Κρούσεις και Σχετικές Κινήσεις - Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

8 | Total Attempts: 106

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Κρούσεις και Σχετικές Κινήσεις - Φυσική Θετικών Σπουδών Γ

Φυσική Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 5ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ελαστική σφαίρα μάζας m κινείται με ταχύτητα U και προσκρούει σε κατακόρυφο τοίχο, οπότε ανακλάται με την ίδια κατά μέτρο ταχύτητα. Η μεταβολή της ορμής της σφαίρας είναι:
  • A. 

   Έχει μέτρο Δp = 2mU και φορά ομόρροπη της U.

  • B. 

   Έχει μέτρο Δp = 2mU και φορά αντίρροπη της U.

  • C. 

   Έχει μέτρο Δp = mU και φορά ομόρροπη της U.

  • D. 

   Έχει μέτρο Δp = mU και φορά αντίρροπη της U.

 • 2. 
  Κατά την ελαστική κρούση δύο σφαιρών η διανυσματική διαφορά των ταχυτήτων (σχετική ταχύτητα) των δύο σφαιρών πριν και μετά την κρούση είναι:
  • A. 

   ίσες.

  • B. 

   αντίθετες.

  • C. 

   άνισες.

  • D. 

   δεν δίνονται επαρκή στοιχεία.

 • 3. 
  Δύο σφαίρες με μάζα Μ και m (M>>m) συγκρούονται ελαστικά και κεντρικά. Αν η μάζα Μ είναι ακίνητη τότε η μάζας m:
  • A. 

   μένει ακίνητη.

  • B. 

   κινείται με την ίδια ταχύτητα ομόρροπα.

  • C. 

   κινείται αντίρροπα με την ίδια ταχύτητα.

  • D. 

   κινείται αντίθετα με διπλάσια κατά μέτρο ταχύτητα.

 • 4. 
  Στην ανελαστική κρούση δύο σωμάτων ισχύει:
  • A. 

   η αρχή διατήρησης της κινητικής ενέργειας.

  • B. 

   η αρχή διατήρησης της ορμής.

  • C. 

   η αρχή διατήρησης των ταχυτήτων.

  • D. 

   η αρχή διατήρησης της μηχανικής ενέργειας.

 • 5. 
  Κατά την ελαστική κρούση δύο σφαιρών ισχύει ότι:
  • A. 

   η ορμή του συστήματος διατηρείται.

  • B. 

   η ορμή κάθε σώματος διατηρείται.

  • C. 

   η κινητική ενέργεια κάθε σώματος διατηρείται.

  • D. 

   η μηχανική ενέργεια του συστήματος δεν διατηρείται.

 • 6. 
  Δύο σφαίρες με ίσες μάζες κινούνται ομόρροπα με ταχύτητες U1 και U2 αντίστοιχα. Αν η κρούση είναι κεντρική και ελαστική και οι αντίστοιχες ταχύτητες των σφαιρών μετά την κρούση είναι V1 και V2 τότε ισχύει:
  • A. 

   U1 + U2 = V1 + V2  

  • B. 

   U1 + U2 = - (V1 + V2)

  • C. 

   U1 + U2 = 2(V1 + V2)

  • D. 

   Τίποτα από όλα

 • 7. 
  Η σφαίρα Α μάζας mA κινείται σε λείο και οριζόντιο δάπεδο και συγκρούεται κεντρικά και ελαστικά με ακίνητη σφαίρα Β μάζας mB. Η σφαίρα Β στη συνέχεια συγκρούεται ελαστικά με κατακόρυφο τοίχο. Αν οι σφαίρες μετά τις κρούσεις μεταξύ τους και της Β με τον τοίχο κινούνται έτσι ώστε η απόστασή τους είναι σταθερή, τότε ο λόγος μαζών των σφαιρών είναι:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
 • 8. 
  Δύο όμοιες σφαίρες μπιλιάρδου που η μία είναι ακίνητη και η άλλη κινείται με ταχύτητα U1 συγκρούονται ελαστικά και κεντρικά. Αν μετά την κρούση η μια σφαίρα μείνει ακίνητη ενώ η άλλη εκτινάσσεται με ταχύτητα U2  είναι:
  • A. 

   U2 = U1

  • B. 

   U2 < U1

  • C. 

   U2 > U1

  • D. 

   Δεν είναι επαρκή τα στοιχεία

Back to Top Back to top