3 - Мерење на волумен и маса. Густина на телата

10 | Total Attempts: 135

SettingsSettingsSettings
Please wait...
3 -   .

This is your description.


Questions and Answers
 • 1. 
  1 литар е исто што и :
  • A. 

   1000 метри кубни

  • B. 

   1 килограм

  • C. 

   1 дециметар кубен

  • D. 

   10 метри кубни

 • 2. 
  Волуменот на кутија со должина 30 cm , ширина 23 cm и висина 11 cm изнесува:
  • A. 

   64 cm

  • B. 

   64 сантимерти кубни

  • C. 

   7590 сантиметри квадратни

  • D. 

   7590 сантиметри кубни

 • 3. 
  За мерење на волуменот на тело со неправилна форма се користи:
  • A. 

   мензура и вода

  • B. 

   вага

  • C. 

   линијар и хартија за цртање

  • D. 

   волуменот на тело со неправилна форма не може да се мери

 • 4. 
  Мерката за инертноста на едно тело се вика:
  • A. 

   тежина

  • B. 

   маса

  • C. 

   густина

  • D. 

   вага

 • 5. 
  Колку тона има во 1 килограм :
  • A. 

   1000 t

  • B. 

   1 000 000 t

  • C. 

   0,0001 t

  • D. 

   0,001 t

 • 6. 
  Што е точно:
  • A. 

   Исто е дали ќе речиме маса или тежина

  • B. 

   Креветот е поинертен од пердувот

  • C. 

   Детето е поинертно од слонот

  • D. 

   масата е изведена физичка величина

 • 7. 
  Густината на водата приближно изнесува:
  • A. 

   1000 килограми на метар кубен

  • B. 

   1000 килограми на сантиметар кубен

  • C. 

   1 килограм на метар кубен

  • D. 

   10 килограми на сантиметар кубен

 • 8. 
  Коцки од железо, стакло и дрво имаат ист волумен. Која од нив има најмала маса:
  • A. 

   ако имаат ист волумен тогаш имаат иста маса

  • B. 

   каменот

  • C. 

   стаклото

  • D. 

   дрвото

 • 9. 
  Волумент на железен предмет со густина 7800 kg/  и маса 156 kg изнесува:
  • A. 

   50 метри кубни

  • B. 

   0,02 метри кубни

  • C. 

   1 216 800 метри кубни

  • D. 

   7956 метри кубни

 • 10. 
  Што е точно:
  • A. 

   густината е производ од масата и волуменот на телото

  • B. 

   масата е количник од густината и волуменот на телото

  • C. 

   густината зависи од волуменот правопропорционално

  • D. 

   густината зависи од масата правопропорционално

Related Topics
Back to Top Back to top