Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 9 Smt Ganjil

30 Questions | Attempts: 485
Share

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 9 Smt Ganjil - Quiz

Soal Basa Sunda Kelas 9 


Questions and Answers
 • 1. 
  Basa Sunda kudu diwariskeun ka nonoman Sunda. Kaayaaan basa Sunda perlu……………….,………………jeung dipaké dina  kahirupan sapopoé.
  • A. 

   dipiara, teu dimumulé

  • B. 

   Dianalisis, teu dipaliré

  • C. 

   Dipiara, dimekarkeun

  • D. 

   Teu dipiara, dimekarkeun

 • 2. 
  Salasahiji anu ngalantarankeun leungitna kamampuh dina ngagunakeun basa Sunda sapopoé téh lantaran kurangna, ……….
  • A. 

   Bahan analisis anu bisa dijadikeun conto.

  • B. 

   Bahan biantara anu bisa dijadikeun conto.

  • C. 

   Bahan tauladan anu teu bisa dijadikeun conto.

  • D. 

   Bahan bacaeun anu bisa dijadikeun conto

 • 3. 
  Radén Tajudin keur ngajaran baju anyar. Kalimah di luhur téh disebut kalimah………..
  • A. 

   Réfléktif

  • B. 

   resiprokatif

  • C. 

   Pagawéan

  • D. 

   Kaayaan

 • 4. 
  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Perang Bubat. Saha nu ngarang novel Perang Bubat?. …………………….
  • A. 

   R. Suradireja

  • B. 

   Yoséph Iskandar

  • C. 

   Taufik Faturohman

  • D. 

   WS. Rendra

 • 5. 
  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Si Bedog Panjang. Saha nu ngarang novel Si Bedog Panjang?      
  • A. 

   Mohamad Ambri

  • B. 

   D.K Adiwinata

  • C. 

   Aam Amélia

  • D. 

   Ki Umbara

 • 6. 
  Gajah téh nurut ari ka .......................mah. Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah nyaéta…….     
  • A. 

   Paninggaran

  • B. 

   Kamasan

  • C. 

   Sarati

  • D. 

   Merebot

 • 7. 
  Afgan jeung Amanda indit ka sakola. Nu kaasup kecap panyambung satata nyaéta..................    
  • A. 

   Sakola

  • B. 

   ka

  • C. 

   Jeung

  • D. 

   Indit

 • 8. 
  . Upama hidep ngajénan ka batur dina enas-enasna mah sarua jeung ngajénan ka ............       
  • A. 

   Sasama

  • B. 

   Saluhureun

  • C. 

   Diri sorangan

  • D. 

   Sahandapeun

 • 9. 
  Basa Sunda minangka salasahiji basa ……….. anu aya di Indonésia. Di Jawa Barat, basa Sunda téh mangrupa basa indung urang Sunda.    
  • A. 

   Masarakat

  • B. 

   Daérah

  • C. 

   Sapopoé

  • D. 

   Gaul

 • 10. 
  Hirup-huripna basa Sunda anu jadi basa indung urang Sunda téh kudu dipiara sarta dimekarkeun sangkan basa Sunda henteu …..   
  • A. 

   Nanjung

  • B. 

   Mekar

  • C. 

   Tumpur

  • D. 

   Waluya

 • 11. 
  Kritik téh dina pokok-pokokna mah sarua jeung nyawad. Kritik téh hartina nepikeun pamanggih hiji hal nu teu……………...
  • A. 

   Luyu jeung kaperluan

  • B. 

   Saluyu jeung palanggeran

  • C. 

   nyawad jeung kaperluan

  • D. 

   Robah jeung nyawad

 • 12. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Ageung nyaéta pupuh………………..     
  • A. 

   Wirangrong

  • B. 

   Durma

  • C. 

   Dangdanggula

  • D. 

