Da Bi SMO Garantovali Autentifikaciju

69 Pitanja | Total Attempts: 182

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Da Bi SMO Garantovali Autentifikaciju

Questions and Answers
 • 1. 
  Notacija sistema javnog ključa:
  • A. 

   Šifrovati poruku M sa Alisinim javnim ključem: {M}Alisa

  • B. 

   Dešifrovati poruku M sa Alisinim privatnim ključem : [M]Alisa

  • C. 

   Potpisati poruku M sa Alisinim privatnim ključem: [M]Alisa (formalno se poklapa sa dešifrovanjem)

  • D. 

   Šifrovati poruku C sa Bobovim privatnim ključem: {C}Bob

  • E. 

   Dešifrovati poruku C sa Bobovim javnim ključem : [C]Bob

 • 2. 
  Problem autentifikacije:
  • A. 

   Nije moguće rešiti sa digitalnim potpisom

  • B. 

   Moguće je rešiti sa digitalnim potpisom

  • C. 

   Problem teorijski nije rešiv

 • 3. 
  Da bi smo garantovali autentifikaciju, verovatnoća PI mora biti velika, a t o znači da uzajamna informacija izmed ju šifrata i ključa mora biti mala. S druge strane znamo da bi smo obezbed ili apsolutnu tajnost mora važiti I(C ;M)=0, što je oprečno zahtevu atenti fikacije:
  • A. 

   Tvrdnja je tačna

  • B. 

   Tvrdnja nije tačna

 • 4. 
  Da bi smo garantovali autentifikaciju, verovatnoća PI mora biti mala, a to znači da uzajamna informacija izmedju šifrata i ključa mora biti velika. S druge strane znamo da bi smo obezbed ili apsolutnu tajnost mora važiti I(C ;M)=0, što je oprečno zahtevu atenti fikacije:
  • A. 

   Tvrdnja je tačna

  • B. 

   Tvrdnja nije tačna

 • 5. 
  Ako su autentifikacija i tajnost dva n ezavisna servisa, u tom slučaju:
  • A. 

   Kriptografski sistemi za apsolutnu tajnost ne mogu obezbediti autentičnost

  • B. 

   Kriptografski sistemi za apsolutnu tajnost mogu obezbediti autentičnost

 • 6. 
  Autentifikacija podrazumeva:
  • A. 

   Proveru da li je primljeni kriptogram poslat od autorizovane osobe

  • B. 

   Proveru da je poruka poslata od druge osobe na osnovu CRC

  • C. 

   Proveru da je poruka hešovana

  • D. 

   Proveru da je poruka komprimovana

 • 7. 
  Autentifikacija je servis bezbednosti kojim se osigurava:
  • A. 

   Da je poruka poslata od strane autorizovane osobe

  • B. 

   Da je poruka poslata od druge osobe

  • C. 

   Da je poruka poslata šifrovana od strane druge osobe

  • D. 

   Da je šifrat nastao sa upotrebom pravog ključa K

 • 8. 
  Neke procedure autentifikacije su:
  • A. 

   RSA

  • B. 

   Difi-Helman

  • C. 

   AES

  • D. 

   DES

 • 9. 
  Autentifikacija i tajnost su:
  • A. 

   Teorijski kompatabilni

  • B. 

   Teorijski nekompatabilni

  • C. 

   Praktično kompatabilne

  • D. 

   Praktično nekompatabilni

 • 10. 
  Biometrijski izvori su:
  • A. 

   Iris

  • B. 

   Otisak prsta

  • C. 

   Lice

  • D. 

   Glas

  • E. 

   Lozinka

  • F. 

   Atmosferski šum

  • G. 

   Procesi radioaktivnih hemikalija

 • 11. 
  Proces za generisanje biometrijskog te mplejta podrazumeva:
  • A. 

   Segmentaciju

  • B. 

   Normalizaciju

  • C. 

   Diskretizacija

  • D. 

   Irisizacija

  • E. 

   Kodovanje

  • F. 

