HTML 4.01 - 1.Gmb

10 Questions | Total Attempts: 54

SettingsSettingsSettings
Please wait...
HTML 4.01 - 1.Gmb

V zobrazených možnostiach je viacero správnych odpovedí. Ak nevyberiete všetky správne možnosti je za odpoveď na danú otázku do celkového skóre testu započítaných 0 bodov a vaša odpoveď je vyhodnotená ako nesprávna.


Questions and Answers
 • 1. 
  WWW:
  • A. 

   Je skratka slov World Wide Web, v preklade celosvetová sieť

  • B. 

   Je to najpopulárnejšia služba ktorú poskytuje globálna počítačová sieť Internet

  • C. 

   Využíva protokol Hypertext Transfer Protokol - HTTP

  • D. 

   Je skratka slov World Wrong Web, v preklade celosvetová sieť

  • E. 

   Je to stará pomaly zanikajúca služba ktorú poskytuje každá počítačová sieť

  • F. 

   Využíva protokol Simple Mail Transfer Protokol - SMTP

 • 2. 
  Webový server:
  • A. 

   Je špecializovaný počítač ktorý v rámci služby www poskytuje určitú špecifickú skupinu služieb a realizuje určitú špecifickú skupinu operácii

  • B. 

   Tento pojem zahŕňa ako hardvérové vybavenie (výkonný počítač) na ktorom beží špeciálny softvér a súčasne aj tento špeciálny softvér ktorý realizuje služby webového servera

  • C. 

   Na webovom serveri sú uložené (zavesené, publikované...) www stránky

  • D. 

   Je počítač užívateľa na ktorom je spustený špecializovaný softvér ktorý stiahne www stránku uloženú na inom serveri a zobrazí túto stránku pre užívateľa

  • E. 

   Tento pojem zahŕňa len hardvérové vybavenie (výkonný počítač) webového servera

  • F. 

   Na webovom serveri je uložená pošta

 • 3. 
  Webový klient:
  • A. 

   Je počítač užívateľa na ktorom je spustený špecializovaný softvér ktorý zabezpečí spojenie s webovým serverom (tento musí byť zapojený do počítačovej siete), stiahne www stránku uloženú na webovom serveri a zobrazí túto stránku pre užívateľa

  • B. 

   Je špecializovaný softvér nazývaný aj webový prehliadač, ktorý zabezpečí spojenie s webovým serverom (tento musí byť zapojený do počítačovej siete), stiahne www stránku uloženú na webovom serveri a zobrazí túto stránku pre užívateľa

  • C. 

   Najpoužívanejšie webové prehliadače sú: Interner Explorer, Mozilla, Chrome, Safari, Opera

  • D. 

   Je počítač užívateľa na ktorom je uložená webová stránka

  • E. 

   Je terminálový počítač v lokálnej sieti

  • F. 

   Najpoužívanejšie webové prehliadače sú: Apache HTTP Server, Internet Information Service, Sun Java System Web Server

 • 4. 
  Webová stránka:
  • A. 

   Je z webového servera stiahnutá na klientký počítač, kde sa zobrazí vo webovom prehliadači

  • B. 

   Je uložená na webovom serveri

  • C. 

   Pri vytváraní webovej stránky používame jazyk HTML

  • D. 

   Je uložená v lokálnej sieti

  • E. 

   Je z klientského počítača stiahnutá na server, kde sa zobrazí vo webovom prehliadači

  • F. 

   Pri vytváraní webovej stránky používame jazyk HTTP

 • 5. 
  HTML:
  • A. 

   Je skratka slov Hyper Text Markup Language

  • B. 

   Znamená v preklade hypertextový značkovací jazyk

  • C. 

   Je značkovací jazyk, čo znamená že v tomto jazyku používame špeciálne značky, ktorými zapisujeme jednotlivé prvky webovej stránky

  • D. 

   Je značkovací jazyk ktorý používame na zápis kódu webovej stránky

  • E. 

   Webový prehliadač interpretuje html kód a zobrazí webovú stránku

  • F. 

   Webová stránka je vlastne jednoduchý textový súbor s príponou .html, .htm

  • G. 

   Je skratka slov Hoop Transfer Maintime Language

  • H. 

   Znamená v preklade hypertextový programovací jazyk

  • I. 

   Je skriptovací jazyk, čo znamená že v tomto jazyku používame príkazy, premenné a hodnoty, ktorými zapisujeme jednotlivé prvky webovej stránky

  • J. 

   Je programovací jazyk ktorý používame na zápis dynamických funkcií webovej stránky

  • K. 

