ทดสอบความรู้เบื้องต้นด้าน IT

10 | Total Attempts: 586

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ทดสอบความรู้เบื้องต้นด้าน IT

Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อใดเป็น Simplex
  • A. 

   วิทยุสื่อสารของตำรวจ

  • B. 

   การใช้โทรศัพท์

  • C. 

   การเล่น Internet

  • D. 

   สถานีวิทยุกระจายเสียง

 • 2. 
  ข้อใดคือลักษณะของการส่งข้อมูลแบบขนาน
  • A. 

   ส่งได้ช้า

  • B. 

   ส่งครั้งละ 1 บิต

  • C. 

   สายส่งไม่ควรยาวเกิน 100 ฟุต

  • D. 

   ใช้มาตรฐาน rs232

 • 3. 
  ISO ย่อมาจาก
  • A. 

   International Standards Organization

  • B. 

   International Series Organization

  • C. 

   International Series Organization

  • D. 

   International Standards Orriginals

 • 4. 
  ข้อใดทำหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและควบคุมการขนส่งข้อมูลระหว่างต้นทางไปยังปลายทาง
  • A. 

   Application Layer

  • B. 

   Presentation Layer

  • C. 

   Session Layer

  • D. 

   Transport Layer

 • 5. 
  Physical Layer ทำหน้าที่ใด
  • A. 

   เป็นส่วนติดต่อโปรแกรมประยุกต์เครือข่ายกับผู้ใช้ เป็นส่วนติดต่อโปรแกรมประยุกต์เครือข่ายกับผู้ใช้ เป็นส่วนติดต่อโปรแกรมประยุกต์เครือข่ายกับผู้ใช้

  • B. 

   แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก

  • C. 

   แปลภาษาย่อขนาดหรือเข้ารหัสข้อมูล

  • D. 

   ตรวจสอบความถูกต้อง

 • 6. 
  โมเด็มทำหน้าที่อะไร
  • A. 

   แปลงสัญญาณดิจิตอลเป็นอนาล็อก

  • B. 

   แปลงสัญญาณอนาล็อกเป็นดิจิตอล

  • C. 

   แปลงความถี่ส่งออกเป็นคลื่นวิทยุ

  • D. 

   ถูกทั้ง ก. และ ข.

 • 7. 
  ร้านอินเทอร์เน็ตทั่วไปมักต่อระบบเครือข่ายแบบใด
  • A. 

   Star Topology

  • B. 

   Bus Topology

  • C. 

   Ring Topology

  • D. 

   Hybrid Topology

 • 8. 
  การต่อเครือข่ายแบบผสมผสานหมายถึงข้อใด
  • A. 

   Star Topology

  • B. 

   Bus Topology

  • C. 

   Ring Topology

  • D. 

   Hybrid Topology

 • 9. 
  อุปกรณ์ใดสามารถหาเส้นทางข้อมูลที่เหมาะสมได้
  • A. 

   Repeater

  • B. 

   Hub

  • C. 

   Switch

  • D. 

   Router

 • 10. 
  อุปกรณ์ใดใช้ในการทวนสัญญาณของเครือข่าย
  • A. 

   Repeater

  • B. 

   Hub

  • C. 

   Switch

  • D. 

   Router

Back to Top Back to top