กฎหมาย ชุด 98 อนุมัติค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการทางการศึกษา

19 | Total Attempts: 1064

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 98 อนุมัติค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการทางการศึกษา

 ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 98 อนุมัติค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน ค่าเช่าบ้าน สวัสดิการทางการศึกษา   ;โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  คาม  คำสั่ง  สพฐ.  ที่  300/2557  ลงวันที่  12  มีนาคม  2557  เรื่องมอบอำนาจตามระเบียบการเบิกจ่ายเงิน จากคลัง  การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อใด ไม่ใช่ อำนาจของ ผอ.เขต ที่ได้รับรับมอบ จาก เลขาธิการ กพฐ.
  • A. 

   - การอนุมัติจ่ายเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ รวมเงินรายได้สถานศึกษาและเงินเพื่อประโยชน์การศึกษา

  • B. 

   - การอนุมัติใบรับรองการจ่ายเงิน กรณีใบสำคัญคู่จ่ายที่เป็นใบเสร็จรับเงินสูญหาย และไม่อาจขอสำเนาใบเสร็จรับเงินได้

  • C. 

   - การอนุมัติจ่ายเงินยืมจากเงินนอกงบประมาณ (ยกเว้นเงินรายได้สถานศึกษาและเงิน เพื่อประโยชน์การศึกษา)

  • D. 

   - การอนุมัติยกเลิกใบเสร็จรับเงินของ สพฐ.ที่สูญหาย

 • 2. 
  ตาม คำสั่ง สพฐ. ที่  304/2557  ลงวันที่  12  มีนาคม  2557  เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเบิกเงิน ค่าสวัสดิการเกี่ยวกับกับการรักษาพยาบาล  มอบอำนาจอนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด สพท.หรือโรงเรียน  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   - มอบอำนาจให้ ผอ.สพท. หรือ ผอ.โรงเรียน แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติการเบิกเงิน ค่ารักษาพยาบาลของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด

  • B. 

   - มอบอำนาจให้ รอง.ผอ. สพท.ที่รับผิดชอบภารกิจงานกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ เป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ ผอ.สพท.

  • C. 

   - มอบอำนาจให้ รอง.ผอ. โรงเรียน เป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ ผอ.โรงเรียน กรณีโรงเรียนไม่มีตำแหน่ง รอง.ผอ.โรงเรียน หรือมีแต่ยังไม่มีผู้ดำรงตำแหน่ง รอง.ผอ.โรงเรียน ให้บุคคลที่โรงเรียนมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนซึ่งเป็นข้าราชการ เป็นผู้อนุมัติของ ผอ.โรงเรียน

  • D. 

   - มอบอำนาจให้ รอง.ผอ. สพท.ที่รับผิดชอบภารกิจงานกลุ่มอำนวยการเป็นผู้อนุมัติการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลของ ผอ.สพท.

 • 3. 
   ตาม คำสั่งที่  305/2557  ลงวันที่  12  มีนาคม  2557  เรื่องมอบอำนาจอนุมัติการเบิกเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   - มอบอำนาจให้ ผอ.สพท. หรือ ผอ.โรงเรียน แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรของข้าราชการและลูกจ้างประจำในสังกัด

  • B. 

   - มอบอำนาจให้ รอง.ผอ. สพท.ที่รับผิดชอบภารกิจงานกลุ่มอำนวยการ เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ของ ผอ.สพท.

  • C. 

   - มอบอำนาจให้ รอง.ผอ. โรงเรียน เป็นผู้อนุมัติการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษา ของบุตร ของ ผอ.โรงเรียน กรณีโรงเรียนไม่มีตำแหน่ง รอง.ผอ.โรงเรียน หรือมีแต่ยังไม่มี ผู้ดำรงตำแหน่ง รอง.ผอ.โรงเรียน ให้บุคคลที่โรงเรียนมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่การเงินของโรงเรียนซึ่งเป็นข้าราชการ เป็นผู้อนุมัติของ ผอ.โรงเรียน

  • D. 

   Option 4

 • 4. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจจัดที่พักและการกำหนดวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการเข้าพักอาศัยในที่พักของทางราชการให้กับครูผู้ช่วยที่ไปช่วยราชการที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ผอ.รร.ต้นสังกัดที่บรรจุ

  • B. 

