6 Step ชุด 249 นโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์

16 | Total Attempts: 888

SettingsSettingsSettings
Please wait...
6 Step ชุด 249 นโยบายรัฐบาล น.ส.ยิ่งลักษณ์

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 249  นโยบายรัฐบาล เวอร์ชั่น 6 STEP โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com 


Questions and Answers
 • 1. 
  นโยบายรัฐบาลยิ่งลักษณ์มีกี่นโยบาย
  • A. 

   4

  • B. 

   6

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 2. 
  การศึกษา อยู่ในนโยบายข้อใดของรัฐบาล
  • A. 

   เร่งด่วน

  • B. 

   ความมั่นคง

  • C. 

   สังคมและคุณภาพชีวิต

  • D. 

   การบริหารบ้านเมืองที่ดี

 • 3. 
  การรับนักเรียน ของ สพฐ. เกี่ยวข้องกับนโยบายข้อใดของรัฐบาลมากที่สุด
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 4. 
  OTPC เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาลกี่ข้อ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 5. 
  วาระแห่งชาติของกระทรวงศึกษาธิการ ปี 2556 มีชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   การศึกษา

  • B. 

   การศึกษาคุณภาพ

  • C. 

   คุณภาพการศึกษา

  • D. 

   การศึกษาพัฒนาชาติ

 • 6. 
  นโยบายการรับนักเรียนของ สพฐ. อยู่ในนโยบายการศึกษาของรัฐบาลข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   คุณภาพ

  • B. 

   โอกาส

  • C. 

   ปฏิรูป

  • D. 

   พัฒนาทรัพยากรมนุษย์

 • 7. 
  โครงการใดไม่อยู่ในนโยบายการศึกษาของรัฐบาลด้านการสร้างโอกาสทางการศึกษา
  • A. 

   กยศ.

  • B. 

   1 อำเภอ 1 ทุน

  • C. 

   OTPC

  • D. 

   กลุ่มแม่บ้าน

 • 8. 
  การขอวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กรณีไม่ส่งผลงานทางวิชาการเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด โดย ก.ค.ศ.
  • A. 

   ว 5 /2555

  • B. 

   ว 11/2556

  • C. 

   ว 12 /2556

  • D. 

   ว 13/2556

 • 9. 
  สัดส่วนผู้เรียนสายสามัญต่ออาชีวศึกษาของรัฐบาลเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   49 ต่อ 51

  • B. 

   51 ต่อ 49

  • C. 

   50 ต่อ 50

  • D. 

   60 ต่อ 40

 • 10. 
  การจัดซื้อ Tablet ของรัฐบาลเป็นไปตามข้อใด
  • A. 

   G to G

  • B. 

   สอบราคา

  • C. 

   E-Auction

  • D. 

   ประกวดราคา

 • 11. 
  ปีการศึกษา 2556 นโยบาย Tablet เกี่ยวข้องกับนักเรียนชั้นใด
  • A. 

   ป.1

  • B. 

   ป.1 และ ม.1

  • C. 

   ป.2 และ ม.2

  • D. 

   ป.1 , ป.2 และ ม.1

 • 12. 
  เว็บไซต์ใดเกี่ยวข้องกับการวิจัยระดับชาติ
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.obec.go.th

  • C. 

   www.nrct.go.th

  • D. 

   Www.gpf.or.th

 • 13. 
  ปี พ.ศ.2558 เปิดประชาคมอาเซียน 16 พ.ค.2558 ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

  • B. 

   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557

  • C. 

   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

  • D. 

   ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

 • 14. 
  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นครูผู้ช่วยใน วันที่ 16 พค.2558 ท่านไปรายงานตัวที่โรงเรียนติวสอบ ในตอนบ่ายและได้รับมอบหมายให้สอนแทนครูพี่เลี้ยงในชั่วโมงสุดท้ายพอดี ท่านจะสอนเรื่องอะไร
  • A. 

   ไม่สอน เพราะต้องสร้างความคุ้นเคยก่อน

  • B. 

   สอนเรื่องอาเซียนเพราะทันสมัยเข้าเหตุการณ์

  • C. 

   ไม่สอน เพราะไม่ต่อเนื่อง

  • D. 

   สอนเรื่องโรงเรียนของเรา

 • 15. 
  Type question here
  • A. 

   Answer option 1

  • B. 

   Answer option 2

  • C. 

   Answer option 3

  • D. 

   Answer option 4

 • 16. 
  หากท่านได้รับการบรรจุเป็นผู้บริหารสถานศึกษาท่านจะปฏิบัติงานและยึดสิ่งใดในการพัฒนาสถานศึกษาเป็นไปตามเป้าหมายของแผนปฏิบัติราชการของโรงเรียน
  • A. 

   นโยบายรัฐบาล

  • B. 

   วิสัยทัศน์ของโรงเรียน

  • C. 

   นโยบาย ผอ.เขต

  • D. 

   พันธกิจ

Back to Top Back to top