Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 8

20 Questions | Attempts: 395
Share

SettingsSettingsSettings
Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 8 - Quiz

Questions and Answers
 • 1. 
  Wawacan dina sastra Sunda ditulis dina wangun pupuh. Kakara dina ahir abad ka………………………. aya wawacan anu dicitak sarta diwuwuhan ku pangarangna.      
  • A. 

   14

  • B. 

   15

  • C. 

   16

  • D. 

   19

 • 2. 
  Wawacan mimiti sumebarna silihsalin sareng teu kanyahoaan saha nu ngarangna. Wawacan nyaéta lalakon nu ditulis dina wangun…………………..  
  • A. 

   Drama

  • B. 

   Sajak

  • C. 

   Pupuh

  • D. 

   Kawih

 • 3. 
  Wawacan dina sastra Sunda ditulis dina wangun pupuh. Mimiti sumebar wawacan ku cara…………………………… tur teu kanyahoan saha nu ngarangna.  
  • A. 

   Silihasih

  • B. 

   Silihbacakeun

  • C. 

   silihsalin

  • D. 

   Silihtiron

 • 4. 
  “Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………
  • A. 

   Banda tatalang raga

  • B. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

 • 5. 
  Siti Badriah barabere téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.    
  • A. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • B. 

   Banda tatalang raga

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

 • 6. 
  Wawacan dina macana sok ……………………………….lantaran ditulis dina wangun pupuh.
  • A. 

   Dibacakeun

  • B. 

   dikukus

  • C. 

   Ditembangkeun

  • D. 

   Ditulis

 • 7. 
  Dina sastra Sunda wawacan ditulisna dina wangun pupuh. Wawacan Mahabarata karangan……………………..  
  • A. 

   Ahmad Muhamad jeung R. Suradireja

  • B. 

   R.H Muhammad Musa jeung R. Satjadibrata

  • C. 

   R. Mémét Sastrahadiprawira jeung R. Sotjadibrata

  • D. 

   R. Méméd Sastrahadiprawira jeung R. Satjadibrata

 • 8. 
  Waktu widadari réngsé mandi, Soimah mawa japati………………… kanggo widadari.
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Sarakit

 • 9. 
  Basa lebaran haji taun kamari,  Pa Haji Agung  mawa munding…………………………….di lapangan Cijalu.
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Sarakit

 • 10. 
  Balik ti Sukabumi bada lohor, Kang Ujang boga niat rek ngala cau. Kang Ujang nanngung cau ………............. dianteurkeun Toko “Buku AA.”
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Saturuy

 • 11. 
  Bada lohor masih hujan di perumahan Griya Mutiara I,  Amanda dititah meuli uyah…………………di warung Pa Danis.
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Saturuy

 • 12. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Alit nyaéta pupuh………………..   
  • A. 

   Kinanti, sinom, asmarandana

  • B. 

   Sinom, kinanti, dangdanggula

  • C. 

   Wirangrong, lambang, gurisa

  • D. 

   Sinom, kinanti, juru demung

 • 13. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Ageung nyaéta pupuh………………..     
  • A. 

   Kinanti, sinom, asmarandana

  • B. 

   Sinom, kinanti, mijil

  • C. 

   Sinom, durma, mijil

  • D. 

   Sinom, kinanti, juru demung

 • 14. 
  Jauh-jauh manggul awi kamari bada lohor. Mang Awing manggul awi …………………………..   kanggo Pa Lurah.
  • A. 

   Salambar

  • B. 

   Saleunjeur

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Saturuy

 • 15. 
  Surat teh mangrupakeun alat komunikasi anu basajan.  Ris, sakitu heula serat ti Rina. Omat kedah dibales!................bagian tina surat nyaéta……..    
  • A. 

   salam bubuka

  • B. 

   Eusi surat

  • C. 

   Bubuka surat

  • D. 

   Panutup surat

 • 16. 
  Teu puguh monyét hideungna Asa teu puguh tungtungna . Wangsalna: …………..      
  • A. 

   Monyét

  • B. 

   Lutung

  • C. 

   Orang utan

  • D. 

   Oa

 • 17. 
  Kendang gedé pakauman dag-dig-dug rasaning ati. Wangsalna:………..        
  • A. 

   Dog-dog

  • B. 

   Goong

  • C. 

   Bedug

  • D. 

   Dulag

 • 18. 
  .Komputer osok dijingjing  Rék dibawa top téh teuing. Wangsalna:…………..  
  • A. 

   Net Book

  • B. 

   Computer jingjing

  • C. 

   Tengtop

  • D. 

   Laptop

 • 19. 
  Teu beunang di hurang sawah Teu beunang dipikameumeut. Wangsalna: .
  • A. 

   manuk

  • B. 

   Simeut

  • C. 

   Hurang sawah

  • D. 

   Hurang

 • 20. 
  Maung tutul saba kasur Diri teu ngeunah cicing. Wangsalna:
  • A. 

   macan

  • B. 

   maung

  • C. 

   Ucing

  • D. 

   Singa

Back to Top Back to top