Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản VIệt Nam

5 cu hi | Total Attempts: 78

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Môn Đường Lối Cách Mạng Của Đảng Cộng Sản VIệt Nam

Tổng số câu hỏi: 5 câu Thời gian làm bài: 2 phút


Questions and Answers
 • 1. 
  Chỉ thị toàn dân kháng chiến của Trung ương Đảng được công bố vào thời gian nào?
  • A. 

   22/12/1946

  • B. 

   22/12/1947

  • C. 

   19/05/1946

  • D. 

   19/05/1947

 • 2. 
  Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương khi nào?
  • A. 

   01/04/1946

  • B. 

   01/04/1947

  • C. 

   01/04/1948

  • D. 

   01/04/1949

 • 3. 
  Chiến dịch Việt Bắc thu đông 1947 diễn ra trong thời gian bao nhiêu ngày đêm?
  • A. 

   60 ngày đêm

  • B. 

   65 ngày đêm

  • C. 

   75 ngày đêm

  • D. 

   80 ngày đêm

 • 4. 
  Nguyễn Ái Quốc đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất Luận cương về vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lenin vào thời gian nào?
  • A. 

   7/1920

  • B. 

   8/1920

  • C. 

   7/1919

  • D. 

   7/1921

 • 5. 
  Pháp nổ súng đánh chiếm Sài Gòn xâm lược VN một lần nữa vào thời gian nào?
  • A. 

   23/08/1945

  • B. 

   23/09/1945

  • C. 

   23/09/1946

  • D. 

   23/08/1946

Back to Top Back to top