   ผอ.สพท.

  • C. 

   รอง.ผอ.รร.ต้นสังกัด

  • D. 

   รอง.ผอ.สพท.

 • 5. 
  ผอ.รร. และ ผอ.สพท.มีอำนาจอนุมัติเบิกจ่ายเปลี่ยนแปลงรายการในการจัดประชุมราชการได้ทุกรายการยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม

  • B. 

   ค่าเช่าสถานที่

  • C. 

   ค่าสมมนาวิทยากร

  • D. 

   ค่าวัสดุและอุปกรณ์จัดประชุม

 • 6. 
  ในโรงเรียนของท่านมีครูท่านหนึงมีคุณสมบัติเหมือนกับท่าน คือ เงินเดือนเต็มขั้น ค.ศ.3 และได้ ทช.มาแล้ว 5 ปี จะเกษียณพร้อมกับท่านในปี พ.ศ.2557 ท่านจะขอเครื่องราชย์ใด
  • A. 

   ปม.

  • B. 

   ปช.

  • C. 

   มวม.

  • D. 

   มปช.

 • 7. 
  ท่านเป็นผู้อำนวยการพานักเรียนไปร่วมงานแข่งขันทางวิชาการที่ สพม.1 โดยรถโดยสารประจำทาง นักเรียนและท่านไม่คาดเข็มขัดนิรภันย จะมีความผิดหรือไม่ถูกปรับสูงสุดเท่าไร
  • A. 

   ไม่มีความผิด เพราะไปปฏิบัติราชการ

  • B. 

   ไม่มีความผิด เพราะได้รับการยกเว้นขณะปฏิบัติหน้าที่

  • C. 

   ผิด ปรับไม่เกิน 5,000 บาท

  • D. 

   ผิด ปรับไม่เกิน 10,,000 บาท

 • 8. 
  ใบเสร็จรับเงินที่โรงเรียนสูญหาย และไม่พบคู่สำเนา  ในการรับรองใบเสร็จที่หายไปนั้นใครเป็นผู้รับรอง
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   รองผู้อำนวยการโรงเรียน

  • C. 

   ผอ.สพท.

  • D. 

   รอง.ผอ.สพท.

 • 9. 
  ลูกของครูในโรงเรียนของท่าน อายุ 25 ปี ประสบอุบัติเหตุเข้ารับการรักษาพยาบาลจากโรงพยาบาลของรัฐ ครูคนดังกล่าวนำเงินมาเบิกค่ารักษาพยาบาลใครเป็นผู้มีอำนาจในการอนุมัติการเบิกจ่าย
  • A. 

   ไม่มีสิทธิ์

  • B. 

   รอง.ผอ.รร.

  • C. 

   ผอ.รร.

  • D. 

   ผอ.สพท.

 • 10. 
  ใครเป็นผู้อนุมัติเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลของผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.รร. หรือ รอง.ผอ.รร.

  • C. 

   รอง.ผอ.รร. หรือ เจ้าหน้าที่การเงิน

  • D. 

   รอง.ผอ.รร. หรือ หัวหน้าเจ้าหน้าที่การเงิน

 • 11. 
  ใครเป็นผู้อนุมิติเบิกจ่ายเงินค่าสวัสดิการเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลให้กับรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   รอง.ผอ.รร. ที่ได้รับมอบหมาย

  • C. 

   รอง.ผอ.เขต ที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   ผอ.สพท.

 • 12. 
   กองทุนใดเกี่ยวข้องกับข้าราชการครูเมื่อเกษียณอายุราชการมากที่สุด
  • A. 

   สหกรณ์

  • B. 

   คุรุสภา

  • C. 

   สกสค.

  • D. 

   กบข.

 • 13. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาล
  • A. 

   บุตร ต้องเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ หรือบรรลุนิติภาวะแล้ว แต่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือเสมือนไร้ความสามารถ และอยู่ในความอุปการะเลี้ยงดูของผู้มีสิทธิ แต่ไม่รวมถึงบุตรบุญธรรมหรือบุตรที่ยกให้เป็นบุตรบุญธรรมของผู้อื่นแล้ว และจำกัดจำนวนบุตร เบิกได้เพียง 3 คน โดยนับเรียงตามลำดับการเกิดก่อนหลัง

  • B. 

