รอบรู้ 259 การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีทางการบริหาร

21 | Total Attempts: 5310

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 259 การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีทางการบริหาร

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 259 การบริหารยุคใหม่ การบริหารการเปลี่ยนแปลง และทฤษฎีทางการบริหาร   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  การบริหารงานที่สถานศึกษาหรือเขตพื้นที่การศึกษาและกระทรวงศึกษาธิการตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Public Administration

  • B. 

   Management

  • C. 

   Administration

  • D. 

   Management of Education

 • 2. 
  ข้อใดไ่ม่ใช่การบริหารยุคใหม่ 
  • A. 

   POSDCoRB

  • B. 

   Strategic Management

  • C. 

   Chief Executive Officer

  • D. 

   Quality Control Circle

 • 3. 
   ข้อใดเรียงลำดับขั้นตอน Strategic Management ได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   Mission Analysis - Environmental Analysis - Situation Analysis - Vision - Obstacles - Strategy Decision - Policy Decision - Activity - Strategic Planning

  • B. 

   Environmental Analysis - Mission Analysis - Situation Analysis - Vision - Obstacles - Strategy Decision - Policy Decision - Activity - Strategic Planning

  • C. 

   Situation Analysis Mission Analysis - Environmental Analysis - Vision - Obstacles - Strategy Decision - Policy Decision - Activity - Strategic Planning

  • D. 

   Strategic Planning - Environmental Analysis - Situation Analysis - Vision - Obstacles - Strategy Decision - Policy Decision - Activity - Mission Analysis

 • 4. 
  VISION หรือ วิสัยทัศน์อยู่ในส่วนใดของแผนกลยุทธ์
  • A. 

   ส่วนที่ 1

  • B. 

   ส่วนที่ 2

  • C. 

   ส่วนที่ 3

  • D. 

   ส่วนที่ 4

 • 5. 
  ผลการวิเคราะห์โรงเรียนติวสอบวิทยา SWOT Analysis  ครูไม่ครบชั้น  งบประมาณเหลือเยอะ ผู้บริหารพึ่งบรรจุใหม่ ชุมชนให้ความร่วมมือ กรรมการสถานศึกษาร่วมประชุมทุกครั้ง ท่านจะบริหารโรงเรียนแห่งนี้ตามข้อใด
  • A. 

   Turnaround

  • B. 

   Aggressive

  • C. 

   Defensive/Deversity

  • D. 

   Retrenchment

 • 6. 
  Big Cleanning DAy ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   SERI

  • B. 

   SEITON

  • C. 

   SEISO

  • D. 

   SEIKETSU

 • 7. 
  ISO ข้อใดไม่ใช่กลุ่มมาตรฐานข้อกำหนด
  • A. 

   ISO 9000

  • B. 

   ISO 9001

  • C. 

   ISO 9002

  • D. 

   ISO 9003

 • 8. 
  การบริหารจัดการตาม พรบ.ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการเป็นการบริหารแบบใด
  • A. 

   แนวตั้ง

  • B. 

   แนวราบ

  • C. 

   แผนก

  • D. 

   ส่วน

 • 9. 
  SMART Education อักษรใดเกี่ยวข้องกับ Quantitative  และ Qualitative มากที่สุด
  • A. 

   S

  • B. 

   M

  • C. 

   A

  • D. 

   R

 • 10. 
  ผู้บริหารการเปลี่ยนแปลงควรเรอ่มจากเรื่องใด
  • A. 

   การเปิดรับการเปลี่ยนแปลง

  • B. 

   การพัฒนาความสามารถของตนเอง

  • C. 

   การกำหนดทิศทางการดำเนินงาน

  • D. 

   การปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสิ่งแวดล้อม

 • 11. 
   ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่น
  • A. 

   OD

  • B. 

   4M

  • C. 

   KM

  • D. 

