Тест по Excel 2010 за Dware

20 Questions | Total Attempts: 44

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Тест по Excel 2010 за Dware

Здравейте! Този тест съдържа 20 въпроса, като препоръчителното време за попълване е 40 минути. Имате един опит за попълване на теста, така че не е възможно да го затворите и след това да продължите. След попълване на теста Вашият резултат ще се появи автоматично и ще представлява % от успешно отговорени въпроси, като ще имате възможност да видите и верните отговори, както и направените грешки (ако има такива). Някои


Questions and Answers
 • 1. 
  Моля изберете кое от посочените е характеристика на "Обект-таблиците" (на английски Table, Format as Table, Insert Table):
  • A. 

   Авто-филтри

  • B. 

   Автоматично попълване на формули в последната колона вдясно от таблицата, до последния пълен ред на таблицата

  • C. 

   Автоматично кръщаване на таблицата като област

  • D. 

   Автоматично добавяне на нови редове с информация към областта/таблицата

  • E. 

   Всичко посочено

 • 2. 
  Когато селектирате колона в таблица с данни, като вдясно и вляво от селектираната колона има данни и сортирате, ще се активира следния диалогов прозорец: Вярно ли е следното твърдение: Трябва да изберете втората опция, за да може данните да се сортират ред по ред и да съвпадат данните по редове в цялата област от данни (таблица)?
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Грешно

 • 3. 
  Когато използвате функцията Average върху дадена област и добавите към нея (областта, от която взима данни функцията) клетка, съдържаща 0 и празна клетка, как това ще се отрази върху резултата?
  • A. 

   Резултатът ще се намали, защото ще се добавят и бройките на тези две клетки

  • B. 

   Резултатът ще се увеличи, защото стойността на тези две клетки ще се добави към бройката на клетки

  • C. 

   Резултатът ще се намали, но само защото клетката, съдържаща 0 ще се добави към бройката на клетките във формулата

  • D. 

   Резултатът ще се намали, но само защото клетката, съдържаща празна стойност ще се добави към бройката на клетките във формулата

  • E. 

   Резултатът няма да се промери

  • F. 

   Нито едно от посочените

 • 4. 
  Трябва да намерите цената на всеки от посочените продукти: като цените са посочени в друга таблица, в отделен файл: Можете ли да използвате функция в този случай, за да намерите цената и ако да - коя ще бъде тя?
  • A. 

   SEARCH()

  • B. 

   IF()

  • C. 

   VLOOKUP()

  • D. 

   HLOOKUP()

  • E. 

   COUN()

  • F. 

   Нито една от посочените / Не може да се използва функция

 • 5. 
  За да подредите по следния начин дадена PivotTable: трябва да подредите полетата по следния начин:
  • A. 

   Полето Търговец в Row Lables, полето с изброените страни в Column Lables, полето Обща сума във Values

  • B. 

   Полето Търговец в Report Filter, полето с изброените страни в Column Lables, полето Обща сума във Values

  • C. 

   Полето Търговец в Report Filter, полето с изброените страни в Row Lables, полето Обща сума във Values

  • D. 

   Полето Търговец в Row Lables, полето с изброените страни в Report Filter, полето Обща сума във Values

  • E. 

   Полето Търговец във Values, полето с изброените страни в Row Lables, полето Обща сума в Row Lables

  • F. 

   Нито едно от посочените

 • 6. 
  При попълване на дадена IF функция, израз като следният: A1>=0, трябва да се постави в кой следните аргументи на функцията:
  • A. 

   Logical_test

  • B. 

   Valie_if_true

  • C. 

   Value_if_false

  • D. 

   Criteria

  • E. 

   Нито един от посочените

 • 7. 
  При заключване с парола на структурата на Excel файл означава, че:
  • A. 

   Не могат да се правят никакви промени по файла

  • B. 

   Не може да се редактира съдържание в различните шийтове на файла

  • C. 

   Могат да се правят промени в различните шийтове, но само с track changes

  • D. 

   Файлът има парола и съдържанието му не може да се достъпи ако паролата не се въведе при отваряне на файла

  • E. 

   Всички посочени

  • F. 

   Нито едно от посочените

 • 8. 
  Как се премахва обект-таблица (Table, Insert Table, Format as Table) от област от данни, така че таблицата да загуби свойствата си, но да се запазят данните:
  • A. 

   Менюто Insert, Remove Table

  • B. 

   Менюто Home, чрез Clear Formatting

  • C. 

   От менюто Table Tools, Design, опцията Convert to range

  • D. 

   Меню Formulas, Name Manager

  • E. 

   Всички посочени

  • F. 

   Нито едно от посочените

 • 9. 
  Вмъкване на функция в Excel може да стане по кой от следните начини:
  • A. 

   От бутонът fx на формула бар-а

  • B. 

   Менюто Formulas

  • C. 

   Изписване на = и изписване на името на функцията

  • D. 

   Всичко посочено

  • E. 

   Нито едно от посочените

 • 10. 
  При записване на макроси и активиране на опцията Use relative references, Excel записва конкретните на клетки, в които поставяте мишката и ще изпълни макроса на същите позиции?
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Грешно

 • 11. 
  Коя от зададените колони е с по-висок приоритет на сортиране?
  • A. 

   Номер на поръчката

  • B. 

   Страна

 • 12. 
  Трябва да намерите цената на всеки от посочените продукти: като цените са посочени в друга таблица, в отделен файл: Можете ли да използвате функция в този случай, за да намерите цената и ако да - коя ще бъде тя?
  • A. 

   SEARCH()

  • B. 

   IF()

  • C. 

   VLOOKUP()

  • D. 

   HLOOKUP()

  • E. 

   COUN()

  • F. 

   Нито една от посочените / Не е възможно да се използва функция

 • 13. 
  Можете да сортирате клетките в дадена колона по цвят от филтъра на съответната колона?
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Грешно

 • 14. 
  Възможно е при работа с PivotTable и чрез него да се изтрият част от данните от източника?
  • A. 

   Вярно

  • B. 

   Грешно

 • 15. 
  Можете да видите записаните в даден файл макроси и да ги изпълните от:
  • A. 

   Status Bar-а

  • B. 

   Менюто Review, бутонът View Macros

  • C. 

   Менюто View, бутонът View Macros

  • D. 

   Менюто Developer, бутонът Macros

  • E. 

   Нито едно от посочените

  • F. 

   Всички посочени

 • 16. 
  Можете ли да ограничите копирането на данни от даден шийт от опцията Protect Sheet?
  • A. 

   Може

  • B. 

   Не може

 • 17. 
  Как се нарича адресът на клетката $B$3?
  • A. 

   Абсолютен

  • B. 

   Относителен

  • C. 

   Смесен

 • 18. 
  Вярно ли е следващото твърдение? След изтриване на съдържанието в клетка се губи и нейния формат.
  • A. 

   Да

  • B. 

   Не

 • 19. 
  Промяна на стойността на клетка, участваща във формула ще доведе до:
  • A. 

   Преизчисление на формулата с новата стойност

  • B. 

   Зависи от формулата

  • C. 

   Запазване на същия резултат

 • 20. 
  Какъв е резултатът от формулата: =IF(B3=3,10,20), ако стойността на клеткa B3 е 7?
  • A. 

   10

  • B. 

   20

  • C. 

   3

Back to Top Back to top