Soal Latihan Kenaikan Kelas Xi Sma Tahun Quiz

45 Soalan | Total Attempts: 344

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Soal Latihan Kenaikan Kelas Xi Sma Tahun Quiz

Soal Latihan Kenaikan Kelas XI SMA Tahun 2014


Questions and Answers
 • 1. 
   Nun mati bertemu dengan huruf Qaf dalam Potongan firman allah SWT. Dalam surat Ar Rum ayat 42 yang berbunyi :
  • A. 

   Ikfa’ syafawi

  • B. 

   Ikfa’ haqiqi

  • C. 

   Idhar syafawi

  • D. 

   Idhar halqi

  • E. 

   Idghom mimi

 • 2. 
   Firman Allah SWT. dalam surat Al A’raf ayat 56 yang berbunyi : Sesuai dengan ayat ini, yang tidak termasuk isi kandungan dari Firman Allah SWT. tersebut adalah...
  • A. 

   Suruhan untuk memanfaatkan bumi dan segala isinya, sesuai dengan keinginan hatinya

  • B. 

   Larangan berbuat kerusakan dimuka bumi

  • C. 

   Suruhan berdoa dengan rasa takut doanya tidak dikabulkan

  • D. 

   Doa hendaknya disertai dengan perasaan optimis akan dikabulkan

  • E. 

   Doa hendaknya disertai dengan perasaan optimis akan dikabulkan

 • 3. 
   Lafal   dalam surat Ar R um ayat 41 mempunyai arti …
  • A. 

   Bumi

  • B. 

   Langit

  • C. 

   Lautan

  • D. 

   Air

  • E. 

   Daratan

 • 4. 
  Mad tabii pada kata menghadapi huruf hamzah dalam satu kata dibaca panjang lima harakat, karena merupakan mad ....
  • A. 

   Wajib muttasil

  • B. 

   Jaiz munfasil

  • C. 

   Aridlis sukun

  • D. 

   Silah tawilah

  • E. 

   Jaiz muttasil

 • 5. 
  Berikut ini yang tidak termasuk ke dalam sikap yang harus dimiliki oleh setiap muslimin terhadap kitab-kitab Allah sebelum Al Qur’an ....
  • A. 

   Mempercayai bahwa taurat diturunkan kepada nabi Musa

  • B. 

   Mempercayai bahwa zabur diturunkan kepada nabi Daud

  • C. 

   Mempercayai bahwa Injil diturunkan kepada nabi Isa

  • D. 

   Mempercayai bahwa suhuf diturunkan pada nabi Ibrahim

  • E. 

   Mempercayai bahwa suhuf diturunkan pada nabi yahya

 • 6. 
  Berikut adalah kitab-kitab Allah sebelum al qur’an yang harus kita imani, kecuali .... 
  • A. 

   Zabur diturunkan pada nabi Daud

  • B. 

   Injil yang diturunkan pada nabi Isa

  • C. 

   Taurat yang diturunkan kepada nabi Ibrahim

  • D. 

   Sahifah-sahifah yang diturunkan pada nabi musa

  • E. 

   Al qur’an yang diturunkan kepada nabi Muhammad Saw

 • 7. 
  Potongan ayat dibawah ini mengandung pengertian agar kita beriman kepada ....
  • A. 

   Kitab-kitab allah

  • B. 

   Malaikat Allah

  • C. 

   Hari kiamat

  • D. 

   Takdir

  • E. 

   Alam Ghaib

 • 8. 
  Meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah SWT menurunkan kitab-Nya sebagai pedoman hidup merupakan pengertian iman kepada ...
  • A. 

   Allah

  • B. 

   Malaikat

  • C. 

   Kitab Allah

  • D. 

   Rasul

  • E. 

   Hari akhir

 • 9. 
  Pencuri yang tertangkap untuk kedua kalinya dan memenuhi persyaratan, maka hukumannya adalah potong .....
  • A. 

   Tangan kirinya

  • B. 

   Tangannya

  • C. 

   Kaki kirinya

  • D. 

   Kaki kananya

  • E. 

   Kedua tangannya

 • 10. 
  Semua bentuk untung-untungan seperti lotre terdapat unsur judi, yang disebut dalam al qur’an dengan sebutan .... 
  • A. 

   Riba

  • B. 

   Maisir

  • C. 

   Haram

  • D. 

   Keuntungan

  • E. 

