Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA - Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

8 | Total Attempts: 159

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA - Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ

Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 4ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Τι είναι η γονιδιωματική βιβλιοθήκη;
  • A. 

   Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το συνολικό DNA του οργανισμού-δότη.

  • B. 

   Το σύνολο των βακτηριακών κλώνων που περιέχει το ώριμο mRNA ενός ιστού.

  • C. 

   Τμήμα DNA του οργανισμού-δότη ενσωματωμένο σε ένα μόριο φορέα.

  • D. 

   Το συνολικό DNA του οργανισμού-δότη.

 • 2. 
  Τι είναι ο μετασχηματισμός;
  • A. 

   Η αλλαγή στη μορφή ενός βακτηριακού κυττάρου.

  • B. 

   Η είσοδος ιχνηθετημένων ανιχνευτών μορίων DNA ή RNA σε βακτήριο.

  • C. 

   Η εισαγωγή ανασυνδυασμένου DNA σε ένα βακτήριο.

  • D. 

   Η είσοδος του RNA σε βακτήριο.

 • 3. 
  Τι από τα παρακάτω ισχύει για τα ένζυμα που καλούνται περιοριστικές ενδονουκλεάσες;
  • A. 

   Αναγνωρίζουν ειδικές αλληλουχίες δίκλωνου DNA , μήκους 4-8 νουκλεοτιδίων.

  • B. 

   Συντίθενται στα ριβοσώματα.

  • C. 

   Βρίσκονται στα βακτήρια.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 4. 
  Τι δυνατότητες έχει προσφέρει η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA στον άνθρωπο;
  • A. 

   Να βελτιώνει τον τρόπο διαβίωσής του.

  • B. 

   Να τροποποιεί το γενετικό υλικό των οργανισμών.

  • C. 

   Να μπορεί να κατανοεί πολύπλοκους μηχανισμούς του γενετικού υλικού.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 5. 
  Τι μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως φορέας κλωνοποίησης;
  • A. 

   Ένα κύτταρο ξενιστής.

  • B. 

   Το γενετικό υλικό του βακτηρίου.

  • C. 

   Το γενετικό υλικό του ιού.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

 • 6. 
  Τι από τα παρακάτω ισχύει για τις περιοριστικές ενδονουκλεάσες;
  • A. 

   Κόβουν την κάθε αλυσίδα του DNA σε ίσα μέρη.

  • B. 

   Υδρολύουν φωσφοδιεστερικούς δεσμούς.

  • C. 

   Είναι μόρια φορείς κλωνοποίησης.

  • D. 

   Παράγονται στα ευκαρυωτικά κύτταρα.

 • 7. 
  Τι καταφέρνουν τα βακτήρια με τη βοήθεια των περιοριστικών ενδονουκλεασών που διαθέτουν;
  • A. 

   Πέπτουν το DNA των μικροοργανισμών που φαγοκυτταρώνουν.

  • B. 

   Ανταλλάσουν τμήματα DNA μεταξύ του πλασμιδίου και του κυρίου μορίου DNA τους.

  • C. 

   Αποκόπτουν τμήματα μορίων mRNA που κατασκευάζουν, με στόχο την ωρίμανσή τους.

  • D. 

   Προστατεύονται από τη δράση των βακτηριοφάγων.

 • 8. 
  Τι από τα κάτω περιλαμβάνει η τεχνολογία του ανασυνδυασμένου DNA;
  • A. 

   Δημιουργία πρωτεϊνικών βιβλιοθηκών.

  • B. 

   Επιλεκτικές διασταυρώσεις φυτών και ζώων.

  • C. 

   Δημιουργία μορίων DNA που περιέχουν γονίδια από δύο ή περισσότερους οργανισμούς.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

Back to Top Back to top