   ระยะเวลาการเบิกค่ารักษาพยาบาลคนไข้นอก ดำเนินการเบิกภายใน 1 ปี นับแต่วันที่ที่ปรากฏในหลักฐานการรับเงินของสถานพยาบาล

  • C. 

   ผู้มีสิทธิ มีสิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตลอดชีวิต

  • D. 

   ค่าเตียงสามัญและค่าอาหาร ให้เบิกได้เท่าที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินวันละ 200 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนวัน

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่แบบเบิกค่ารักษาพยาบาล
  • A. 

   7100

  • B. 

   7101

  • C. 

   7105

  • D. 

   6005

 • 15. 
  ข้อใดไม่ใช่ค่าเช่าบ้าน
  • A. 

   เช่าบ้าน

  • B. 

   เช่าซื้อบ้าน

  • C. 

   ผ่อนชำระเงินกู้เพื่อชำระราคาบ้าน

  • D. 

   ผ่อนชำระเงินกู้ธนาคารเพื่อชำระเช่าซื้อบ้าน

 • 16. 
  ท้องที่ ตาม พรฎ.ค่าเช่าบ้านข้อใดไม่ใช่
  • A. 

   กทม.

  • B. 

   อำเภอ

  • C. 

   จังหวัด

  • D. 

   กิ่งอำเภอ

 • 17. 
  นาย ค. บรรจุครั้งแรกที่ จ. นครราชสีมา ต่อมาย้ายไปที่โรงเรียนบ้านโนนสูง  จังหวัดขอนแก่น  และได้ใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านมาตลอด ต่อมาเมื่อเดือน พ.ย 2557 ได้จองบ้านจัดสรร โดยทำสัญญาจะซื้อจะขายกับเจ้าของโครงการพร้อมจ่ายเงินมัดจำจำนวน 20,000 บาท แต่ระหว่างที่กำลังผ่อนดาวน์ได้ย้ายไปโรงเรียนบ้านสำโรงเกียรติ อ.เฉลิมพระเกียรติ  ขณะนั้นบ้านพักครูไม่ว่าง จึงใช้สิทธิเบิกลักษณะเช่าบ้านอยู่ ต่อมาภายหลังบ้านพักครูว่าง แต่ผู้บริหารไม่จัดให้ข้าราชการรายนี้เข้าอยู่บ้านพัก เนื่องจากเห็นว่าได้จองบ้านและกำลังผ่อนเงินดาวน์อยู่ หลังจากนั้นได้งดเบิกค่าเช่าบ้านเพราะบ้านสร้างเสร็จ และได้กู้เงินกับธนาคาร ข้อใดกล่าวถูกต้อง
  • A. 

   นาย ค มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อได้

  • B. 

   นาย ค ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน

  • C. 

   นาย ค มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าซื้อบ้านหลังที่ทำสัญญาจะซื้อจะขาย

  • D. 

   นาย ค ไม่มีสิทธิ์เบิกค่าเช่าบ้าน ในจังหวัดนครราชสีมา

 • 18. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ครูผู้ช่วยและผู้อำนวยการโรงเรียนมีสิทธิ์ในการลาไม่เท่ากัน

  • B. 

   รองผู้อำนวยการและผู้อำนวยการโรงเรียนมีสิทธิ์ในการเบิกค่าเช่าบ้านเท่ากันขึ้นอยู่กับเงินเดือน

  • C. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจอนุญาตการลาของรองผู้อำนวยการโรงเรียนแต่รองผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติเบิกเงินค่าเช่าบ้านให้กับผู้อำนวยการโรงเรียน

  • D. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจอนุญาตการลาเท่ากับผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

 • 19. 
  ข้าราชการจะมีสิทธิเลือกรับบำนาญได้ต้องมีอายุราชการตามข้อใด
  • A. 

   23 ปี 6 เดือน 2 วัน

  • B. 

   23 ปี 6 เดือน 3 วัน

  • C. 

   24 ปี 6 เดือน 2 วัน

  • D. 

   24 ปี 6 เดือน 3 วัน

Back to Top Back to top