تست شخصیت شناسى 1

10 | Total Attempts: 159

Please wait...
تست شخصیت شناسى 1

بÙ�ØaØ&plusm n;Û�Ù� Ù� ØpدÛ�د& Oslash;aرÛ�Ùï ;¿½ ØaسØa شخصÛ� ;Øa Ø´Ù�ØpØ&sup 3;Û�


Questions and Answers
 • 1. 
  چه موقع از روز بهترین و آرام ترین احساس را دارید؟
  • A. 

   صبح

  • B. 

   عصر و غروب

  • C. 

   شب

 • 2. 
  معمولاً چگونه راه مى روید؟
  • A. 

   نسبتاً سریع، با قدم هاى بلند

  • B. 

   نسبتاً سریع، با قدمهاى کوتاه ولى تند و پشت سر هم

  • C. 

   آهسته تر، با سرى صاف روبرو

  • D. 

   آهسته و سربه زیر

  • E. 

   خیلى آهسته

 • 3. 
  وقتى با دیگران صحبت مى کنید
  • A. 

   مى ایستید و دست به سینه حرف مى زنید

  • B. 

   دستها را در هم قلاب مى کنید

  • C. 

   یک یا هر دو دست را در پهلو مى گذارید

  • D. 

   دست به شخصى که با او صحبت مى کنید، مى زنید

  • E. 

   با گوش خود بازى مى کنید، به چانه تان دست مى زنید یا موهایتان را صاف مىکنید

 • 4. 
  وقتى آرام هستید، چگونه مى نشینید؟
  • A. 

   زانوها خم و پاها تقریباً کنار هم

  • B. 

   چهارزانو

  • C. 

   پاى صاف و دراز به بیرون

  • D. 

   یک پا زیر دیگرى خم

 • 5. 
  وقتى چیزى واقعاً براى شما جالب است، چگونه واکنش نشان مى دهید؟
  • A. 

   خنده اى بلند که نشان دهد چقدر موضوع جالب بوده

  • B. 

   خنده، اما نه بلند

  • C. 

   با پوزخند کوچک

  • D. 

   لبخند بزرگ

  • E. 

   لبخند کوچک

 • 6. 
  وقتى وارد یک میهمانى یا جمع مى شوید؛
  • A. 

   با صداى بلند سلام و حرکتى که همه متوجه شما شوند، وارد مى شوید

  • B. 

   با صداى آرامتر سلام مى کنید و سریع به دنبال شخصى که مى شناسید، مى گردید

  • C. 

   در حد امکان آرام وارد مى شوید، سعى مى کنید به نظر سایرین نیایید

 • 7. 
  سخت مشغول کارى هستید، بر آن تمرکز دارید، اما ناگهان دلیلى یا شخصى آن را قطع مى کند؛
  • A. 

   از وقفه ایجاد شده راضى هستید و از آن استقبال مى کنید

  • B. 

   بسختى ناراحت مى شوید

  • C. 

   حالتى بینابین این ۲ حالت ایجاد مى شود

 • 8. 
  کدامیک از مجموعه رنگ هاى زیر را بیشتر دوست دارید؟
  • A. 

   قرمز یا نارنجى

  • B. 

   سیاه

  • C. 

   زرد یا آبى کمرنگ

  • D. 

   سبز

  • E. 

   آبى تیره یا ارغوانى

  • F. 

   سفید

  • G. 

   قهوه اى، خاکسترى، بنفش

 • 9. 
  وقتى در رختخواب هستید (در شب) در آخرین لحظات پیش از خواب، در چه حالتى دراز مى کشید؟
  • A. 

   به پشت

  • B. 

   روى شکم (دمر)

  • C. 

   به پهلو و کمى خم و دایره اى

  • D. 

   سر بر روى یک دست

  • E. 

   سر زیر پتو یا ملافه…

 • 10. 
  آیا شما غالباً خواب مى بینید که:
  • A. 

   از جایى مى افتید.

  • B. 

   مشغول جنگ و دعوا هستید.

  • C. 

   به دنبال کسى یا چیزى هستید.

  • D. 

   پرواز مى کنید یا در آب غوطه ورید.

  • E. 

   اصلاً خواب نمى بینید.

  • F. 

   معمولاً خواب هاى خوش مى بینید

Back to Top Back to top