[s2s Club - Lhu] Trắc Nghiệm Đường Lối Cm Của Đảng Csvn

50 cu hi | Total Attempts: 3295

SettingsSettingsSettings
Please wait...
[s2s Club - Lhu] Trắc Nghiệm Đường Lối Cm Của Đảng Csvn

Tổng số câu hỏi: 50 câu Thời gian làm bài: 30 phút Mỗi câu chỉ có 1 đáp án đúng duy nhất, nhấn nộp bài sẽ hiện kết quả. Chúc các bạn làm bài thi thật tốt! :) ___________________________ Câu lạc bộ Kinh tế - Share to Succeed


Questions and Answers
 • 1. 
  Tác phẩm "Tự chỉ trích" của Nguyễn Văn Cừ được phát hành vào thời gian nào?
  • A. 

   20-07-1939

  • B. 

   20-07-1938

  • C. 

   26-06-1939

  • D. 

   26-06-1938

 • 2. 
  Tác phẩm "Nhật ký trong tù" của Nguyễn Ái Quốc được viết vào thời gian nào?
  • A. 

   1941

  • B. 

   1942

  • C. 

   1943

  • D. 

   1944

 • 3. 
  Hội Liên Việt được thành lập vào thời gian nào?
  • A. 

   11-11-1945

  • B. 

   19-12-1946

  • C. 

   29-05-1946

  • D. 

   29-05-1945

 • 4. 
  Hiệp định Giơ-ne-vơ kết thúc chiến tranh lập lại hòa bình ở  Đông Dương được ký kết vào thời gian nào?
  • A. 

   20-07-1954

  • B. 

   20-05-1954

  • C. 

   07-05-1954

  • D. 

   27-07-1954

 • 5. 
  Mặt trận Dân tộc giải phóng miền Nam được thành lập ở đâu?
  • A. 

   Bến Tre

  • B. 

   Phước Long

  • C. 

   Bình Long

  • D. 

   Tây Ninh

 • 6. 
  Sắp xếp theo thứ tự thời gian tăng dần các hiệp định được ký kết?
  • A. 

   Hiệp định Sơ bộ - Giơnevơ - Tạm ước - Paris

  • B. 

   Hiệp định Sơ bộ - Tạm ước - Giơnevơ - Paris

  • C. 

   Hiệp định Giơnevơ - Sơ bộ - Pari - Tạm ước

  • D. 

   Hiệp định Giơnevơ - Tạm ước - Sơ bộ - Paris

 • 7. 
  Có bao nhiêu bài học chủ yếu mà Đại biểu toàn quốc lần thứ IX đã nêu ra sau 15 năm đổi mới (1986 - 2000)
  • A. 

   2

  • B. 

   3

  • C. 

   4

  • D. 

   5

 • 8. 
  Tác phẩm của Nguyễn Ái Quốc được xuất bản lần đầu tiên ở Pari năm 1925 là tác phẩm nào?
  • A. 

   Con rồng tre

  • B. 

   Bản án chế độ thực dân Pháp

  • C. 

   Công cuộc khai hóa giết người

  • D. 

   Đường Kách Mệnh

 • 9. 
  Sắp xếp theo thứ tự thời gian các cuộc khởi nghĩa bùng nổ trong 3 sự kiện sau:
  • A. 

   Khởi nghĩa Bắc Sơn - Nam Kỳ - Binh biến Đô Lương

  • B. 

   Binh biến Đô Lương - Nam Kỳ - Bắc Sơn

  • C. 

   Nam Kỳ - Bắc Sơn - Bình biến Đô Lương

  • D. 

   Nam Kỳ - Binh biến Đô Lương - Bắc Sơn

 • 10. 
  Chủ tịch Hồ Chí Minh ký sắc lệnh thành lập bộ đội địa phương vào thời gian nào?
  • A. 

   07-04-1946

  • B. 

   07-04-1947

  • C. 

   07-04-1948

  • D. 

   07-04-1949

 • 11. 
  Câu nói “Tại sao người Pháp không khai hóa đồng bào của họ trước khi đi khai hóa chúng ta” của Nguyễn Ái Quốc được nói ở đâu?
  • A. 

