กฎหมาย ชุด 95 มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

15 | Total Attempts: 4876

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 95 มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556

 ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 95 มาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.2556 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ข้อบังคับคุรุสภา  ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ  พ.ศ.2556  ตรงกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   หนังสือสั่งการ

  • B. 

   หนังสือประชาสัมพันธ์

  • C. 

   หนังสือภายใน

  • D. 

   หนังสือภายนอก

 • 2. 
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  มีกี่ฉบับ
  • A. 

   1

  • B. 

   2

  • C. 

   3

  • D. 

   4

 • 3. 
  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ  พ.ศ.2556 มีกี่หมวดกี่ข้อ
  • A. 

   3 หมวด 4 ข้อ

  • B. 

   4 หมวด 14 ข้อ

  • C. 

   3 หมวด 7 ข้อ

  • D. 

   4 หมวด 17 ข้อ

 • 4. 
  ผู้ลงนามในประกาศ  ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖  คือใคร
  • A. 

   รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ

  • B. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • C. 

   ประธานกรรมการคุรุสภา

  • D. 

   ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 • 5. 
  ตาม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกี่มาตรฐาน
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 6. 
  ตาม ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖ มีกี่จรรยาบรรณ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 7. 
  ข้อใด  ไม่ใช่  "สถาบัน"  ตามข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
  • A. 

   บัณฑิตวิทยาลัย

  • B. 

   มหาวิทยาลัย

  • C. 

   วัด

  • D. 

   สถาบันราชภัฎ

 • 8. 
  " บุคคลซึ่งประกอบวิชาชีพหลักทางด้านการเรียนการสอนและการส่งเสริม การเรียนรู้ของผู้เรียนด้วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวัย ขั้นพื้นฐาน และอุดมศึกษาที่ต่ำกว่าปริญญา ทั้งของรัฐและเอกชน "  หมายถึงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ครู

  • B. 

   ผู้สอน

  • C. 

   อาจารย์

  • D. 

   บุคลากรทางการศึกษา

 • 9. 
  " จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กำหนดขึ้นเป็นแบบแผน ในการประพฤติตน ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องปฏิบัติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ ชื่อเสียง และฐานะของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้รับบริการและสังคม อันจะนำมาซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพ" หมายถึงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา

  • B. 

   มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ

  • C. 

   มาตรฐานการปฏิบัติงาน

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

 • 10. 
  มีอำนาจตีความและวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับนี้หมายถึงใคร
  • A. 

   เลขาธิการคุรุสภา

  • B. 

   ประธานกรรมการคุรุสภา

  • C. 

   คณะกรรมการคุรุสภา

  • D. 

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

 • 11. 
  มาตรฐานความรู้ของครูมีกี่เรื่อง
  • A. 

   9

  • B. 

   10

  • C. 

   11

  • D. 

   12

 • 12. 
  ข้อใด ไม่ใช่ มาตรฐานความรู้ของครูที่เพิ่มขึ้นมาใหม่
  • A. 

   หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้

  • B. 

   การประกันคุณภาพการศึกษา

  • C. 

   คุณธรรม จริยธรรม

  • D. 

   จรรยาบรรณ

 • 13. 
  ท่านคิดว่าผู้บริหารสถานศึกษาท่านใดเป็นผู้บริหารที่มีความรู้ เป็นมืออาชีพมากที่สุด
  • A. 

   รองผู้อำนวยการ ก ใช้คอมพิวเตอร์ไม่เป็น

  • B. 

   ผู้อำนวยการ ข รู้เรื่อง หลักสูตร การสอน การวัดและประเมินผลการเรียนรู้เป็นอย่างดี

  • C. 

   รองผู้อำนวยการ ค เป็นนักประชาสัมพันธ์ช่วงเหลืองานชุมชนทุกครั้ง

  • D. 

   ผู้อำนวยการ ง ใช้หลักและกระบวนการบริหารการศึกษาจนโรงเรียนได้รับรางวัลพระราชทาน

 • 14. 
  บุคคลในข้อใดไม่สามารถเป็นศึกษานิเทศก์ตามข้อบังคับนี้ได้
  • A. 

   ครู ก ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1 จบปริญาโทด้านการศึกษา

  • B. 

   ครู ข ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.3 จบปริญาโทด้านการศึกษาตรีด้านนิเทศศาสตร์

  • C. 

   ผอ.รร. ค จบปริญญาตรี คณิตศาสตร์ ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์

  • D. 

   รอง.ผอ.เขต ง จบปริญญาตรีภาษาอังกฤษ ปริญญาโทการแนะแนว

 • 15. 
  จรรยาบรรณของวิชาชีพครูเกี่ยวข้องกับข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   มาตรฐานด้านความรู้

  • B. 

   มาตรฐานด้านการปฏิบัติงาน

  • C. 

   มาตรฐานด้านประสบการณ์

  • D. 

   มาตรฐานการปฏิบัติตน

Back to Top Back to top