   Webový server interpretuje html kód a zobrazí webovú stránku

  • L. 

   Webová stránka je vlastne jednoduchý znakový súbor s príponou .pdf, .ssi

 • 6. 
  Značka:
  • A. 

   Niekedy sa nazýva tag

  • B. 

   Používame v HTML na zápis jednotlivých prvkov webovej stránky: nadpis, odstavec, obrázok...

  • C. 

   Poznáme párové a nepárové značky

  • D. 

   Párové značky majú otváraciu a uzatváraciu značku

  • E. 

   Párová značka sa zapisuje <značka>...</značka>

  • F. 

   Obsah uvedený medzi otváracou a uzatváracou značkou pri párových značkách je vlastne samotný obsah prvku vo webovej stránke

  • G. 

   Väčšina značiek je párových

  • H. 

   Nepárové značky majú len jednu značku

  • I. 

   Nepárová značka sa zapisuje <značka>

  • J. 

   Len niekoľko značiek je nepárových

  • K. 

   Pri zápise značiek sa odporúča používať malé písmená

  • L. 

   Od určitej verzie jazyka HTML sú niektoré značky považované za zastaralé, čo znamená že sa odporúča podľa noriem W3C používať inú značku alebo vlastnosť v kaskádových štýloch CSS

  • M. 

   Od určitej verzie jazyka HTML sú niektoré značky považované za nepodporované, čo znamená že je potrebné podľa noriem W3C používať inú značku alebo vlastnosť v kaskádových štýloch CSS

  • N. 

   Niekedy sa nazýva príkaz

  • O. 

   Používame v HTTP na zápis vlastností externých dokumentov

  • P. 

   Všetky značky sú párové

  • Q. 

   Párové značky majú 2 otváracie značk

  • R. 

   Párová značka sa zapisuje <značka>... <značka/>

  • S. 

   Obsah uvedený medzi otváracou a uzatváracou značkou je interpretovaný ako atribút značky

  • T. 

   Väčšina značiek je nepárových

  • U. 

   Nepárové značky majú nepárny počet atribútov

  • V. 

   Nepárová značka sa zapisuje </značka>

  • W. 

   Len 3 značky sú nepárové

  • X. 

   Pri zápise značiek sa odporúča používať veľké písmená

  • Y. 

   Od určitej verzie jazyka HTML sú niektoré značky považované za zastaralé, čo znamená že sa odporúča podľa noriem W3C používať novšiu verziu značky

  • Z. 

   Všetky značky sú v každej verzii jazyka HTML podporované

 • 7. 
  Prvok webovej stránky:
  • A. 

   Nazýva sa aj element webovej stránky

  • B. 

   Za prvok webovej stránky považujeme napríklad: odkaz, nadpis, obrázok, vodorovná čiara, zvýraznený text, skratka, odstavec...

  • C. 

   Každý prvok webovej stránky má svoju špecifickú značku

  • D. 

   Poznáme riadkové a blokové prvky

  • E. 

   Riadkové prvky zostávajú súčasťou pôvodného textového riadku, nezobrazia sa v novom riadku a po nich následujúci obsah pokračuje v pôvodnom riadku

  • F. 

   Blokové prvky ukončia pôvodný textový riadok (zalomia riadok), zobrazia sa v novom riadku a po nich následujúci obsah sa tiež zobrazí v novom riadku (zalomí sa do nového riadku)

  • G. 

   Nazýva sa aj hlavička webovej stránky

  • H. 

   Za prvok webovej stránky považujeme len prvky v hlavičke webovej stránky

  • I. 

   Každý prvok webovej stránky má rovnakú značku

  • J. 

   Poznáme len blokové a tabuľkové prvky

  • K. 

   Blokové prvky zostávajú súčasťou pôvodného textového riadku, nezobrazia sa v novom riadku a po nich následujúci obsah pokračuje v pôvodnom riadku

  • L. 

   Riadkové prvky ukončia pôvodný textový riadok (zalomia riadok), zobrazia sa v novom riadku a po nich následujúci obsah sa tiež zobrazí v novom riadku (zalomí sa do nového riadku)

 • 8. 
  Atribút:
  • A. 

   Pomocou atribútu môžeme doplniť alebo upresniť vlastnosti prvku

  • B. 

   Atribút sa zapisuje pri párových značkách vždy v otváracej značke

  • C. 

   Atribút sa zapisuje pri nepárových značkách vždy v značke

  • D. 

   Všeobecný tvar zápisu: atribút=ʺhodnotaʺ

  • E. 