   Vecxây

  • B. 

   Mácxây

  • C. 

   Lahay

  • D. 

   Pari

 • 12. 
  Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở VN thành lập ở đâu?
  • A. 

   Nhà số 5D, phố Khâm Thiên – Hà Nội

  • B. 

   Nhà số 5D, phố Hàm Long – Hà Nội

  • C. 

   Nhà số 5D, phố Phạm Ngũ Lão – Hà Nội

  • D. 

   Nhà số 5D, phố Đại La – Hà Nội

 • 13. 
  Chiến lược “Chiến tranh cục bộ” của Mỹ diễn ra vào thời gian nào?
  • A. 

   1969 – 1975

  • B. 

   1954 – 1960

  • C. 

   1961 – 1965

  • D. 

   1965 – 1968

 • 14. 
  Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước đã để lại mấy bài học kinh nghiệm?
  • A. 

   5

  • B. 

   4

  • C. 

   7

  • D. 

   6

 • 15. 
  Thực dân Pháp chính thức nổ súng xâm lược nước ta vào thời gian nào?
  • A. 

   01/09/1858

  • B. 

   02/09/1858

  • C. 

   03/09/1858

  • D. 

   04/09/1858

 • 16. 
  Tổ chức cộng sản ra đời đầu tiên ở VN?
  • A. 

   Đông Dương cộng sản Đảng

  • B. 

   An Nam cộng sản Đảng

  • C. 

   Đông Dương cộng sản liên đoàn

  • D. 

   Tân Việt cách mạng Đảng

 • 17. 
  Dưới chế độ thống trị của thực dân Pháp, mâu thuẫn cơ bản trong xã hội VN là?
  • A. 

   Toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp

  • B. 

   Giai cấp nông dân với giai cấp tư sản

  • C. 

   Giai cấp công nhân với giai cấp tư sản

  • D. 

   Giai cấp công nhân với thực dân Pháp

 • 18. 
  Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị "Sửa soạn khởi nghĩa" vào thời gian nào?
  • A. 

   07-05-1944

  • B. 

   07-05-1945

  • C. 

   08-05-1944

  • D. 

   08-05-1945

 • 19. 
  Theo Hồ Chí Minh, cách mạng giải phóng dân tộc muốn giành được thắng lợi phải đi theo con đường nào?
  • A. 

   Cách mạng tư sản

  • B. 

   Cách mạng vô sản

  • C. 

   Cách mạng xã hội chủ nghĩa

  • D. 

   Đấu tranh hòa bình

 • 20. 
  Theo “Đề cương văn hóa VN”, nền văn hóa mới VN có những nguyên tắc gì?
  • A. 

   Dân tộc hóa

  • B. 

   Đại chúng hóa

  • C. 

   Khoa học hóa

  • D. 

   Tất cả đều đúng

 • 21. 
  “Trước kia ta phải lừa địch ra mà đánh. Nay địch tự ra cho ta đánh” là câu nói của Bác về chiến dịch nào ?
  • A. 

   Việt Bắc

  • B. 

   Thu đông

  • C. 

   Biên Giới

  • D. 

   Hòa Bình

 • 22. 
  Trước chiến tranh thế giới lần 1, ở VN có những giai cấp nào?
  • A. 

   Địa chủ phong kiến, nông dân

  • B. 

   Địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân

  • C. 

   Địa chủ phong kiến, nông dân, công nhân, tư sản

  • D. 

   Địa chủ phong kiến, công nhân

 • 23. 
  Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân được thành lập khi nào?
  • A. 

   22-12-1944

  • B. 

   22-12-1945

  • C. 

   19-08-1944

  • D. 

   19-08-1945

 • 24. 
  Ngày Nam kỳ khởi nghĩa là ngày nào?
  • A. 

   22-12-1940

  • B. 

   23-11-1940

  • C. 

   19-08-1940

  • D. 

   22-12-1941

 • 25. 
  "Bình Tây Đại Nguyên soái" - ông là ai?
  • A. 

   Trương Định

  • B. 

   Nguyễn Trung Trực

  • C. 

   Nguyễn Tri Phương

  • D. 

   Hoàng Diệu

Back to Top Back to top