   Ghasab

 • 11. 
   Perbuatan yang di ibaratkan oleh Allah lebih rendah daripada binatang adalah...
  • A. 

   Menipu

  • B. 

   Berzina

  • C. 

   Mencuri dan merampok

  • D. 

   Membunuh

  • E. 

   Berjudi

 • 12. 
   Cara menghargai karya orang lain, antara lain dengan ....
  • A. 

   Memberi tanggapan dan koreksi

  • B. 

   Memuji

  • C. 

   Tidak mencela

  • D. 

   Menilai

  • E. 

   Membiarkan saja

 • 13. 
  Perbuatan dosa yang dilakukan oleh hati contohnya….
  • A. 

   Syirik

  • B. 

   Membunuh

  • C. 

   Berdusta

  • D. 

   Mencaci maki

  • E. 

   Mencuri

 • 14. 
  Perbuatan yang tidak digolongkan kepada tindakan asusila adalah…
  • A. 

   Homoseks

  • B. 

   Lesbian

  • C. 

   Poligami

  • D. 

   Aborsi

 • 15. 
  Menurut Islam aborsi disamakan dengan perbuatan…
  • A. 

   Perampokan

  • B. 

   Pembunuhan

  • C. 

   Perkosaan

  • D. 

   Zina

  • E. 

   Pencurian

 • 16. 
  Dampak buruk bagi pelaku pembunuhan adalah…
  • A. 

   Hilangnya hak untuk hidup

  • B. 

   Merusak iman

  • C. 

   Berkurangnya harta benda

  • D. 

   Hilangnya kepastian

  • E. 

   Hilangnya stabilitas keamanan

 • 17. 
  Menurut Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Muslim, orang yang bunuh diri itu tidak perlu…
  • A. 

   Di kafani

  • B. 

   Dishalatkan

  • C. 

   Dimandikan

  • D. 

   Dikubur

  • E. 

   Diurus

 • 18. 
  Hukuman bagi pezina ghoiru muhsan adalah
  • A. 

   Di rajam

  • B. 

   Di Cambuk 80 kali

  • C. 

   Di cambuk 40 kali

  • D. 

   Di dera 100 kali

  • E. 

   Di dera 50 kali

  • F. 

   Di dera 50 kali

 • 19. 
  Ada banyak nama tokoh-tokoh Islam yang pantas kita ikuti jejaknya. Dibawah ini adalah seorang ahli filsafat Islam dan ahli dalam kesehatan, yaitu….
  • A. 

   Ibnu sina

  • B. 

   Imam As Suyuti

  • C. 

   Imam Al Ghazali

  • D. 

   Ibnu Hiban

 • 20. 
  Dimesir timbul tokoh pembaharuan Islam yang dikenal dengan pan Islamisme, adapun tokohnya adalah ....
  • A. 

   Jamaludin Al Afgani

  • B. 

   Ibnu Rusdy

  • C. 

   Ibnu Sina

  • D. 

   Syeh Ahmad Khan

 • 21. 
  Gerakan pemurnian ajaran Islam yang dilakukan Muhammad bin Abdul Wahab, oleh para pengikutnya, dinamakan gerakan....
  • A. 

   Al Muwahidin

  • B. 

   Wahabiyah

  • C. 

   Al Muslimun

  • D. 

   Muhammadiyah

 • 22. 
  Dalam mempelajari sejarah kebudayaan Islam kita menemukan istilah tajdid yang berarti....
  • A. 

   Pembaharuan

  • B. 

   Kebudayaan

  • C. 

   Pemahaman

  • D. 

   Kesungguhan

 • 23. 
  Di bawah ini adalah nama-nama yang termasuk tokoh-tokoh pembaharuan dalam Islam, kecuali....
  • A. 

   Ibnu Khaldun

  • B. 

   Ibnu Sina

  • C. 

   Jamaludin Al Afgani

  • D. 

   Abdul Nasir

 • 24. 
  Hukuman bagi orang yang mabuk karena minuman keras sesuai dengan hukum Islam mereka mendapat hukuman dera sebayak...kali.
  • A. 

   40

  • B. 

   50

  • C. 

   60

  • D. 

   80

 • 25. 
  Potongan ayat yang bergaris bawah di bawah mengandung pengertian bahwa kita diharuskan….
  • A. 

   Tolong menolong

  • B. 

   Berbuat kebaikan

  • C. 

   Keberuntungan

  • D. 

   Rajin

Back to Top Back to top