ПРАВИ СЕ ПАРАЛЕЛНИ Quiz

24 | Total Attempts: 63

SettingsSettingsSettings
Please wait...
ПРАВИ СЕ ПАРАЛЕЛНИ Quiz

.


Questions and Answers
 • 1. 
  НИЗ ЕДНА ТОЧКА  МИНУВААТ;
  • A. 

   ДВЕ ПРАВИ

  • B. 

   ЕДНА ПРАВА

  • C. 

   БЕСКОНЕЧНО МНОГУ ПРАВИ

  • D. 

   КОНЕЧНО МНОГУ ПРАВИ

 • 2. 
  ТРИ ТОЧКИ СЕ КОЛИНЕАРНИ АКО ОПРЕДЕЛУВААТ 
  • A. 

   ЕДНА ПРАВА

  • B. 

   ДВЕ ПРАВИ

  • C. 

   ТРИ ПРАВИ

  • D. 

   0 ПРАВИ

 • 3. 
  ДВЕ ПРАВИ  СЕ  ПАРАЛЕЛНИ  АКО:
  • A. 

   ИМААТ ЕДНА ЗАЕДНИЧКА ТОЧКА

  • B. 

   ДВЕ ЗАЕДНИЧКИ ТОЧКИ

  • C. 

   НЕМААТ НИТУ ЕДНА ЗАЕДНИЧКА ТОЧКА

  • D. 

   СИТЕ ТОЧКИ ИМ СЕ ЗАЕДНИЧКИ

 • 4. 
  ЗА ДВЕ ОТСЕЧКИ ШТО ИМААТ  ЕДНАКВИ  ДОЛЖИНИ СЕ ВЕЛИ ДЕКА СЕ ЕДНАКВИ ИЛИ СКЛАДНИ!
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 5. 
  Ако при надоврзување на отсечките ,кои било две соседни отсечки не лежат на иста права ,тогаш добиената геометриска фигура  се вика искршена линија
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 6. 
  Основни  поми во  геометријата се: точка,права,рамнина и отсечка
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 7. 
  Две  кружници се концентрични ако:
  • A. 

   имаат заедничка точка

  • B. 

   се допираат однадвор

  • C. 

   не се допираат однадвор

  • D. 

   имаат заеднички центар

 • 8. 
  ОТСЕЧКА  ЧИИ  КРАЈНИ  ТОЧКИ  И ПРИПАЃААТ НА КРУЖНИЦАТА СЕ НАРЕКУВА:
  • A. 

   ТАНГЕНТА

  • B. 

   РАДИУС

  • C. 

   ТЕТИВА

  • D. 

   СЕКАНТА

 • 9. 
  АКО  ДИЈАМЕТАРОТ НА КРУЖНИЦАТА  ИЗНЕСУВА  12cm, тогаш  радиусот  ќе биде;
  • A. 

   5 cm

  • B. 

   10 cm

  • C. 

   6 cm

  • D. 

   24 cm

 • 10. 
  Правата  што има  една  заедничка  точка  со  кружницата  се нарекува
  • A. 

   СЕКАНТА

  • B. 

   ТЕТИВА

  • C. 

   ТАНГЕНТА

  • D. 

   ДИЈАМЕТАР

 • 11. 
  МНОЖЕСТВОТО  ОД  СИТЕ  ТОЧКИ  ВО РАМНИНАТА ШТО ЛЕЖАТ НА ИСТА СТРАНА ОД  ДАДЕНА ПРАВА   p, ЗАЕДНО СО ТОЧКИТЕ ОД ТАА ПРАВА  СЕ ВИКА ПОЛУРАМНИНА
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 12. 
  КРАК  НА  АГОЛОТ  E:
  • A. 

   ПРАВА

  • B. 

   ПОЛУПРАВА

  • C. 

   ОТСЕЧКА

  • D. 

   РАСТОЈАНИЕ

 • 13. 
  ПРАВИОТ  АГОЛ  Е  ПОЛОВИНА  ОД :
  • A. 

   ПОЛНИОТ АГОЛ

  • B. 

   РАМНИОТ АГОЛ

  • C. 

   ТАПИОТ АГОЛ

  • D. 

   НУЛТИОТ АГОЛ

 • 14. 
  ДВА  АГЛИ  ШТО ИМААТ  ЗАЕДНИЧКО ТЕМЕ, А КРАЦИТЕ НА ЕДНИОТ АГОЛ СЕ ПРОДОЛЖЕНИЈА НА КРАЦИТЕ ОД ДРУГИОТ АГОЛ НИЗ ТЕМЕТО  СЕ  НАРЕКУВААТ:
  • A. 

   СОСЕДНИ АГЛИ

  • B. 

   НАКРСНИ АГЛИ

  • C. 

   КОМПЛЕМЕНТНИ АГЛИ

  • D. 

   НАПОРЕДНИ АГЛИ

 • 15. 
  ЕДЕН  АГЛОВЕН  СТЕПЕН  ИМА :
  • A. 

   600 СЕКУНДИ

  • B. 

   605 МИНУТИ

  • C. 

   3600 МИНУТИ

  • D. 

   3600 СЕКУНДИ

 • 16. 
  Ако страните на еден триаголник се 5цм, 7цм и 10цм,тогаш неговиот  неговиот периметар изнесува
  • A. 

   20 цм

  • B. 

   22цм

  • C. 

   32цм

  • D. 

   12цм

 • 17. 
  Рамнокракиот триаголник со основа 10cm  и периметар 24cm  има крак :
  • A. 

   3cm

  • B. 

   7 cm

  • C. 

   10cm

  • D. 

   17cm

 • 18. 
  Бројот на темињата,страните и аглите во еден 11-аголник е:
  • A. 

   12

  • B. 

   11

  • C. 

   33

  • D. 

   44

 • 19. 
  Кој агол е суплемент на правиот агол?
  • A. 

   тапиот агол

  • B. 

   остар агол

  • C. 

   прав агол

  • D. 

   рамен агол

 • 20. 
  Периметарот на еден четириаголник е 64m,а трите негови страни имаат  должини ;24m,13m,14m.Колку е должината на четвртата страна?
  • A. 

   12m

  • B. 

   13m

  • C. 

   23m

  • D. 

   24m

Back to Top Back to top