Adobe Dreamweaver Cs3 Quiz

20 | Total Attempts: 48

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Adobe Dreamweaver Cs3 Quiz

แบบฝึกทักษะวิชาคอมพิวเต ร์ (เทคโนโลยีสารสนเทศ 5) รหัสวิชา ง32201 เรื่อง การออกแบบเว็บไซต์ ด้วย Adobe Dreamweaver CS3 จำนวน 20 ข้อโดย ครูวีระศักดิ์ พัทบุรี โรงเรียนสตูลวิทยา อ.เมือง จ.สตูล


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของหน้าเว็บเพจ?
  • A. 

   Page Title

  • B. 

   Page Header

  • C. 

   Page Body

  • D. 

   Page Footer

 • 2. 
  หากบริษัทว่าจ้างให้นักเรียนออกแบบเว็บไซต์ นักเรียนจะเลือกใช้ซอฟต์แวร์ข้อใด?
  • A. 

   Adobe Dreamweaver

  • B. 

   Adobe PhotoShop

  • C. 

   Adobe ImageReady

  • D. 

   Adobe Illustrator

 • 3. 
  ข้อใดเป็นไฟล์ที่ช่วยในการติดตั้งโปรแกรม?
  • A. 

   Setup.exe

  • B. 

   Setup.txt

  • C. 

   Setup.doc

  • D. 

   Setup.html

 • 4. 
  การเรียกใช้งานช็อคคัตโปรแกรม Adobe Dreamweaver CS3 สามารถปฏิบัติได้ตามข้อใด?
  • A. 

   Adobe Dreamweaver CS3

  • B. 

   Windows Dreamweaver CS3

  • C. 

   Acrobat Dreamweaver CS3

  • D. 

   Microsoft Dreamweaver CS3

 • 5. 
  เมนู Common มีคำสั่งในการทำงานอะไรบ้าง?
  • A. 

   คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้งานบ่อย

  • B. 

   คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้จัดโครงสร้างเว็บเพจ

  • C. 

   คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้สร้างฟอร์ม

  • D. 

   คำสั่งแทรกออบเจ็กต์ที่ใช้จัดรูปแบบข้อความ

 • 6. 
  หากต้องการสร้างเอกสารใหม่เพื่อให้รองรับการแปลงข้อความได้หลายภาษา ต้องตั้งค่าตามข้อใด?
  • A. 

   UTF-8

  • B. 

   Thai

  • C. 

   Windows

  • D. 

   ISO

 • 7. 
  หลังจากที่กำหนดค่าเริ่มต้นทั้งหมดในการสร้างเว็บเพจแล้ว ต้องคลิกปุ่มคำสั่งใดเพื่อให้โปรแกรมสร้างเว็บเพจตามที่ต้องการ?
  • A. 

   Create

  • B. 

   Help

  • C. 

   Preference

  • D. 

   Cancel

 • 8. 
  การสร้างเอกสารเว็บเพจใหม่  ใช้เมนูคำสั่งในข้อใด?
  • A. 

   File --> New

  • B. 

   Insert --> New

  • C. 

   Edit --> New

  • D. 

   Site --> New

 • 9. 
  การทดสอบหน้าเว็บเพจกับโปรแกรมเว็บบราว์เซอร์  ต้องกดปุ่มใดบนแป้นพิมพ์ ?
  • A. 

   F12

  • B. 

   F9

  • C. 

   F10

  • D. 

   F11

 • 10. 
  คำสั่งเกี่ยวกับตาราง Merges selected cells using spans มีวัตถุประสงค์เพื่อ ?
  • A. 

   รวมตารางตั้งแต่ 2 ช่องเป็นช่องเดียว

  • B. 

   เลื่อนขนาดตารางตั้งแต่ 2 ช่องให้เท่ากัน

  • C. 

   แบ่งตารางให้มีช่องเพิ่มขึ้น

  • D. 

   กำหนดระยะห่างตารางตามต้องการ

 • 11. 
  การเคาะแป้น Space Bar ในโปรแกรมที่เป็นค่าปกติสามารถเคาะได้แค่ครั้งเดียว หากต้องการเคาะได้หลายครั้ง ต้องใช้ปุ่มใดร่วมด้วย ?
  • A. 

   Shift + Ctrl

  • B. 

   Shift + Alt

  • C. 

   Shift + Enter

  • D. 

   Shift + End

 • 12. 
  รูปแบบของภาพกราฟิกที่ไม่เหมาะสมสำหรับการสร้างเว็บเพจคือไฟล์ที่มีนามสกุลใด?
  • A. 

   .PSD

  • B. 

   .JPG

  • C. 

   .GIF

  • D. 

   .PNG

 • 13. 
  Target ใด เป็นการเปิดหน้าเว็บที่เชื่อมโยงไปในหน้าต่างบราวเซอร์ใหม่?
  • A. 

   _blank

  • B. 

   _parent

  • C. 

   _self

  • D. 

   _top

 • 14. 
  คำสั่งในข้อใดมีผลทำให้ข้อความเคลื่อนที่?
  • A. 

   Marquee

  • B. 

   Address

  • C. 

   Blink

  • D. 

   Move

 • 15. 
  การเชื่องโยงในหน้าเว็บเพจเดียวกันในช่อง Link ต้องใส่เครื่องหมายใดก่อนชื่อจุดเชื่อมโยง?
  • A. 

   #

  • B. 

   /

  • C. 

   *

  • D. 

   +

 • 16. 
  การตั้งชื่อไฟล์รูปภาพข้อใดไม่ถูกต้อง?
  • A. 

   Stw logo.gif

  • B. 

   Stw_logo.gif

  • C. 

   Stwlogo2.gif

  • D. 

   Stwlogo.gif

 • 17. 
  จากรูปข้อใดเป็นการเรียงตำแหน่งแฟ้มเว็บไซต์ที่ถูกต้อง?
  • A. 

   Www, images, bg.jpg, profile.html

  • B. 

   Profile.html ,www, images, bg.jpg

  • C. 

   Bg.jpg, www, images, profile.html

  • D. 

   Images, www, bg.jpg, profile.html

 • 18. 
  จากรูปที่ปรากกฎเกิดจากกรณีใดได้บ้าง?
  • A. 

   ปิดโปรแกรมโดยไม่ได้ทำการบันทึก

  • B. 

   การใช้คำสั่ง Save as เพื่อเปลี่ยนชื่อแฟ้ม

  • C. 

   การยืนยันบันทึกทับแฟ้มที่มีอยู่แล้ว

  • D. 

   ไม่ได้ตั้งชื่อแฟ้มก่อนการสร้างแฟ้ม

 • 19. 
  ภาพขนาดเล็กที่นำมาเป็นภาพพื้นหลังของเว็บ ผลที่เกิดขึ้นจะมีลักษณะตามข้อใด?
  • A. 

   พื้นหลังจะมีภาพขนาดเล็กหลาย ๆ ภาพเรียงต่อกัน

  • B. 

   ภาพกลายเป็นสีดำ

  • C. 

   จะมีภาพขนาดใหญ่เพียงภาพเดียวเท่านั้น

  • D. 

   จะมีภาพขนาดเล็กที่อยู่ตรงกลางเว็บเพจเพียงภาพเดียวเท่านั้น

 • 20. 
  การออกจากโปรแกรมออกแบบเว็บปฏิบัติตามขั้นตอนในข้อใด?
  • A. 

   File --> Exit

  • B. 

   File --> Revert

  • C. 

   File --> Close

  • D. 

   File --> Close all

Back to Top Back to top