ข้อสอบทฤษฎีปลายภาคปลาย วิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ป.5 ปีการศึกษา 2556

15 | Total Attempts: 807

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  .5 2556

ข้อสอบทฤษฎีจำนวน 15 ข้อ  15 คะแนน


Questions and Answers
 • 1. 
   ข้อใดกล่าวถึงความหมายอินเทอร์เน็ตไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เป็นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่สามารถเชื่อมโยงกันทั่วโลก

  • B. 

   ต้องอาศัยตัวเชื่อมเครือข่ายภายใต้มาตรฐานการเชื่อมโยงเดียวกัน เรียกว่า คือ IP Address

  • C. 

   เพื่อให้เกิดการสื่อสาร และการแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกัน

  • D. 

   สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายทั้งเครือข่ายอินทราเน็ตและอินเทอร์เน็ตเข้าด้วยกัน

 • 2. 
  ข้อใดคือองค์ประกอบของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ถูกต้อง
  • A. 

   ระบบคอมพิวเตอร์และตัวกลางและอุปกรณ์การสื่อสาร

  • B. 

   ตัวกลางและอุปกรณ์การสื่อสารและผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต

  • C. 

   โปรแกรมสำหรับติดต่อกับอินเทอร์เน็ต FTP และระบบคอมพิวเตอร์

  • D. 

   ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตและโปรแกรมสำหรับติดต่อกับอินเทอร์เน็ต FTP

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้อง
  • A. 

   ประหยัดเวลาในการรับส่งและส่งจดหมายได้ตลอดเวลา

  • B. 

   สามารถส่งต่อข้อมูลหรือที่เรียกว่า forward ได้

  • C. 

   สามารถส่งและแนบไฟล์ได้หลายรูปแบบ

  • D. 

   มีความปลอดภัยและตรวจสอบผู้ส่งได้จริง

 • 4. 
  ถ้าต้องการใส่หัวเรื่องที่จะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์( E-mail) ไปให้บุคคลอื่นต้องใส่ที่ช่องใด
  • A. 

   To

  • B. 

   CC

  • C. 

   BCC

  • D. 

   SUBJECT

 • 5. 
  ส่วนประกอบของหน้าจอโปรแกรมMicrosoft Excel 2007 ที่เลือกในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง เรียกว่าอะไร
  • A. 

   Sheet Tab

  • B. 

   Formula bar

  • C. 

   Active cell

  • D. 

   Worksheet

 • 6. 
  ข้อใดเป็นวิธีการพิมพ์สูตรการคูณแบบอ้างอิงเซลล์ที่ถูกต้อง
  • A. 

   =32X65

  • B. 

   =32/65

  • C. 

   =32*65

  • D. 

   =32+65

 • 7. 
  ร้านเครื่องเขียนแห่งหนึ่งขายดินสอในเดือนกุมภาพันธ์ได้  854 แท่ง  จากทั้งหมด1,200  คิดเป็นกี่เปอร์เซ็นต์  สามารถเขียนสูตรเพื่อคำนวณหาค่าเปอร์เซ็นต์ได้อย่างไร  
  • A. 

   =854/1200*100

  • B. 

   =854*1200/100

  • C. 

   =1200/854*100

  • D. 

   =1200*854/100

 • 8. 
   ฟังก์ชันใดในโปรแกรม Microsoft Excel  ใช้ในการหาค่าเฉลี่ย
  • A. 

   SUM

  • B. 

   COUNT

  • C. 

   MAX

  • D. 

   AVERAGE

 • 9. 
   สูตรการคำนวณในโปรแกรม Microsoft Excel  ที่ใช้ในการหาค่ามากที่สุด
  • A. 

   Sum

  • B. 

   Max

  • C. 

   Min

  • D. 

   Count

 • 10. 
  คำสั่งใดใช้ในการปรับความกว้างของคอลัมน์
  • A. 

   Row High

  • B. 

   Row Width

  • C. 

   Column High

  • D. 

   Column Width

 • 11. 
  ในการใช้สูตรหรือฟังก์ั่ชั่น ต้องคลิกเลือกแถบ Ribbon ใด
  • A. 

   Data

  • B. 

   Formulas

  • C. 

   Insert

  • D. 

   View

 • 12. 
  ข้อใดกล่าวถึงประโยชน์ของแผนภูมิได้ถูกต้อง
  • A. 

   ใช้ในการเปรียบเทียบข้อมูล

  • B. 

   ใช้ในการสรุปข้อมูล

  • C. 

   ทำให้ดูข้อมูลได้ง่ายขึ้น

  • D. 

   ถูกทุกข้อ

 • 13. 
  จากตัวอย่างแผนภูมิที่กำหนดให้ เป็นแผนภูมิชนิดใด
  • A. 

   แบบ Column

  • B. 

   แบบ Circle

  • C. 

   แบบ Pie

  • D. 

   แบบ Cylinder

 • 14. 
  ส่วนประกอบที่ทำเครื่องหมายวงรีล้อมรอบนี้เป็นส่วนประกอบใดของแผนภูมิ
  • A. 

   ชุดข้อมูล

  • B. 

   ชื่อแผนภูมิ

  • C. 

   แกน X

  • D. 

   คำอธิบายชุดข้อมูล

 • 15. 
   คำสั่งใดใช้ในการเปลี่ยนรูปแบบสีสันของแผนภูมิ
  • A. 

   หมายเลข 1

  • B. 

   หมายเลข 2

  • C. 

   หมายเลข 3

  • D. 

   หมายเลข 4

Back to Top Back to top