กฎหมาย ชุด 97 การพัสดุ

51 | Total Attempts: 4332

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 97 การพัสดุ

 ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 97 การพัสดุ   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีกี่ฉบับ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 2. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีการด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม มี่กี่หมวดกี่ข้อ
  • A. 

   4 หมวด 165 ข้อ

  • B. 

   3 หมวด 165 ข้อ

  • C. 

   4 หมวด 166 ข้อ

  • D. 

   5 หมวด 165 ข้อ

 • 3. 
   " การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ   ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบ " คือความหมายตามข้อใด
  • A. 

   การพัสดุ

  • B. 

   พัสดุ

  • C. 

   การบริหารงบประมาณ

  • D. 

   การใช้งบประมาณ

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่พัสดุ
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   ทรัพย์สิน

  • C. 

   ที่ดิน

  • D. 

   สิ่งก่อสร้าง

 • 5. 
   ข้อใดไม่ใช่อาคาร
  • A. 

   ถนน

  • B. 

   รั้ว

  • C. 

   ประปา

  • D. 

   เสาไฟฟ้า

 • 6. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในโรงเรียน
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   อธิบดี

 • 7. 
  ข้อใดหมายถึงมาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพ
  • A. 

   9001

  • B. 

   9003

  • C. 

   9004

  • D. 

   9005

 • 8. 
  ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันมีความสัมพันธ์ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เชิงบริหาร

  • B. 

   เชิงทุน

  • C. 

   ไขว้กัน

  • D. 

   แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน

 • 9. 
   การมอบอำนาจตามระเบียบพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเป็นหนังสือแจ้งต่อบุคคลได้ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   ปลัดจังหวัด

  • C. 

   หัวหน้าสำนักนโยบายและแผนจังหวัด

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 10. 
  โทษอย่างต่ำของผู้กระทำผิดระเบียบพัสดุ กรณีถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

 • 11. 
   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า "กวพ."  มีกี่คน
  • A. 

   18 คน

  • B. 

   19 คน

  • C. 

   ไม่เกิน 18 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 19 คน

 • 12. 
   ใครเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุ
  • A. 

   เจ้าหน้าที่พัสดุ

  • B. 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • C. 

   หัวหน้าส่วนราชการ

  • D. 

   หัวหน้าโครงการ

 • 13. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพิจารณาการซื้อหรือการจ้างและการต่อรองราคาในแต่ละครั้ง
  • A. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละห้าหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละสาม

  • B. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละสิบหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละหก

  • C. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละสิบหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละเจ็ด

  • D. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละเจ็ดหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละห้า

 • 14. 
  การซื้อและการจ้างมีกี่วิธี
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีซื้อและวิธีจ้าง
  • A. 

   การตกลงราคา คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมไม่เกิน 100,000 บาท

  • B. 

   การซื้อโดยวิธีพิเศษ คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมเกิน 1,000,000 บาท

  • C. 

   การสอบราคา คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

  • D. 

   การประกวดราคา คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมเกิน 2,000,000 บาท

 • 16. 
  การจัดซื้อจัดจ้างข้อใดไม่สามารถใช้วิธีพิเศษได้
  • A. 

   การขายทอดตลาด

  • B. 

   เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงภายในประเทศเท่านั้น

  • C. 

   ใช้ในราชการลับ

  • D. 

   Repeat Order

 • 17. 
   ใครเป็นผู้จัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้างแก่หัวหน้าส่วนราชการ
  • A. 

   หัวหน้าโครงการ

  • B. 

   เจ้าหน้าที่พัสดุ

  • C. 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • D. 

   ผู้รับผิดชอบ

 • 18. 
  ข้อใดเรียงลำดับรายงานการขอซื้อขอจ้างได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เหตุผลความจำเป็น-รายละเอียดพัสดุ-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา-วิธีซื้อจ้าง

  • B. 

   วิธีซื้อจ้าง-หตุผลความจำเป็น-รายละเอียดพัสดุ-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา

  • C. 

   เหตุผลความจำเป็น-รายละเอียดพัสดุ-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา

  • D. 

   รายละเอียดพัสดุ-เหตุผลความจำเป็น-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา-วิธีซื้อจ้าง

 • 19. 
  การประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างต้องประกาศก่อนวันรับซองข้อเสนอตามข้อใด
  • A. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วัน

  • B. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วันทำการ

  • C. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 30 วัน

  • D. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 60 วันmedki ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 30 วันmedki

 • 20. 
  คณะกรรมการพมการพัสดุมีกี่คณะ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ
  • A. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาห้ามเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาห้ามเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • C. 

   คณะกรรมการพัสดุมีได้สูงสุด 5 คน

  • D. 

   คณะกรรมการพัสดุแต่ละคณะต้อองมีอย่างน้อย 3 คน

 • 22. 
   คณะกรรมการพัสดุใดไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านพัสดุก็ได้
  • A. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • B. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

  • C. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • D. 

   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

 • 23. 
  การซื้อหรือการจ้างในวงเงินตามข้อใดสามารถแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำคนหนึ่งตรวจรับหรือตรวจจ้างได้
  • A. 

