Дигитални системи 4 година

18 | Total Attempts: 52

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Дигитални системи 4 година

Тема 4. 8 битни микропроцесори


Questions and Answers
 • 1. 
  Од колку инструкции е составен микропроцесорот 8085?
  • A. 

   254

  • B. 

   40

  • C. 

   246

  • D. 

   50

 • 2. 
  Кои од следниве инструкции се за пренос на податоци?
  • A. 

   MVI

  • B. 

   SUB

  • C. 

   LDA

  • D. 

   MOV

 • 3. 
  Што е функцијата на следнава инструкција - MVI R, податок?
  • A. 

   Одземање на податокот со акумулаторот

  • B. 

   Собирање на податокот со регистарот R

  • C. 

   Податокот се сместува во акумулаторот

  • D. 

   Податокот се сместува во регистарот R

 • 4. 
  Која од следниве инструкции е за аритметички инструкции?
  • A. 

   SUB

  • B. 

   LDA

  • C. 

   ADD

  • D. 

   INR

 • 5. 
  Напиши една инструкции за логички операции?
 • 6. 
  Напиши една инструкција за ротација на податоци?
 • 7. 
  Содржината на акумулаторот се носи со која адреса во следнава инструкција? STA 81D8H
 • 8. 
  Дали при преносот на податокот по извршениот трансфер содржината на изворот на податокот не е ист со содржината на целта?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 9. 
  Каде се копира следната адреса? - LDA 81CO?
 • 10. 
  Напишете ја следнава инструкција: Содржината од акумулаторот се копира во регистарот L.
 • 11. 
  Која од следнива инструкции е обратна од инструкцијата STA - STORE?
  • A. 

   LDA

  • B. 

   MVI

  • C. 

   ROL

  • D. 

   SUB

 • 12. 
  Напишете ја следнава инструкција Содржината на регистерот R се додава на содржината на акумулаторот.
 • 13. 
  Напиши инструкција за: Содржината на регистерот L се одзема од акумулаторот?
 • 14. 
  Со која инструкција вредноста на регистерот се зголемува за еден?
 • 15. 
  Со следнава инструкција DCR B  вредноста на регистерот се намалува за еден?
  • A. 

   True

  • B. 

   False

 • 16. 
  На регистерот B = 11010100, применете ја следнава инструкција DCR и резултатот запишете го во празнотот место.
 • 17. 
  Дадени се следниве регистри А=10100011 и Е=10011110. Пресметај ја следнава инструкција и резултатот запиши го на празното место.  инструкција: SUB E
 • 18. 
  Колку битен е 8085 микропроцесорот?
  • A. 

   32

  • B. 

   16

  • C. 

   8

  • D. 

   64

Back to Top Back to top