Kinh Thánhnh 100 Tuần - Tuần 1- 4 (Không Ghi điểm Sau Ngày 3/24/2014)

20 Questions | Total Attempts: 96

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Kinh Thánhnh 100 Tuần - Tuần 1- 4 (Không Ghi điểm Sau Ngày 3/24/2014)

Sáng Thế Ký - Chương 1  -  19 


Questions and Answers
 • 1. 
  Sách Ngũ Thư bao gồm:
  • A. 

   Sáng Thế, Lêvi, Xuất hành

  • B. 

   Dân số, Đệ nhị luật

  • C. 

   Sáng Thế, Lêvi, Xuất hành, Dân số

  • D. 

   A và b

 • 2. 
  Theo dẫn giải của Đức Cha Khảm,  Sách Sáng Thế gồm :
  • A. 

   45 chương và chia làm 2 phần.

  • B. 

   40 chương và chia làm 2 phần.

  • C. 

   50 chương và chia làm 2 phần.

  • D. 

   50 chương và chia làm 3 phần.

 • 3. 
  Thiên Chúa dựng nên con người giống hình ảnh Thiên Chúa, có nam, có nữ.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 4. 
  Thiên Chúa tạo dựng vũ trụ từ Hư không và bằng Lời.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 5. 
  Theo sách Sáng thế 1-2 thì nền tảng gia đình bao gồm những điểm chính yếu sau:           1.Thiên Chúa liên kết.           2. Hai người nên một.           3. Cộng tác với Thiên Chúa tạo dựng những con người mới.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 6. 
  Sách Sáng Thế 3:1-13 nói về:
  • A. 

   Sự cám dỗ.

  • B. 

   Sự sa ngã của con người

  • C. 

   Con người chạy trốn Thiên Chúa

  • D. 

   A, b, c đều đúng.

  • E. 

   Chỉ có a và b đúng.

 • 7. 
  Sách Sáng Thế 3:14-20 nói về:
  • A. 

   Hậu quả của tội.

  • B. 

   Thiên Chúa trừng phạt con người.

  • C. 

   Thiên Chúa ghét con người vì bất tuân

  • D. 

   A và c đều đúng

 • 8. 
  Thiên Chúa vẫn yêu thương và săn sóc con người dù con người phạm tội.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 9. 
  Sách Sáng Thế chương 1 đến chương 11 nói về:
  • A. 

   Nguồn gốc vũ trụ và con người.

  • B. 

   Mọi sự Thiên Chúa tạo dựng đều tốt đẹp.

  • C. 

   Sự đau khổ hiện hữu là do sự tự do chọn lựa của con người.

  • D. 

   Tất cả a,b,c đều đúng

 • 10. 
  Khi phạm tội, con người cắt đứt mối tương quan với:
  • A. 

   Thiên Chúa

  • B. 

   Vợ chồng

  • C. 

   Tha nhân

  • D. 

   Tất cả a,b,c đều đúng

 • 11. 
  Sách Sáng Thế 6:5-8 nói về sự sa đọa của con người
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 12. 
  Tác giả sách Sáng Thế mượn những chuyện thần thoại của những dân tộc chung     quanh viết lại, để đưa vào những giáo huấn đức tin, và nói về Thiên Chúa.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 13. 
  Lụt Đại Hồng Thủy là hình phạt của tội lỗi.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 14. 
  Nước trong lụt Đại Hồng Thủy là hình ảnh của nước trong bí tích thanh tẩy vì:
  • A. 

   Nước trong lụt Đại Hồng Thủy hủy diệt thế giới tội lỗi và Làm phát sinh một nhân loại mới.

  • B. 

   Nước trong bí tích thanh tẩy tha tội Tổ tông, tội riêng và làm nẩy sinh con người mới.

  • C. 

   Cả a, b đều đúng.

 • 15. 
  Con tàu Noah là hình bóng của Giáo Hội.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 16. 
  Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Do Thái 11: 8 nói về lòng tin của Abraham là:
  • A. 

   Sự vâng phục tuyệt đối.

  • B. 

   Sự phó thác trọn vẹn.

  • C. 

   Cả a và b đều đúng

 • 17. 
  Người con trai Thiên Chúa hứa cho Abraham để nối dõi là:
  • A. 

   Ishmael.

  • B. 

   Isaac

  • C. 

   Jacob

  • D. 

   Lot

 • 18. 
  Hai người có đức tin tuyệt đối vào Thiên Chúa  khởi đầu hai giao ước:                 - Abraham – giao ước cũ (Cựu ước).                 - Mẹ Maria – giao ước mới (Tân ước).
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

 • 19. 
  Ba lời hứa của Thiên Chúa với Abraham:
  • A. 

   Một dòng dõi đông đúc

  • B. 

   Đất Canaan làm gia nghiệp

  • C. 

   Thiên Chúa chúc phúc cho Abraham, và qua ông Chúa cũng chúc phúc các dân tộc khác.

  • D. 

   Tất cả a,b và c đều đúng

 • 20. 
  Cắt bì là dấu chỉ của giao ước giữa Thiên Chúa với Abraham và dòng dõi ông.
  • A. 

   Đúng

  • B. 

   Sai

Back to Top Back to top