Soal Uubs Basa Sunda Kelas 9 Smp

5 Questions | Attempts: 1161

SettingsSettingsSettings
Soal Uubs Basa Sunda Kelas 9 Smp - Quiz

Materi Poko: Undak-usuk Basa Sunda (UUBS)


Questions and Answers
 • 1. 
  “Ibu bilih badé ………………………………… ka pun aki?” Rizal  nanya ka Bu Tati.  
  • A. 

   Talatah

  • B. 

   Amanat

  • C. 

   Wiat saur

  • D. 

   Pesen

 • 2. 
   “Nu mawi Bu Karnati ogé nuju nyeri ………………….., saurna.” Ceuk Gilang   ka Kang Darun. 
  • A. 

   Sungut

  • B. 

   Hulu

  • C. 

   Cangkem

  • D. 

   Baham

 • 3. 
  “Dupi bapa tuang téh parantos ……………………..?” Ari nanya ka Pa Mulya.
  • A. 

   Wareg

  • B. 

   Seubeuh

  • C. 

   Sesek

  • D. 

   Rampus

 • 4. 
  “Pun bapa ogé parantos titadi ……………………………….” Ceuk Indah deui.
  • A. 

   Sare

  • B. 

   Kulem

  • C. 

   Mondok

  • D. 

   Peureum

 • 5. 
   “Dupi tuang rama parantos..................................ka Golampok Pasawahan?
  • A. 

   Indit

  • B. 

   Mios

  • C. 

   Angkat

  • D. 

   Balik

Back to Top Back to top
×

Wait!
Here's an interesting quiz for you.

We have other quizzes matching your interest.