แบบทดสอบ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

10 | Total Attempts: 2574

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบทดสอบ ความรู้เรื่อง พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑

สวัสดีครับ ทุกท่าน กรุณาพิมพ์ชื่อของท่าน  จากนั้น คลิก เริ่ม เพื่อทำแบบทดสอบ เมื่อคลิกคำตอบข้อสุดท้า คะแนนของท่านจะปรากฎครับ&n bsp;  เกณฑ์การผ่าน 60 % ครับ


Questions and Answers
 • 1. 
  พระราชบัญญัติลูกเสือ พ.ศ. ๒๕๕๑ มีผลใช้บังคับเมื่อใด
  • A. 

   ก. ๔ มีนาคม ๒๕๕๑

  • B. 

   ข. ๕ มีนาคม ๒๕๕๑

  • C. 

   ค. ๖ มีนาคม ๒๕๕๑

  • D. 

   ง. ๗ มีนาคม ๒๕๕๑

 • 2. 
  ลูกเสือ หมายถึง ใคร
  • A. 

   ก. เด็กและเยาวชนที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา

  • B. 

   ข. เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา

  • C. 

   ค. เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่าเนตรนารี

  • D. 

   ง. เด็กและเยาวชนทั้งชายและหญิง ที่สมัครเข้าเป็นลูกเสือทั้งในสถานศึกษาและนอกสถานศึกษา ส่วนลูกเสือที่เป็นหญิงให้เรียกว่าเนตรนารี

 • 3. 
  ข้อใดไม่ใช่ บุคลากรทางการลูกเสือ
  • A. 

   ก. กรรมการลูกเสือ

  • B. 

   ข. อาสาสมัครลูกเสือ

  • C. 

   ค. เจ้าหน้าที่ลูกเสือ

  • D. 

   ง. ผู้ทรงคุณวุฒิลูกเสือ

 • 4. 
  วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ตรงกับวันใด
  • A. 

   ก. 1 มิถุนายน

  • B. 

   ข. 1 กรกฎาคม

  • C. 

   ค. 1 สิงหาคม

  • D. 

   ง. 1 กันยายน

 • 5. 
  ลูกเสือมีกี่ประเภท
  • A. 

   ก. 3 ประเภท

  • B. 

   ข. 4 ประเภท

  • C. 

   ค. 5 ประเภท

  • D. 

   ง. 6 ประเภท

 • 6. 
  ข้อใดไม่ใช่ประเภทของลูกเสือ
  • A. 

   ก. ลูกเสือสามัญ

  • B. 

   ข. ลูกเสือสามัญรุ่นเล็ก

  • C. 

   ค. ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่

  • D. 

   ง. ลูกเสือวิสามัญ

 • 7. 
  ข้อใดคือ คติพจน์ของลูกเสือสำรอง
  • A. 

   ก. Do Our Best

  • B. 

   ข. Be prepared

  • C. 

   ค. Look wide

  • D. 

   ง. Service

 • 8. 
  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติมีฐานะเป็น
  • A. 

   ก. ส่วนราชการ

  • B. 

   ข. หน่วยงานทางการศึกษา

  • C. 

   ค. องค์การมหาชน

  • D. 

   ง. นิติบุคคลในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ

 • 9. 
  ใครเป็นกรรมการและเลขานุการในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ก. รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  • B. 

   ข. ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการศึกษาในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ค. ศึกษานิเทศก์ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

  • D. 

   ง. ผู้อำนวยการสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมาย

 • 10. 
  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาดำรงตำแหน่งใดในคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา
  • A. 

   ก. ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

  • B. 

   ข. ประธานคณะกรรมการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

  • C. 

   ค. หัวหน้าสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ง. ถูกทุกข้อ

Back to Top Back to top