ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย 91 วิทยฐานะ V 6 Step

21 | Total Attempts: 241

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย 91 วิทยฐานะ V 6 Step

ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 91 วิทยฐานะ เวอร์ชั่น 6 STEP  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
  วิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีกี่วิทยฐานะ
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 2. 
  วิทยฐานะมีการประเมินกี่ด้าน
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ข้อใด ไม่ใช่ ด้านของการประเมินวิทยฐานะ
  • A. 

   วินัย คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ

  • B. 

   ความรู้ความสามารถ

  • C. 

   ผลงานวิชาการ

  • D. 

   ผลสัมฤทธิ์การจัดการศึกษา

 • 4. 
  วิทยฐานะใดที่ไม่มีในตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา
  • A. 

   ชำนาญการ

  • B. 

   ชำนาญการพิเศษ

  • C. 

   เชี่ยวชาญ

  • D. 

   เชี่ยวชาญพิเศษ

 • 5. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ครู ก ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย 2 ปี ไม่มีวิทยฐานะ

  • B. 

   ครู ข ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2 ได้รับค่าตอบแทน 3500 บาทต่อเดือน

  • C. 

   ครู ค ตำแหน่ง รอง.ผอ.เขต อันดับ คศ.5 ได้รับค่าตอบแทน 13000 บาทต่อเดือน

  • D. 

   ครู ง ตำแหน่ง ศึกษานิเทศน์ อันดับ คศ.4 ได้รับค่าตอบแทน 9900 บาทต่อเดือน

 • 6. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ครูและผู้บริหารมีวิทยฐานะเท่ากัน

  • B. 

   ค่าตอบแทนของครูและผู้บริหารสถานศึกษาเท่ากัน

  • C. 

   ตำแหน่งผู้บริหารมีสิทธิ์ได้รับวิทยฐานะมากกว่าครูผู้สอน

  • D. 

   วิทยฐานะของผู้บริหารการศึกษาสำคัญกว่าผู้บริหารสถานศึกษา

 • 7. 
  คณะกรรมการประเมินวิทยฐานะของข้าราชการครู
  • A. 

   1 คณะ 3 คน

  • B. 

   2 คณะ 3 คน

  • C. 

   1 คณะ 6 คน

  • D. 

   2 คณะ 6 คน

 • 8. 
  ผู้ที่จะผ่านการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษต้องได้รับคะแนนรวมตามข้อใด
  • A. 

   ร้อยละ 65 จากกรรมการ 2 ใน 3

  • B. 

   ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 65 จากกรรมการ 3 ใน 3

  • C. 

   ไม่ตำกว่า ร้อยละ 70 จากกรรมการ 2 ใน 3

  • D. 

   ไม่ต่ำกว่า ร้อยละ 70 จากกรรมการ 3 ใน 3

 • 9. 
  การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์เป็นไปตามข้อ
  • A. 

   ว 5 / 2555

  • B. 

   ว 12 / 2556

  • C. 

   ว 13 / 2556

  • D. 

   ว 17 / 2555

 • 10. 
  การให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้ทีผลงานดีเด่นที่ประสพผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์ใช้ในกรณีเลื่อนเป็นวิทยฐานะใด
  • A. 

   ชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ

  • B. 

   เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ

  • C. 

   ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

  • D. 

   ชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญพิเศษ

 • 11. 
  คุณสมบัติผู้ขอรับการประเมินเชิงประจักษืต้องปฏิบัติหน้าที่ความรับผิดชอบในตำแหน่งที่ขอรับการประเมินย้อนหลัง
  • A. 

   2 ปี

  • B. 

   2 ปี ติดต่อกัน

  • C. 

   3 ปี

  • D. 

   3 ปี ติดต่อกัน

 • 12. 
  การขอวิทยฐานะเชิงประจักษ์สำหรับ ชำนาญการพิเศษ ต้องได้รับรางวัลสูงสุดระดับชาติกี่รางวัล
  • A. 

   2 รางวัล ภายใน 2 ปีนับถึงวันที่ ก.ค.ศ. กำหนด

  • B. 