   Demodulacija irisa

 • 12. 
  Na slici je prikazan:
  • A. 

   Biometrijski templejt irisa

  • B. 

   Otisak prsta

  • C. 

   Geometrija dlana

  • D. 

   Geometrija lica

 • 13. 
  Segmentacija irisa podrazumeva:
  • A. 

   Izolaciju irisa sa digitalne fotografije

  • B. 

   Proces kodovanja digitalnog templejta

  • C. 

   Proces normalizacije

  • D. 

   Proces prepoznavanja na osnovu digitalnog templejta

 • 14. 
  Tehnika koja se koristi za proces segm entacije je:
  • A. 

   Hafmanov algoritam

  • B. 

   Hafov algoritam

  • C. 

   Šenonov algoritam

 • 15. 
  Normalizacija iris regiona podrazumeva :
  • A. 

   Transformaciju iris regiona u fiksne dimenzije koje su u napred poznate

  • B. 

   Transformaciju iris regiona u različite dimenzije koje nisu u napred poznate

  • C. 

   Transformaciju distorzije irisa

  • D. 

   Transformaciju lokalnog osvetljenja irisa

 • 16. 
  Varijacije koje postoje u iris signalu , nastale su zbog:
  • A. 

   Distrozije zenice usled promene osvetljenja

  • B. 

   Rotacije oka u očnoj duplji

  • C. 

   Rotacije kamere

  • D. 

   Buke

  • E. 

   Različitosti irisa

 • 17. 
  "Daugman’s Rubber Sheet Model" koris ti se za:
  • A. 

   Mapirnje svih tačaka unutar iris regiona na par polarnih kordinata (r,θ), gde je r na intervalu od [0,1] i θ je ugao [0,2π]

  • B. 

   Mapirnje svih tačaka izvan iris regiona na par polarnih kordinata (r,θ), gde je r na intervalu od [0,1] i θ je ugao [0,2π]

  • C. 

   Za kodovanje biometrijskog templejta

 • 18. 
  Na slici je prikazan proces:
  • A. 

   Normalizacije

  • B. 

   Segmentacije

  • C. 

   Kodovanaj

 • 19. 
  Kod procesa normalizacije, broj radija lnih vektora predstavlja:
  • A. 

   Radijalnu rezoluciju

  • B. 

   Ugaonu rezoluciju

  • C. 

   Pravougaonu rezoluciju

  • D. 

   Dubinu piksela

 • 20. 
  Proces kodovanja biometrijskog izvora predstalja proces
  • A. 

   Izdvajanja najkonzistentnijih podataka

  • B. 

   Izdvajanja nekonzistentnih podataka

  • C. 

   Prepoznavanje koncentrinih krugova

  • D. 

   Konvertovanja u RGB

 • 21. 
  Za proces kodovanja biometrije irisa k oriste se:
  • A. 

   Vejvleti

  • B. 

   Voleti

  • C. 

   Hafovi algoritmi

 • 22. 
  Izlaz vejvlet funkcije je vrednost koj a predstavlja:
  • A. 

   Informaciju karakterističnu pojedincu

  • B. 

   Informaciju zajedničku za sve pojedince

  • C. 

   Biometrijski templejt

  • D. 

   Šumni templejt

 • 23. 
  U procesu za kodovanje irisa koriste s e:
  • A. 

   Gabor vejvleti

  • B. 

   Hafmanovi vejvleti

  • C. 

   Hafovi vejvleti

 • 24. 
  Uloga Gabor vejvleta je :
  • A. 

   Da odbaci šumove iz signala

  • B. 

   Da segmentira iris region

  • C. 

   Da reguliše osvetljenje irisa

  • D. 

   Da prepozna koncentrične krugove

 • 25. 
  Kod kodovanja sa Gaborovim vejvletom s vaki piksel je određen sa:
  • A. 

   2-bitnom informacijom

  • B. 

   3-bitnom informacijom

  • C. 

   5-bitnom informacijom

  • D. 

   6-bitnom informacijom

Back to Top Back to top