รอบรู้ ชุด 257 Lnr บันทึก สพฐ. 2014 ใหม่

29 | Total Attempts: 1230

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ ชุด 257 Lnr บันทึก สพฐ. 2014 ใหม่

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 257  LNR บันทึก สพฐ. 2014 ใหม่ 2557  โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
   LNR เป็นการทดสอบระดับใด
  • A. 

   ชั้นเรียน

  • B. 

   สถานศึกษา

  • C. 

   เขตพื้นที่การศึกษา

  • D. 

   ชาติ

 • 2. 
  การทดสอบ LNR เกี่ยวข้องกับชั้นใดน้อยที่สุด
  • A. 

   ป.3

  • B. 

   ป.6

  • C. 

   ม.3

  • D. 

   ม.4

 • 3. 
  การทดสอบ LNR ไม่เกี่ยวข้องกับความสามารรถข้อใด
  • A. 

   การอ่าน

  • B. 

   การคิดคำนวณ

  • C. 

   คิดวิเคราะห์

  • D. 

   เหตุและผล

 • 4. 
  ข้อใดหมายถึงความสามารถด้านภาษา
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Reasoning Ability

  • D. 

   Thinking competency

 • 5. 
  ความสามารถด้านคำนวณ ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Resoning Abilities

  • D. 

   Thinking competency

 • 6. 
  ความสามารถด้านเหตุและผล ตรงกับข้อใด
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Reasoning Abilities

  • D. 

   Thinking competency

 • 7. 
  ข้อใดสำคัญที่สุดตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาของ สพฐ.
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Reasoning Abilities

  • D. 

   Thinking competency

 • 8. 
  ความสามารถด้าน Literacy ตรงกับกลุ่มสาระการเรียนรู้ใดมากที่สุด
  • A. 

   ภาษาไทย

  • B. 

   คณิตศาสตร์

  • C. 

   วิทยาศาสตร์

  • D. 

   ภาษาต่างประเทศ

 • 9. 
  หน่วยงานใดเป็นผู้ดำเนินการสอบ LNR
  • A. 

   ศธ.

  • B. 

   สพฐ.

  • C. 

   สทศ.

  • D. 

   สมศ.

 • 10. 
  ความสามารถในการเชื่อมโยงความรู้ และประสบการณ์ด้านวิทยาศษสตร์และสิ่งแวดล้อม ด้านสังคมศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ และด้านการดำเนินชีวิตโดยการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประเมินค่า แก้ปัญหา หรือตัดสินใจอย่างมีหลักการและเหตุผลบนพื้นฐานของข้อมูล ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   Literacy

  • B. 

   Numberacy

  • C. 

   Resoning Abilities

  • D. 

   Thinking Competency

 • 11. 
  ความสามารถในการสร้างข้อสรุปใหม่ ออกแบบ  คิดสังเคราะห์  บนพื้นฐานของข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์ ประเมินค่าแล้วอย่างสมเหตุสมผล ตรงกับข้อใด
  • A. 

   ความรู้

  • B. 

   วิเคราะห์

  • C. 

   สังเคราะห์

  • D. 

   เหตุผลทางวิทยาศาสตร์

 • 12. 
   สพฐ. ย่อมาจากอะไร
  • A. 

   สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • B. 

   สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • C. 

   สำนักงานกทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน

  • D. 

   สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน

 • 13. 
   สพฐ. มีเว็บไซต์ว่าอย่างไร
  • A. 

   Www.moe.go.th

  • B. 

   Www.obec.go.th

  • C. 

   Www.moe.or.th

  • D. 

   Www.obec.or.th

 • 14. 
  เลขาธิการ กพฐ.คนปัจจุบัน ปี 2557 คือใคร
  • A. 

   ชินภัทร ภูมิรัตน์

  • B. 

   สุทธศรี วงศ์สมาน

  • C. 

   อภิชาติ จีรวุฒิ

  • D. 

   จาตุรนต์ ฉายแสง

 • 15. 
  ประธาน กพฐ. คนปัจจุบัน ปี 2557 คือ
  • A. 

   นายอภิชาติ จีระวุฒิ

  • B. 

   นางสุทธศรี วงศ์สมาน

  • C. 

   นายสุรัฐ ศิลปอนันต์

  • D. 

   นายพารณ อิศร เสนา ณ อยุธยา

 • 16. 
  วันหยุดราชการ ปี 2557 มีกี่วัน
  • A. 

   19

  • B. 

   20

  • C. 

   21

  • D. 

   22

 • 17. 
  สัดส่วนผู้เรียนสายอาชีวศึกษาต่อสามัญในปีอาเซียนคือข้อใด
  • A. 

   50 ต่อ 50

  • B. 

   51 ต่อ 49

  • C. 

   49 ต่อ 51

  • D. 

   52 ต่อ 48

 • 18. 
   กระทรวงศึกษาธิการมีอายุกี่ปีในปีอาเซียน
  • A. 

   121

  • B. 

   122

  • C. 

   123

  • D. 

   124

 • 19. 
  ตราประจำกระทรวงศึกษาธิการ คือ
  • A. 

   ราชสีห์

  • B. 

   คชสีห์

  • C. 

   เสมาธรรมจักร

  • D. 

   พระพิรุณ

 • 20. 
   ดอกไม้ประจำวันครูไทย
  • A. 

   ดอกกล้วยไม้

  • B. 

   ดอกบัว

  • C. 

   ดอกดาวเรือง

  • D. 

   ดอกราชพฤกษณ์

 • 21. 
   วันครูโลก ตรงกับวันใด
  • A. 

   5 ตุลาคม

  • B. 

   6 ตุลาคม

  • C. 

   15 มกราคม

  • D. 

   16 มกราคม

 • 22. 
  กพฐ. มีกี่คน
  • A. 

   27

  • B. 

   31

  • C. 

   12

  • D. 

   10

 • 23. 
  กรรมการโดยตำแหน่ง ต่อ ผู้ทรงคุณวุฒิ ต่อ ผู้แทนองค์กร ใน กพฐ. คือ
  • A. 

   10 ต่อ 13 ต่อ 3

  • B. 

   11 ต่อ 13 ต่อ 3

  • C. 

   13 ต่อ 12 ต่อ 4

  • D. 

   13 ต่อ 12 ต่อ 2

 • 24. 
  สายด่วนกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   1579

  • B. 

   1759

  • C. 

   1957

  • D. 

   1795

 • 25. 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามีกี่เขต
  • A. 

   183

  • B. 

   224

  • C. 

   225

  • D. 

   226

Back to Top Back to top