Ntawv Hmoob Las Tees: Hmong Latin Script

5 Questions | Total Attempts: 107

SettingsSettingsSettings
Latin Quizzes & Trivia

Koj yuav tau teb raws li koj kev ras paub txog tus niam ntawv no. Yog li koj yuav tau paub ntxiv li nram no, thiab: leej twg yog cov tsim tau thiab txhua kem los yog hom lus ntawm cov Tsiaj Ntawv (You will be tested on your knowledge about the writing system. Thus you will also need to know the following: who designed it and the components of the Alphabets). Koj yuav tau xaiv kom tau tag nrho cov lus teb uas yog raug los yog muaj tseeb (You will need to select all of the correct answers).


Questions and Answers
 • 1. 
  Tus niam ntawv no tau siv los mus lawm thiab muaj cov npe nrov raws li nram no (This writing had used and is best known by the follwing names):
  • A. 

   Romanized Popular Alphabet (RPA)

  • B. 

   Hmoob Las Tees (Hmong Latin)

  • C. 

   Hmoob Phaj Hauj: Niam Ntawv (Mother of Writing)

  • D. 

   Hmoob Qauv Ntaub Qauv Ntawv

  • E. 

   Both A & B

 • 2. 
  Cov thawj kws coj txoj hau kev tsim tsa tau tus niam ntawv Las Tees los yog RPA no yog (Those that help lead the way to create this RPA writing system are):
  • A. 

   Soob Lwj Yaj (Shong Lue Yang)

  • B. 

   Dr. Lindwood Barney

  • C. 

   Dr. William Smalley

  • D. 

   Txiv Plig Nyiaj Pov Yaj (Father Yves Bertrais)

  • E. 

   Yog qib B - D (B - D are the correct answers)

 • 3. 
  Tag nrho cov kws tsim tsa tus ntawv Hmoob Las Tees/RPA no tus twg thiaj tseem muaj txoj sia nyob (Of all of the Hmong RPA writing creators mentioned here who is the one that is still alive)?:
  • A. 

   Txiv Plig Nyiaj Pov Yaj (Father Yves Bertrais)

  • B. 

   Dr. Lindwood Barney

  • C. 

   Dr. William Smalley

  • D. 

   Tag nrho lawv puav leej tag sim neej lawm (All of them are no longer living)

  • E. 

   Tag nrho lawv tseem nyob qhuas ntxhias (All are still alive and well)

 • 4. 
  Yog vim li cas lawv ho txiav txim los ua ke sib koom tsim thiab kho tus ntawv Las Tees/RPA no (Why did they decided to unite in creating this RPA writing system)?
  • A. 

   Vim lawv tsis xav tsim tsa kom muaj ob tug ntawv los cais Hmoob Dawb hab Moob Leeg rau yav pem suab (Because they did not want to create a division within the White Hmong and the Mong Leng dialect in the future)

  • B. 

   Vim lawv hauv paus koom haum yuam (Because they were forced by the base organization they worked for)

  • C. 

   Vim tseem fwv Nplog kom lawv ua (Because the Laotian government instructed them to)

  • D. 

   Vim Hmoob thiab Moob kom lawv ua (Because the Hmong and Mong told them to)

  • E. 

   Tsis muaj ib lo sau saud yog lo tseeb li (None of the written answered above are correct)

 • 5. 
  Lawv tsim tau tus ntawv no rau Hmoob siv rau lub xyoo twg lawm (When did they created this writing for the Hmong to use)?:
  • A. 

   Tsim tau thaum 1905 lawm (Created in 1905)

  • B. 

   Tsim tau rau thaum 1953 (Created in 1953)

  • C. 

   Tsim tau rau thaum 1969 (Created in 1969)

  • D. 

   Tsim tau rau thaum 1975 (Created in 1975)

  • E. 

   Yog tag nrho cov xyoo li sau saum no (All dated as written above are correct)