Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 8 Smt Ganjil

50 Soalan | Total Attempts: 101

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Uji Kompetensi Basa Sunda Kelas 8 Smt Ganjil

Soal Basa Sunda Persiapan UAS Semester Ganjil


Questions and Answers
 • 1. 
  Kakara dina ahir abad ka……………………….aya wawacan anu dicitak sarta diwuwuhan ku pangarangna.    
  • A. 

   14

  • B. 

   16

  • C. 

   19

  • D. 

   15

 • 2. 
  Wawacan Purnama Alam karangan……………………..      
  • A. 

   Ahmad Muhamad

  • B. 

   R. Suradireja

  • C. 

   R.H Muhammad Musa

  • D. 

   H. Abdussalam

 • 3. 
  Wawacan mimiti sumebarna silihsalin sareng teu kanyahoaan saha nu ngarangna. Wawacan nyaéta lalakon nu ditulis dina wangun…………………..
  • A. 

   Drama

  • B. 

   Sajak

  • C. 

   Pupuh

  • D. 

   Kawih

 • 4. 
  Mimiti sumebar wawacan ku cara……………………………tur teu kanyahoan saha nu ngarangna.   
  • A. 

   silihasih

  • B. 

   Silihbacakeun

  • C. 

   Silihtiron

  • D. 

   Silihsalin

 • 5. 
  Wawacan Rengganis karangan……………………..     
  • A. 

   Ahmad Muhamad

  • B. 

   R. Suradireja

  • C. 

   R.H Muhammad Musa

  • D. 

   H. Abdussalam

 • 6. 
  Ulah bosenan ari diajar téh, sok sing leukeun da éngké ogé moal burung bisa,asal urangna leukeun ngeureuyeuh bari keyeng kana diajar, geuning ceuk paribasa ogé………………………   
  • A. 

   Banda tatalang raga

  • B. 

   Heunteu gedag bulu salambar

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Cikaracak ninggang hulu, laun-laun jadi legok

 • 7. 
  Saszia Gotik téh katabrak mobil, nya dirawat di Rumah Sakit “ Bayu Asih”. Pikeun kaperluan operasi, indungna ngajual perhiasan. Ninggang kana paribasa………….., boga barang ngan sakitu-kituna gé dijual wé, tinimbangan anak maot mah.     
  • A. 

   heunteu gedag bulu salambar

  • B. 

   Banda tatalang raga

  • C. 

   Cikaracak ninggang batu, laun-laun jadi legok

  • D. 

   Hambur bacot murah congcot

 • 8. 
  Wawacan dina macana sok ……………………………….lantaran ditulis dina wangun pupuh.    
  • A. 

   Dibacakeun

  • B. 

   dikukus

  • C. 

   Ditembangkeun

  • D. 

   Ditulis

 • 9. 
  …………………pancén pikeun muka acara, ngawanohkeun pangjejer jeung mungkas acara  
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   girang serat

 • 10. 
  ……………………..pancénna nepikeun jejer nu rék dibahas.     
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Girang serat

 • 11. 
  ……………………….pancénna nyatetkeun pamadegan parapamilon.       
  • A. 

   Pangjejer

  • B. 

   Panumbu catur

  • C. 

   Panyatur

  • D. 

   Girang serat

 • 12. 
  . Sinonim kecap Sekretaris nyaéta………………………..      
  • A. 

   Panyatur

  • B. 

   Panata harta

  • C. 

   Pupuhu

  • D. 

   Girang serat

 • 13. 
  Sinonim kecap narpati nyaéta………………………..
  • A. 

   Wadana

  • B. 

   Bupati

  • C. 

   raja

  • D. 

   Putri

 • 14. 
  Wawacan ditulis dina wangun pupuh. Wawacan Mahabarata karangan……………………..
  • A. 

   Ahmad Muhamad

  • B. 

   R. Suradireja

  • C. 

   R.H Muhammad Musa jeung R. Satjadibrata

  • D. 

   R. Méméd Sastrahadiprawira jeung R. Satjadibrata

 • 15. 
  Waktu widadari réngsé mandi, Dévi mawa japati………………… kanggo widadari.
  • A. 

   sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Sarakit

 • 16. 
  Pa Haji mawa munding…………………………….di lapangan Cijalu.
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Sarakit

 • 17. 
  Kamari abdi nanngung cau ………............. dianteurkeun Toko “Buku AA.”
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Saturuy

 • 18. 
  Amanda dititah meuli uyah…………………di warung Pa Danis.
  • A. 

   Sajodo

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Saturuy

 • 19. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Ageung nyaéta pupuh………………..      
  • A. 

   Kinanti, sinom, asmarandana

  • B. 

   Sinom, kinanti, mijil

  • C. 

   Sinom, durma, mijil

  • D. 

   Sinom, kinanti, juru demung

 • 20. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit. Nu kaasup Sekar Alit nyaéta pupuh………………..     
  • A. 

   kinanti, sinom, asmarandana

  • B. 

   Sinom, kinanti, dangdanggula

  • C. 

   Wirangrong, lambang, gurisa

  • D. 

   Sinom, kinanti, juru demung

 • 21. 
  Amanda nulis surat dina kertas …………………….
  • A. 

   Salambar

  • B. 

   Sagandu

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Saturuy

 • 22. 
  Mang Awing manggul awi …………………………..   kanggo Pa Lurah.
  • A. 

   Salambar

  • B. 

   Saleunjeur

  • C. 

   Samanggar

  • D. 

   Saturuy

 • 23. 
  Ris, sakitu heula serat ti Rina. Omat kedah dibales!................bagian tina surat nyaéta……..  
  • A. 

   Salam bubuka

  • B. 

   Eusi surat

  • C. 

   Bubuka surat

  • D. 

   Panutup surat

 • 24. 
  Pupuh dina sastra Sunda aya 17 pupuh, dibagi dua Sekar Ageung jeung Sekar Alit.  Pupuh Balakbak mibanda watek………………..       
  • A. 

   Heureuy

  • B. 

   Ngadago

  • C. 

   Prihatin

  • D. 

   Kabungah

 • 25. 
  Kabupatén Purwakarta dina taun 2013 ngawengku sabaraha kacamatan?..............................     
  • A. 

   18

  • B. 

   17

  • C. 

   16

  • D. 

   14

Back to Top Back to top