   Lambang

 • 13. 
  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………     
  • A. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • B. 

   heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Banda tatalang raga

  • D. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

 • 14. 
  Si Dul téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.  
  • A. 

   Banda tatalang raga

  • B. 

   heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

 • 15. 
  Sangkan henteu méngpar tina katangtuan nu geus padanyaluyuan, dina nepikeun kritik boh sacara lisan boh tulisan kudu dirojong ku....  
  • A. 

   Pinter nyarita dina nepikeun kritik

  • B. 

   Pamahaman ngeunaan hal nu dikritikna

  • C. 

   basa anu merenah

  • D. 

   Sikep, réngkak jeung peta anu luyu

 • 16. 
  Kamari abdi ………………. ........... buku pakét basa Sunda di Toko “Buku Labil Ekonomi.” Kecap nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah di luhur nyaeta..............................
  • A. 

   ngagaleuh

  • B. 

   meuli

  • C. 

   Meulian

  • D. 

   Mésér

 • 17. 
  Dina eusi surat urang bisa nitenan kaayaan jeung bisa ngebrehkeun eusi hate. Surat téh mangrupa pakakas ………………………….. basajan dina wangun tinulis.
  • A. 

   tatalimarga

  • B. 

   Media

  • C. 

   Serat

  • D. 

   Komunikasi

 • 18. 
  Dina kecap panyeluk aya nu patalina jeung ngebréhkeun rasa manusa. Upama diwincik deui mah kecap panyeluk téh aya anu patalina jeung rasa. Pikeun ngebréhkeun rasa kagét nyaéta……..  
  • A. 

   alhamdulillah

  • B. 

   aduh

  • C. 

   Ambuing

  • D. 

   horé

 • 19. 
  Dina sastra sunda aya gaya basa ngupamakeun saperti kalimah ieu di handap. Raray budak kembar téh mani sarupa pisan lir ............. Gaya basa ngupamakeun nu merenah pikeun ngalengkeupan kalimah di luhur nyaeta.......   
  • A. 

   Beubeulahan terong

  • B. 

   Beubeulahan pinang

  • C. 

   gula jeung peueutna

  • D. 

   Cacing kapanasan

 • 20. 
  Dina kecap panyeluk aya nu patalina jeung ngebréhkeun rasa manusa. Upama diwincik deui mah kecap panyeluk téh aya anu patalina jeung rasa. Pikeun ngebréhkeun rasa tingtrim  nyaéta……..  
  • A. 

   alhamdulillah

  • B. 

   aduh

  • C. 

   Ambuing

  • D. 

   horé

 • 21. 
  Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo …………………………………
  • A. 

   Bekel sakola pun lanceuk sadidinten

  • B. 

   bekel sakola abdi sadidinten

  • C. 

   Meser saragam sakola abdi sadidinten

  • D. 

   Bekel pun adi sakola sadidinten

 • 22. 
  Novel Sunda anu munggaran medal taun 1914 nyaéta .…………………………..
  • A. 

   Purnama alam

  • B. 

   Nyi Roro kidul

  • C. 

   Baruang ka nu Ngarora

  • D. 

   Azab dan Sengsara

 • 23. 
  Buku ti perpustakaan téh tos ……................ ku abdi, bade diwangsulkeun dinten ayeuna.    
  • A. 

   Dicandak

  • B. 

   Dijungjung

  • C. 

   Dijingjing

  • D. 

   Dibantun

 • 24. 
  Bapak Vicky Prasetyo …………………….dirawat di Rumah Sakit Bayu Asih.                  
  • A. 

   Kabancén

  • B. 

   Gering

  • C. 

   Udur

  • D. 

   Teu damang

 • 25. 
  ………………………………, kana kasaéan manah salira!. Eusian titik-titik  ku kecap panyeluk nu merenah!.
  • A. 

   Saé pisan

  • B. 

   Hatur nuhun

  • C. 

   Wilujeng

  • D. 

   Ambuing

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.