563

  • D. 

   ปีงบประมาณ 2559-2563

 • 6. 
   การประเมินคุณภาพภายนอก สมศ.รอบสี่เป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   3 มิติ 5 ประเด็น 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

  • B. 

   3 มิติ 7 ประเด็น 5 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

  • C. 

   3 มิติ 7 ประเด็น 5 ด้าน 12 ตัวบ่งชี้

  • D. 

   4 มิติ 5 ประเด็น 7 ด้าน 20 ตัวบ่งชี้

 • 7. 
   ข้อใดไม่ใช่มิติในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  • A. 

   พื้นฐาน

  • B. 

   อัตลักษณ์

  • C. 

   มาตรการส่งเสริม

  • D. 

   คุณภาพศิษย์

 • 8. 
   ข้อใดหมายถึงประเด็นการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  • A. 

   ความสำเร็จของผู้เรียน

  • B. 

   คุณภาพครูอาจารย์

  • C. 

   ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ

  • D. 

   มาตรการส่งเสริม

 • 9. 
   ข้อใดไม่ใช่แนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่
  • A. 

   ความสำเร็จของผู้เรียน

  • B. 

   คุณภาพครูอาจารย์

  • C. 

   สังคมชุมชน

  • D. 

   การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 • 10. 
   กิจกรรมนอกหลักสูตรในการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ของผู้เรียนต้องเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   คนละ 50 ชั่วโมงต่อปี

  • B. 

   อย่างน้อยคนละ 50 ชั่วโมงต่อปี

  • C. 

   คนละ 40 ชั่วโมงต่อปี

  • D. 

   อย่างน้อยคนละ 40 ชั่วโมงต่อปี

 • 11. 
   การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ คุณภาพศิษย์เน้นเรื่องใด
  • A. 

   ความเป็นคนดี

  • B. 

   ความมีวินัย

  • C. 

   ความซื่อสัตย์สุจริต

  • D. 

   ความรักชาติศาสตร์กษัตริย์

 • 12. 
  การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่ใช้หลักการประเมินตามข้อใด
  • A. 

   PDCA

  • B. 

   BSC

  • C. 

   AREA BASE

  • D. 

   BTS

 • 13. 
  โครงการ OTPC ของ ศธ. Tablet Zone 4 หมายถึง
  • A. 

   ภาคเหนือและภาคอีสาน

  • B. 

   ภาคกลางและภาคเหนือ

  • C. 

   ภาคกลางและภาคใต้

  • D. 

   ภาคกลางและภาคตะวันออก

 • 14. 
  การดำเนินงานของ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. มีกี่ระยะ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 15. 
   โครงการที่จะมาแทนที่ OTPC คือ
  • A. 

   SMART CLASSROOM

  • B. 

   SMART EDUCATION

  • C. 

   SMART TABLET

  • D. 

   SMART LEARNING

 • 16. 
  Roadmap การปฏิรูปการศึกษาเพื่อพัฒนาคนอย่างยั่งยืน ของ ศธ. มีกี่เรื่อง 
  • A. 

   2

  • B. 

   4

  • C. 

   6

  • D. 

   8

 • 17. 
   จากข้อ 16 ข้อใดสำคัญที่สุด
  • A. 

   ปฏิรูปครู

  • B. 

   เพิ่มและกระจายโอกาสอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

  • C. 

   ปฏิรูปการบริหารจัดการ

  • D. 

   วางระบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา

 • 18. 
   ฟุตบอลโลกครั้งต่อไปจากบราซิล 2014 คือครั้งที่เท่าใด ชาติใด
  • A. 

   17 รัสเซีย

  • B. 

   21 รัสเซีย

  • C. 

   17 การ์ตา

  • D. 

   21 การ์ตา

Back to Top Back to top