   Hodnota atribútu musí byť uvedená v dvojitých úvodzovkách ʺhodnotaʺ

  • F. 

   Hodnota atribútu môže byť uvedená aj v jednoduchých úvodzovkách ˈhodnotaˈ

  • G. 

   Pre názvy atribútov a ich hodnoty sa odporúča používať malé písmená

  • H. 

   Od určitej verzie jazyka HTML sú niektoré atribúty považované za zastaralé, čo znamená že sa odporúča podľa noriem W3C používať na definíciu rovnakej vlastnosti prvku kaskádové štýly CSS

  • I. 

   Od určitej verzie jazyka HTML sú niektoré atribúty považované za nepodporované, čo znamená že je potrebné podľa noriem W3C používať na definíciu rovnakej vlastnosti prvku kaskádové štýly CSS

  • J. 

   Rôzne značky majú svoje vlastné špecifické atribúty

  • K. 

   Nie všetky značky majú svoje vlastné špecifické atribúty

  • L. 

   Existuje skupina tzv. obecných atribútov ktoré môžeme uviesť v každej značke

  • M. 

   Používame aj tzv. atribúty udalosti pomocou ktorých priradíme prvku určitý Javascriptový kód

  • N. 

   Pomocou atribútu môžeme zmeniť základnú charakteristiku prvku

  • O. 

   Atribút sa zapisuje pri párových značkách vždy v uzatváracej značke

  • P. 

   Atribút sa zapisuje pri nepárových značkách vždy po značke

  • Q. 

   Všeobecný tvar zápisu: atribút:hodnota;

  • R. 

   Hodnota atribútu musí byť ukončená bodkočiarkou hodnota;

  • S. 

   Hodnota atribútu môže byť uvedená len v dvojitých úvodzovkách ʺhodnotaʺ

  • T. 

   Pre názvy atribútov a ich hodnoty je zakázané používať malé písmená

  • U. 

   Od určitej verzie jazyka HTML sú niektoré atribúty považované za zastaralé, čo znamená že sa odporúča podľa noriem W3C používať na definíciu rovnakej vlastnosti inú značku

  • V. 

   Od určitej verzie jazyka HTML sú niektoré atribúty považované za nepodporované, čo znamená že je podľa noriem W3C zakázané akokoľvek definovať túto vlastnosť

  • W. 

   Každá značka ma vlastný špecifický atribút výšky a šírky

  • X. 

   Všetky značky majú svoje vlastné špecifické atribúty

  • Y. 

   Existuje skupina tzv. obecných atribútov ktoré môžeme uviesť len v značke hlavičky a tela kódu webovej stránky

  • Z. 

   Používame aj tzv. atribúty udalosti ktoré môžeme priradiť len prvku odkazu

 • 9. 
  Obecné atribúty:
  • A. 

   Obecné atribúty môžeme použiť v značke každého prvku

  • B. 

   Pri niektorých prvkoch je v HTML 4.01 zbytočné používať všetky obecné atribúty (presnejšie povedané pri určitých prvkoch niektoré atribúty považujeme síce za valídne ale zbytočné)

  • C. 

   V atribúte accesskey=ʺ...ʺ definujeme klávesovú skratku pre stav active alebo focus prvku (stav active pri niektorých prvkoch, napríklad odkazoch, znamená že sa aktivuje funkcia prvku, stav focus pri niektorých prvkoch, napríklad formulárových prvkoch, znamená že prvok získa zameranie a môžeme ho použiť aj bez kliknutia na prvok)

  • D. 

   V atribúte class=ʺ...ʺ definujeme názov triedy ktorý môžeme využiť pri zápise vlastností prvku v CSS alebo pri identifikácii prvku v Javascripte

  • E. 

   V atribúte dir=ʺ...ʺ definujeme smer toku textu v obsahu prvku

  • F. 

   V atribúte id=ʺ...ʺ definujeme menný identifikátor ktorý využijeme pri zápise vlastností prvku v CSS alebo pri identifikácii prvku v Javascripte

  • G. 

   V atribúte lang=ʺ...ʺ definujeme aktuálny jazyk textového obsahu prvku (napríklad en pre anglický jazyk, fr pre francúzsky jazyk...)

  • H. 

   V atribúte style=ʺ...ʺ definujeme lokálny zápis CSS vlastností prvku

  • I. 

   V atribúte tabindex=ʺ...ʺ definujeme poradové číslo prvku pri navigácii pomocou klávesy TAB (pri opakovanom stlačení klávesy TAB sa graficky zvýraznia prvky vo webovej stránke, získajú zameranie - stav focus a napríklad pri odkazoch ich môžeme ʺkliknúťʺ stlačením klávesy ENTER)

  • J. 