   7S

 • 12. 
  ข้อใดไม่ใช่ระบบบริหารแบบคุณธรรม
  • A. 

   Competence

  • B. 

   Equality of opportunity

  • C. 

   Security on tenure

  • D. 

   Favoritism

 • 13. 
  SBM ตรงกับ Good Governance อะไรบ้าง
  • A. 

   การมีส่วนร่วม - ความรับผิดชอบ

  • B. 

   การมีส่วนร่วม - การกระจายอำนาจ

  • C. 

   การกระจายอำนาจ

  • D. 

   การมีส่วนร่วม

 • 14. 
   PMQA  ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   Pubblic Sector Management Quality Award

  • B. 

   Public Secter Management Quality Award

  • C. 

   Public Sector Management Quality Award

  • D. 

   Pubblic Sector Management Quality Award

 • 15. 
  การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน อยู่ในกลยุทธ์ใดของ สพฐ.
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 16. 
  นักบริหารท่านใดไม่อยู่ในยุค Classical
  • A. 

   Elton Mayo

  • B. 

   Henri Fayol

  • C. 

   Max Weber

  • D. 

   Luthur Gulick and Lyndall Urwick

 • 17. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   บิดาทางด้านบริหารราชการ คือ Max Weber

  • B. 

   บิดาแห่งการอุดมศึกษาไทย คือ รัชกาลที่ 9

  • C. 

   บิดาแห่งการบริหารงานแบบมนุษยสัมพันธ์ คือ Elton Mayo

  • D. 

   บิดาแห่งการจัดการ คือ บิดาการจัดการ "ปีเตอร์ ดรัคเกอร์"

 • 18. 
  ผู้บริหารควรให้ความสำคัญกับทฤษฎีระบบข้อใดน้อยที่สุด
  • A. 

   INPUT

  • B. 

   PROCESS

  • C. 

   OUTPUT

  • D. 

   FEED BACK

 • 19. 
  การที่ท่านมาสอบเป็นผู้บริหารสถานศึกษา ความต้องการของท่านอยู่ลำดับขั้นใดของมาสโลว์
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 20. 
  ผู้บริหารที่ดีควรมีการพัฒนาตนเองตามข้อใดจึงจะเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
  • A. 

   บวร

  • B. 

   รวบ

  • C. 

   วรบ

  • D. 

   บรว

 • 21. 
  "ครูอังคณา ตั้งใจสอนนักเรียน นักเรียนได้รับรางวัลระดับชาติ แต่ไม่เคยได้พิจารณาความดีความชอบสองขั้น ต่างจากครูเฉลียง สอนบ้าง ไม่สอนบ้าง เน้นทำงานตามนโยบายนายสั่ง แต่ได้สองขั้นปีเว้นปี เพราะเป็นสามีของแม่ครัวโรงเรียนที่อยู่บ้านพักครูเหมือนผู้อำนวยการคอยส่งข้าวส่งน้ำฟรีไม่คิดค่าบริการ ตัว ผอ.กึ๋ม ก็อายุมาก คิดเก่ง ทำน้อย เข้าชุมชนบ่อย เป็นหลานเจ้าอาวาส เกิดบ้านนี้ " จากเหตุการณ์ดังกล่าว หากท่านได้รับการบรรจุเป็นครูหรือผู้บริหารโรงเรียนแห่งนี้ท่านจะใช้หลักธรรมหรือหลักบริหารข้อใดในการนำพาองค์กรนี้
  • A. 

   XY , Z , TQM , Reengineering , PDCA , สังคหวัตถุ 4

  • B. 

   XY , Z , TQM , Reengineering , PDCA , สังคหวัตถุ 4 , อริยสัจ 4

  • C. 

   XY , Z , TQM , PMQA , PDCA , สังคหวัตถุ 4 , สัปปุริสธรรม 7

  • D. 

   POSDCoRB , POCCC , Reengineering , อิทธิบาท 4

Back to Top Back to top