แบบฝึกหัดชุดที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

11 | Total Attempts: 957

SettingsSettingsSettings
Please wait...
แบบฝึกหัดชุดที่ 1 ข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คำอธิบาย :ให้นักเรียนกากบาท(X)ทับคำ อบที่ถูกต้องที่สุด


Questions and Answers
 • 1. 
  1. ข้อใดจัดเป็นข้อมูล
  • A. 

   ก. ป้ายราคาของเล่น

  • B. 

   ข. การคำนวณเงินรายรับ-รายจ่าย

  • C. 

   ค. จำนวนเงินที่เหลือจากการซื้อของ

  • D. 

   ง. การคิดกำไรที่ได้จากการขายของ

 • 2. 
  2. ข้อใดไม่เป็นการประมวลผลข้อมูล
  • A. 

   ก. การเปรียบเทียบ

  • B. 

   ข. การแจกแจง

  • C. 

   ค. การสรุปผล

  • D. 

   ง. การสัมภาษณ์

 • 3. 
  3. ข้อใด ไม่ใช่ ประโยชน์ของสารสนเทศ
  • A. 

   ก. ทำให้ตัดสินใจได้ดีขึ้น

  • B. 

   ข. ช่วยในการวินิจฉัยโรค

  • C. 

   ค. เกิดความสนุกและผ่อนคลาย

  • D. 

   ง. ช่วยประหยัดและสะดวกขึ้น

 • 4. 
  4. แหล่งข้อมูลใด ไม่เข้าพวก
  • A. 

   ก. การฟังเพลงจากวิทยุ

  • B. 

   ข. การฟังเพื่อนเล่าเรื่องต่างๆ

  • C. 

   ค. การดูโทรทัศน์

  • D. 

   ง. การอ่านข่าวจากหนังสือพิมพ์

 • 5. 
  5. ข้อใดแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศได้ถูกต้อง
  • A. 

   ก. ข้อมูล-การประมวลผล-สารสนเทศ

  • B. 

   ข. สารสนเทศ-ข้อมูล-การประมวลผล

  • C. 

   ค. สารสนเทศ-การประมวลผล-ข้อมูล

  • D. 

   ง. การประมวลผล-ข้อมูล-สารสนเทศ

 • 6. 
  6. ข้อใด ไม่ใช่ ลักษณะของข้อมูลและสารสนเทศที่ดี
  • A. 

   ก. ถูกต้อง

  • B. 

   ข. รวดเร็ว

  • C. 

   ค. แปลกใหม่

  • D. 

   ง. เชื่อถือได้

 • 7. 
  7. ข้อใด ไม่เป็น เทคโนโลยีสารสนเทศ
  • A. 

   ก. โทรทัศน์

  • B. 

   ข. หนังสือเรียน

  • C. 

   ค. คอมพิวเตอร์

  • D. 

   ง. หลอดทดลอง

 • 8. 
  8. ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   ก. สารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล

  • B. 

   ข. เทคโนโลยีสารสนเทศทำให้เกิดข้อมูล

  • C. 

   ค. เทคโนโลยีทำให้เกิดสารสนเทศที่นำไปใช้ได้ง่าย

  • D. 

   ง. ข้อมูลและสารสนเทศทำให้เกิดเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • 9. 
  9. โทรศัพท์เคลื่อนที่จัดเป็นเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใด
  • A. 

   ก. ด้านการสื่อสาร

  • B. 

   ข. ด้านธุรกิจพาณิชย์

  • C. 

   ค. ด้านการศึกษา

  • D. 

   ง. ด้านวงการบันเทิง

 • 10. 
  10. นักเรียนได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศด้านใดมากที่สุด
  • A. 

   ก. ได้รับความสนุกจากการเล่นเกม

  • B. 

   ข. ค้นคว้าหาความรู้ได้สะดวกยิ่งขึ้น

  • C. 

   ค. ทำให้แก้ไขปัญหาต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

  • D. 

   ง. ทำให้เรียนหนังสือได้ง่ายยิ่งขึ้น

 • 11. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

Back to Top Back to top