ข้อสอบทฤษฎี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2556

15 | Total Attempts: 344

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบทฤษฎี วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ปลายภาคต้น ปีการศึกษา 2556

ข้อสอบจำนวน 15 ข้อ  15  คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดคือประโยชน์ของ Smart Art
  • A. 

   เป็นเครื่องมือที่ช่วยคุณสร้างแผนผังสำเร็จรูป

  • B. 

   แสดงข้อมูลในรูปแบบของภาพที่มีลำดับขั้นตอนทำให้สามารถเข้าใจได้ง่ายยิ่งขึ้น

  • C. 

   ทำให้เราสามารถสร้างเอกสารหรือข้อมูลเพื่อนำเสนอได้มีความน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 2. 
  ถ้าต้องการสร้างแผนผังสำเร็จรูปที่แสดงขั้นตอน กระบวนการทำงาน ควรเลือก SmartArt รูปแบบใด
  • A. 

   Process

  • B. 

   List

  • C. 

   Matrix

  • D. 

   Pyramid

 • 3. 
  วัตถุในข้อใดสามารถทำ Hyper Link (การเชื่อมโยงหลายมิติ) ได้
  • A. 

   รูปภาพ

  • B. 

   รูปร่าง

  • C. 

   ตัวอักษรศิลป์

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 4. 
  ถ้าต้องการทำ Hyper Link  ไปยังเอกสารในงานนำเสนอเดียวกันควรเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Insert Hyper Link Existing File or Web Page

  • B. 

   Insert Hyper Link Place in this Document

  • C. 

   Insert Hyper Link Create New Document

  • D. 

   Insert Hyper Link E-mail Address

 • 5. 
  ถ้านักเรียนต้องการแทรกเสียงจากแฟ้มควรเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Insert Sound Sound form file

  • B. 

   Insert Sound Sound form Clip Organizer

  • C. 

   Insert Sound CD , Audio track

  • D. 

   Insert Sound Record Sound

 • 6. 
  ในการเสนอผลงานถ้าจะซ่อนสัญลักษณ์รูปลำโพงควรเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Max Sound Size

  • B. 

   Slide show

  • C. 

   Hide During show

  • D. 

   Loop Until Stopped

 • 7. 
  ถ้าต้องการแทรกภาพยนตร์ควรไปที่คำสั่งใด
  • A. 

   Insert Object

  • B. 

   Insert Movie

  • C. 

   Insert Sound

  • D. 

   Insert Embed Flash

 • 8. 
  ในการนำเสนอผลงานถ้าต้องการให้ภาพยนตร์ที่แทรกมาเล่นเต็มจอควรเลือกคำสั่งใด
  • A. 

   Play Movie

  • B. 

   Hide During Show

  • C. 

   Play Full Screen

  • D. 

   Rewind Movie After Playing

 • 9. 
  ข้อใดคือกล่าวถึงความหมายของ Social Network ได้ถูกต้อง
  • A. 

   รูปแบบของเว็บไซต์ ในการสร้างเครือข่ายสังคม สำหรับผู้ใช้งานในอินเทอร์เน็ต

  • B. 

   เป็นเครือข่าย ที่มีความปลอดภัยสูงและน่าเชื่อถือ

  • C. 

   เป็น Web1.0 ที่แสดงเนื้อหาอย่างเดียวไม่สามารถโต้ตอบกันได้

  • D. 

   เป็นเครือข่ายที่ไม่มีการติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กัน

 • 10. 
  ข้อใดเป็น Social Network ที่อยู่ในประเภทที่ใช้เผยแพร่ผลงาน (Creative Network)
  • A. 

   Google Map

  • B. 

   Skype

  • C. 

   YouTube

  • D. 

   Audition

 • 11. 
  Facebook จัดว่าเป็น Social Network ประเภทใด
  • A. 

   Creative Network เผยแพร่ผลงาน

  • B. 

   Identity Network เผยแพร่ตัวตน

  • C. 

   Interested Network ความสนใจตรงกัน

  • D. 

   Collaboration Network ร่วมกันทำงาน

 • 12. 
  ใครเป็นผู้ก่อตั้งเว็บไซต์ Facebook
  • A. 

   สตีฟ จอบส์

  • B. 

   บิล เกตส์

  • C. 

   มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก

  • D. 

   แลร์รี เพจ

 • 13. 
  ข้อใดไม่ใช่ข้อดีของ Social Network
  • A. 

   ทำให้มีเพื่อนเยอะ

  • B. 

   ทำให้ทราบถึงตัวตนที่แท้จริงของคนๆ นั้นได้

  • C. 

   สามารถสร้างรายได้และเกิดการจ้างงานใหม่ ๆ

  • D. 

   ประหยัดค่าใช้จ่ายในการโทรศัพท์

 • 14. 
  ข้อใดไม่ใช่ข้อเสียของ Social Network
  • A. 

   นำรูปของเพื่อนไปแอบอ้างเป็นรูปตัวเอง

  • B. 

   เปิดเผยข้อมูลมากเกินไปทำให้เกิดความเสียหายได้

  • C. 

   ใช้งานเป็นเวลานานอาจเสียสายตาหรือตาบอดได้

  • D. 

   ประหยัดค่าใช้จ่ายในการติดต่อสื่อสารกับคนอื่น

 • 15. 
  ใครเป็นผู้มีจรรยาบรรณในการใช้ Social Network
  • A. 

   ไผ่ส่งคำขอจากเกมส์ให้เพื่อนทุก ๆ วัน วันละหลาย ๆ ครั้ง

  • B. 

   สไปรท์เข้าไปดู Facebook ของดาวต่อ เนื่องจากดาว ลืมLogout ออกจากระบบ

  • C. 

   วินนำภาพของเพื่อนไปตัดต่อเพื่อความสนุก

  • D. 

   ของขวัญไปคัดลอกข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตมาทำงาน แล้วอ้างอิงทุกครั้ง

Back to Top Back to top