Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 9

20 Questions | Attempts: 416
Share

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi Basa Sunda (Remedial) Kelas 9 - Quiz

Soal Remedial Basa Sunda Kelas 9 Semester Ganjil Kanggo: Kelas 9 D,E, F, G dan Akselerasi


Questions and Answers
 • 1. 
  Basa Sunda minangka salasahiji basa ……….. anu aya di Indonésia. Di Jawa Barat, basa Sunda téh mangrupa basa indung urang Sunda.     
  • A. 

   masarakat

  • B. 

   daérah

  • C. 

   Sapopoé

  • D. 

   Gaul

 • 2. 
  Kang Syarif nuju teu damang dirawat di Rumh Sakit Bayu Asih. Mangkukna abdi…………………dirawat di Rumah Sakit Bayu Karta     
  • A. 

   udur

  • B. 

   Gering

  • C. 

   Teu damang

  • D. 

   Sakit

 • 3. 
  Paribasa "Jabung tumalapung sabda kumapalang" hartina……………………………          
  • A. 

   Teu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa

  • B. 

   . Milu nyarita bari ngarumasakeun taya kabisa, tapi lantaran kapaksa

  • C. 

   Milu nyarita bari ngarumasakeun boga taya kabisa

  • D. 

   Milu nyarita bari ngarumasakeun boga kabisa, tapi lantaran kapaksa

 • 4. 
  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………
  • A. 

   Banda tatalng raga

  • B. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

 • 5. 
  Saszia Gotik téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.  
  • A. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • B. 

   Banda tatalang raga

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

 • 6. 
  Aya bantosan ti pamaréntah mung teu sadayana siswa kénging. Abdi ogé kénging bantosan ti pamaréntah nu disebat BAGUS nya éta Bantuan Gubernur Untuk Siswa. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo bekel sakola abdi sadidinten. Dumasar ka na wacana di luhur. Artos BAGUS téh ku Apa sareng ku Ema sok dipésérkeun kana buku tulis, kantong, sareng acuk saragam. Sésana disimpen kanggo …………………………………
  • A. 

   bekel sakola pun lanceuk sadidinten

  • B. 

   Bekel sakola abdi sadidinten

  • C. 

   Meser saragam sakola abdi sadidinten

  • D. 

   Bekel pun adi sakola sadidinten

 • 7. 
  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Laleur Bodas. Saha nu ngarang novel Laleur Bodas?       
  • A. 

   Samsu

  • B. 

   Abdullah Mustappa

  • C. 

   Aam Amélia

  • D. 

   Ki Umbara

 • 8. 
  Sakitu waé anu tiasa kapihatur. Bagian tina biantara Nyaéta bagian…………………….
  • A. 

   Salam biantara

  • B. 

   Eusi biantara

  • C. 

   Bubuka biantara

  • D. 

   Panutup biantara

 • 9. 
   Anu kaasup kalimah résiprokatif nyaéta .…………………………..
  • A. 

   Radén Robi nuju nyikat waos.

  • B. 

   Radén Anén keur ngajaran baju anyar.

  • C. 

   Radén Heri keur nakolan goong kajawén.

  • D. 

   Barudak keur paalus-alus ngahias mobil Ferarri.

 • 10. 
  Novel Sunda anu munggaran medal taun 1914 nyaéta .…………………………..
  • A. 

   Purnama alam

  • B. 

   Baruang ka nu Ngarora

  • C. 

   Nyi Roro kidul

  • D. 

   Azab dan Sengsara

 • 11. 
  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Perang Bubat. Saha nu ngarang novel Perang Bubat?. …………………….
  • A. 

   R. Suradireja

  • B. 

   Yoséph Iskandar

  • C. 

   Taufik Faturohman

  • D. 

   WS. Rendra

 • 12. 
  Gajah téh nurut ari ka .......................mah. Istilah patukangan nu merenah pikeun ngalengkepan kalimah nyaéta…….      
  • A. 

   Paninggaran

  • B. 

   Kamasan

  • C. 

   Sarati

  • D. 

   Merebot

 • 13. 
  Keur kieu téh atuh nya.................datang anu rék méré duit..       a. rot                                                                  c. dol       b. bray                                                               d. jol
  • A. 

   Rot

  • B. 

   Bray

  • C. 

   Dol

  • D. 

   Jol

 • 14. 
  Kamari abdi mios tabuh salapan ti Purwakarta, dupi bapa…………………tabuh sabaraha?   
  • A. 

   Mulih

  • B. 

   wangsul

  • C. 

   Angkat

  • D. 

   Mios

 • 15. 
  Wilujeng……………………….ka parawargi sadayana di SMP Negeri 1 Purwakarta, mugia aya dina ginanjar kawilujengan.    
  • A. 

   sumping

  • B. 

   dongkap

  • C. 

   Datang

  • D. 

   Linggih

 • 16. 
  Afgan jeung Amanda indit ka sakola. Nu kaasup kecap panyambung satata nyaéta..................     
  • A. 

   Sakola

  • B. 

   Sakola

  • C. 

   Jeung

  • D. 

   Indit

 • 17. 
  Dina sastra Sunda aya Novel nu judulna Si Bedog Panjang. :Saha nu ngarang novel Si Bedog Panjang?      
  • A. 

   Mohamad Ambri

  • B. 

   D.K Adiwinata

  • C. 

   Aam Amélia

  • D. 

   . Ki Umbara

 • 18. 
  Basa Sunda kudu diwariskeun ka nonoman Sunda. Kaayaaan basa Sunda perlu……………….,………………jeung dipaké dina  kahirupan sapopoé.  
  • A. 

   dipiara, teu dimumulé

  • B. 

   dianalisis, teu dipaliré

  • C. 

   Dipiara, dimekarkeun

  • D. 

   Teu dipiara, dimekarkeun

 • 19. 
  Obrolan nu dilakukeun ku dua urang atawa leuwih disebut:  
  • A. 

   pananyaan

  • B. 

   Paguneman

  • C. 

   Dongeng

  • D. 

   Caritaan

 • 20. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, pupuh wirangrong kaasup ka pupuh ………….      
  • A. 

   Sekar ageung

  • B. 

   Sekar alit

  • C. 

   Sekar tandak

  • D. 

   Panambih

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.