   V atribúte title=ʺ...ʺ uvedieme doplnkové informácie o prvku ktoré sa zobrazia v tzv. tooltipe pri presune kurzora nad prvok

  • K. 

   Obecné atribúty môžeme použiť len v značke najvyšších prvkov

  • L. 

   Pri všetkých prvkoch v HTML 4.01 sa odporúča používať všetky obecné atribúty (ich použitie v každej značke sa považuje za valídne a užitočné)

  • M. 

   V atribúte accesskey=ʺ...ʺ definujeme poradové číslo prvku pri navigácii pomocou klávesy TAB (pri opakovanom stlačení klávesy TAB sa graficky zvýraznia prvky vo webovej stránke, získajú zameranie - stav focus a napríklad pri odkazoch ich môžeme ʺkliknúťʺ stlačením klávesy ENTER)

  • N. 

   V atribúte class=ʺ...ʺ definujeme smer toku textu v prvku

  • O. 

   V atribúte dir=ʺ...ʺ definujeme menný identifikátor ktorý využijeme pri zápise vlastností prvku v CSS alebo pri identifikácii prvku v Javascripte

  • P. 

   V atribúte id=ʺ...ʺ definujeme názov triedy ktorý využijeme pri zápise vlastností prvku v CSS alebo pri identifikácii prvku v Javascripte

  • Q. 

   V atribúte lang=ʺ...ʺ definujeme aktuálny programovací jazyk prvku

  • R. 

   V atribúte style=ʺ...ʺ uvedieme doplnkové informácie o prvku ktorý sa zobrazí v tzv. tooltipe pri presune kurzora nad prvok

  • S. 

   V atribúte tabindex=ʺ...ʺ definujeme klávesovú skratku pre stav active alebo focus prvku (stav active pri niektorých prvkoch, napríklad odkazoch, znamená že sa aktivuje funkcia prvku, stav focus pri niektorých prvkoch, napríklad formulárových prvkoch, znamená že prvok získa zameranie a môžeme ho použiť aj bez kliknutia na prvok)

  • T. 

   V atribúte title=ʺ...ʺ definujeme lokálny zápis CSS vlastností prvku

 • 10. 
  Rozmer a vzdialenosť:
  • A. 

   Pri určení rozmeru a vzdialenosti používame jednotku obrazový bod – pixel

  • B. 

   Jednotka obrazový bod – pixel je relatívna jednotka pretože výsledný rozmer alebo vzdialenosť závisí od rozlíšenia (počtu pixelov) na výstupnom zariadení

  • C. 

   Všeobecný tvar zápisu rozmeru alebo vzdialenosti v pixeloch vyzerá atribút=ʺčísloʺ alebo atribút=ʺčíslopxʺ

  • D. 

   Pri niektorých prvkoch môžeme určiť rozmer a vzdialenosť v percentách

  • E. 

   Jednotka percentá je relatívna jednotka, kedže sa vyjadruje ako percentuálna časť rozmerov alebo vzdialenosti rodičovského prvku, a preto výsledný rozmer alebo vzdialenosť závisí od aktuálnych rozmerov rodičovkého prvku

  • F. 

   Všeobecný tvar zápisu rozmeru alebo vzdialenosti v percentách vyzerá atribút=ʺčíslo%ʺ

  • G. 

   Len niektoré prvky majú atribúty rozmerov a vzdialenosti

  • H. 

   Pri určení rozmeru a vzdialenosti používame jednotku tlačový bod – point

  • I. 

   Jednotka tlačový bod – point je relatívna jednotka pretože výsledný rozmer alebo vzdialenosť závisí od aktuálnych rozmerov webovej stránky

  • J. 

   Všeobecný tvar zápisu rozmeru alebo vzdialenosti v pixeloch vyzerá atribút:číslo;

  • K. 

   Pri všetkých prvkoch môžeme určiť rozmer a vzdialenosť v percentách

  • L. 

   Jednotka percentá je absolútna jednotka, kedže sa vyjadruje ako percentuálna časť rozmerov alebo vzdialenosti výstupného zariadenia, a preto výsledný rozmer alebo vzdialenosť závisí od aktuálnych rozmerov výstupného zariadenia

  • M. 

   Všeobecný tvar zápisu rozmeru alebo vzdialenosti v percentách vyzerá atribút:číslo/100*počet percentʺ

  • N. 

   Všetky prvky majú atribúty rozmerov a vzdialenosti

Back to Top Back to top