   2 รางวัล ภายใน 3 ปีนับถึงวันที่ ก.ค.ศ. กำหนด

  • C. 

   2 รางวัล ภายใน 3 ปีนับถึงวันที่ ก.ค.ศ. กำหนด

  • D. 

   3 รางวัล ภายใน 3 ปีนับถึงวันที่ ก.ค.ศ. กำหนด

 • 13. 
  การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์และแบบธรรมดาแตกต่างกันในด้านใด
  • A. 

   ด้านที่ 1

  • B. 

   ด้านที่ 2

  • C. 

   ด้านที่ 3

  • D. 

   ด้าน 1 และ 2

 • 14. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุดเกี่ยวกับวิทยฐานะชำนาญการพิเศษเชิงปรจักษ์
  • A. 

   ประเมิน 3 ด้าน 2 องค์ประกอบ คณะกรรมการ 3 คน ไม่น้อยกว่า 3 รางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง

  • B. 

   ประเมิน 3 ด้าน 3 องค์ประกอบ คณะกรรมการ 3 คน ไม่น้อยกว่า 3 รางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง

  • C. 

   ประเมิน 3 ด้าน 4 องค์ประกอบ คณะกรรมการ 3 คน ไม่น้อยกว่า 3 รางวัลระดับชาติ

  • D. 

   ประเมิน 3 ด้าน 3 องค์ประกอบ คณะกรรมการ 3 คน ไม่น้อยกว่า 3 รางวัลระดับชาติอย่างต่อเนื่อง

 • 15. 
  ข้อเสนอในการพัฒนางาน การประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์ มีกี่องค์ประกอบ
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 16. 
  องค์ประกอบของข้อเสนอในการพัฒนางานการประเมินวิทยฐานะเชิงประจักษ์
  • A. 

   ประเด็นในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

  • B. 

   ประเด็นความรับผิดชอบในการพัฒนา เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

  • C. 

   ประเด็นผลการพัฒนาคุณภาพ เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

  • D. 

   ประเด็นผลงานวิชาการ เป้าหมายในการพัฒนา วิธีการพัฒนา แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนา

 • 17. 
  ข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นในวิทยฐานะเชิงประจักษ์
  • A. 

   ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ

  • B. 

   ความรับผิดชอบในวิชาชีพ

  • C. 

   การพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มพูนความรู้

  • D. 

   การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม

 • 18. 
  การขอเลื่อนวิทยฐานะเชิงประจักษ์ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ด้านที่ 1 ข้อ 2

  • B. 

   ด้าน 3 ส่วนที่ 1

  • C. 

   ด้าน 3 ส่วนที่ 2

  • D. 

   ด้าน 3 ส่วนที่ 3

 • 19. 
  เกณฑ์การตัดสินวิทยฐานะเชิงประจักษ์สำหรับวิทยฐานะเชี่ยวชาญข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 70

  • B. 

   ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 75

  • C. 

   ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยแต่ละด้าน ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80

  • D. 

   ต้องได้คะแนนจากกรรมการทั้ง 3 คน เฉลี่ยแต่ละด้าน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 • 20. 
  ผู้อนุมัติผลการประเมินเชิงประจักษ์วิทยฐานะชำนาญการพิเศษคือ
  • A. 

   ผอ.เขต

  • B. 

   อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   อ.ก.ค.ศ.กรม

  • D. 

   ก.ค.ศ.

 • 21. 
  น้องเมย์  ตำแหน่งครู  อันดับ  คศ.3  วิชาเอกพลศึกษา  ได้สร้างชื่เสียงให้ประเทศด้วยการเป็นแชมป์โลกแบตมินตัน ใครเป็นผู้พิจารณาให้วิทยฐานะเชิงประจักษ์ให้กับน้องเมย์ได้
  • A. 

   ตัวน้องเมย์เอง

  • B. 

   ก.ค.ศ.

  • C. 

   อ.ก.ค.ศเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   กระทรวงศึกษาธิการ

Back to Top Back to top