   1,000 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 1,000 บาท

  • C. 

   10,000 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 10,000 บาท

 • 24. 
   การประชุมของคณะกรรมการพัสดุใดให้ถือเสียงเอกฉันฑ์
  • A. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • C. 

   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  • D. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

 • 25. 
   ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า
  • A. 

   ม.3

  • B. 

   ม.4

  • C. 

   ม.5

  • D. 

   ม.6

 • 26. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   เจ้าหน้าที่พัสดุตกลงราคา หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง สำหรับวิธีตกลงราคา

  • B. 

   การสอบราคาต้องปิดประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วันทำการสำหรับในประเทศไทย

  • C. 

   การสอบราคาต้องปิดประกาศเผยแพร่ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 45 วันสำหรับกรณีต่างประเทศ

  • D. 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้เก็บรักษาซองสอบราคา

 • 27. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการประวดราคา
  • A. 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทำหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศ

  • B. 

   การติดประกาศเผยแพร่การประกวดราคานานาชาติใช้หลักเกณฑ์ของกระทรวงต้นสังกัดเจ้าของงบประมาณกำหนด

  • C. 

   เจ้าหน้าที่พัสดุเป็นผู้ปิดประกาศ

  • D. 

   ให้กระทำก่อนการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทำการ

 • 28. 
  ระยะเวลาดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคามีระยะเวลากี่วัน
  • A. 

   7 วัน

  • B. 

   21 วัน

  • C. 

   อย่างน้อย 7 วันทำการ

  • D. 

   อย่างน้อย 21 วันทำการ

 • 29. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง
  • A. 

   หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้มีอำนาจสั่งลด เพิ่มจำนวน หรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้

  • B. 

   การประกวดราคามีผู้เสนอเพียงรายเดียวโดยปกติให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นได้

  • C. 

   กรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องจะต้องสั่งประกวดราคาใหม่เท่านั้น

  • D. 

   การประกวดราคาใหม่หากไม่ได้ผลดีสามารถใช้วิธีพิเศษได้

 • 30. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างแบบวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ
  • A. 

   ใช้ในกรณีราชการลับได้

  • B. 

   ใช้ในกรณ๊พัสดุเร่งด่วน

  • C. 

   การดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง

  • D. 

   วิธีกรณีพิเศษ ราคาไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้

 • 31. 
  ข้อใดกล่าวถูกต้องในการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ยา
  • A. 

   กรมตำรวจจะซื้อจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดำเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ

  • B. 

   การซื้อยาของส่วนราชการ ให้จัดซื้อได้ตามความจำเป็น

  • C. 

   การซื้อยาในบัญชีหลักให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 60

  • D. 

   ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่เกินกว่าร้อยละ 80

 • 32. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
  • A. 

   วิธีสอบราคาหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจไม่เกิน 50,000,000 บาท

  • B. 

   วิธีประกวดราคารัฐมนตรีมีอำนาจเกิน 100,000,000 บาท

  • C. 

   วิธีพิเศษหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจไม่เกิน 25,000,000 บาท

  • D. 

   วิธีกรณีพิเศษรัฐมนตรีมีอำนาจไม่จำกัดวงเงิน

 • 33. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับอำนาจการจ่ายเงินล่วงหน้า
  • A. 

   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาโดยหน่วยงานราชการไม่จำเป็นต้องมีการค้ำประกันโดยพันธบัตรก็ได้

  • B. 

   การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ อปท. รัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้อหรือจ้าง

  • C. 

   การบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

  • D. 

   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้อหรือจ้าง

 • 34. 
   ข้อใดกล่าวถูกต้องที่สุด
  • A. 

   การตรวจรับพัสดุให้กระทำโดยเร็วภายในวันที่มาส่งพัสดุหากไม่ครบให้แจ้งหัวหน้าส่วนราชการและแจ้งผู้ขายภายใน 3 วัน นับแต่วันตรวจพบ

  • B. 

   เอกสารการตรวจรับทำอย่างน้อย 2 ฉบับให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • C. 

   การตรวจงานจ้างให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

  • D. 

   ผู้ควบคุมงาน ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ตามสัญญา

 • 35. 
   วิธีจ้างที่ปรึกษากระทำได้ตามข้อใด
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   ตกลง และคัดเลือด

  • D. 

   ตกลงราคาและคัดเลือกที่ปรึกษา

 • 36. 
  Which one do you like?
  • A. 

   Option 1

  • B. 

   Option 2

  • C. 

   Option 3

  • D. 

   Option 4

 • 37. 
  ผู้อำนวยการโรงเรียนมีอำนาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่งได้ตามข้อใด
  • A. 

   25 ล้านบาท

  • B. 

   ไม่เกิน 25 ล้านบาท

  • C. 

   50 ล้านบาท

  • D. 

   ไม่เกิน 50 ล้านบาท

 • 38. 
   หลักประกันผลงาน นอกจากการจ้างที่ปรึกษาซึ่งดำเนินการด้วยเงินช่วยเหลือให้หักตามข้อใด
  • A. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 7 ของเงินค่าจ้าง

  • B. 

   ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง

  • C. 

   ไม่เกินกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง

  • D. 

   ไม่เกินกว่าร้อยละ 7 แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ของเงินค่าจ้าง

 • 39. 
  ข้อใดไม่ใช่วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน
  • A. 

   วิธีตกลง

  • B. 

   วิธีคัดเลือก

  • C. 

   วิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

  • D. 

   วิธีกรณีพิเศษ

 • 40. 
  โรงเรียนแห่งหนึ่งได้รับภัยพิบัติจากแผ่นดินไหวทำให้ศูนย์วัฒนธรรมเสียหายเป็นมูลค่า 50,0001 บาท  แลต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างท่านในฐานผู้บริหารท่านจะเลือกใช้วิธีการใดในครั้งนี้
  • A. 

   ตกลงราคา

  • B. 

   คัดเลือก

  • C. 

   คัดเลือกแบบจำกัดข้อกำหนด

  • D. 

   พิเศษ

 • 41. 
   ผู้อำนวยการโรงเรียมีอำนาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานตามข้อใด
  • A. 

   10,000,000 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 10,000,000 บาท

  • C. 

   25,000,000 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 25,000,000 บาท

 • 42. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน
  • A. 

   วัสดุแลกวัสดุได้

  • B. 

   การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทำมิได้

  • C. 

   การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนทุกกรณี

  • D. 

   การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้ กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ขอทำความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

 • 43. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับการเช่า
  • A. 

   การเช่าสังหาริมทรัพย์จ่ายเงินล่วงหน้าได้เฉพาะกรณ๊เช่าไม่เกิน 3 ปี

  • B. 

   กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์เกินเดือนละ 20,000 บาท ให้ขอทำความตกลงกับสำนักงบประมาณก่อน

  • C. 

   การเช่าสังหาริมทรัพย์เอกชนจ่ายล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 20

  • D. 

   กรณีการเช่าอสังหาริมทรัพย์หัวหน้าส่วนราชการมีอำนาจอนมุติกรณีสัญญาไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท

 • 44. 
  การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ จะทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันและต้องทำเป็นสัญญา
  • A. 

   การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงที่มีวงเงินเกิน 100,000 บาท

  • B. 

   การจัดหาที่คู่สัญญา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการของทางราชการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลงเป็นหนังสือ

  • C. 

   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ

  • D. 

   การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5)

 • 45. 
   โรงเรียนได้จ้างผู้รับเหมาฝังเสาไฟฟ้าซึ่งต้องมีการแจ้งชาวบ้านให้หลีกเลี่ยงเส้นทางของโรงเรียนดังกล่าวเป็นเวลา 5 วัน แต่ผู้รับเมาทำงานไม่เสร็จตามที่กำหนดโดยใช้เวลาในการทำงาน 7 วัน ถ้าท่านเป็นผู้อำนวยการจะคิดค่าปรับเป็นเงินกี่บาท (วงเงินค่าจ้าง 20,000 บาท)
  • A. 

   100 บาท

  • B. 

   150 บาท

  • C. 

   200 บาท

  • D. 

   250 บาท

 • 46. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา
  • A. 

   มี 5 อย่าง

  • B. 

   เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ

  • C. 

   หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 141 ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อยละ 5

  • D. 

   การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละ 5 แต่ไม่เกินร้อยละ 15

 • 47. 
  ใครเป็นผู้จัดทำบัญชีผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฉบับนี้
  • A. 

   หัวหน้าส่วนราชการ

  • B. 

   ปลัดกระทรวงการคลัง

  • C. 

   ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

  • D. 

   หัวหน้าหรือเจ้าของโครงการ

 • 48. 
   ตามระเบียบนี้แท็ปเล็ตตามนโยบายรัฐบาล OTPC จัดเป็น
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   ครุภัณฑ์

  • C. 

   สื่อเทคโนโลยี

  • D. 

   สื่อคอมพิวเตอร์

 • 49. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถุกต้อง
  • A. 

   การเบิกจ่ายพัสดุระดับกอง ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก

  • B. 

   การตรวจสอบพัสดุประจำปีให้เริ่มวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

  • C. 

   การตรวจสอบพัสดุประจำปีให้กระทำก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี

  • D. 

   การรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น

 • 50. 
  การจำหน่ายพัสดุมีกี่วิธี
  • A. 

   3

  • B. 

   4

  • C. 

   5

  • D. 

   6

 • 51. 
  การกระทำของข้าราชการท่านใดไม่เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ
  • A. 

   รอง.ผอ.รร อาเซียน ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการจำหน่ายเก้าอี้นักเรียนเก่า 100 ตัว เลยประกาศสอบราคา

  • B. 

   ผอ.รร. ก. จำหน่ายคอมพิวเตอร์ 10 เครื่อง ๆ ละ 50,000 บาท เป็นศูนย์

  • C. 

   ดช.หลินปิง เรียน ป.1-3 แล้วย้ายโรงเรียน ครูหลินฮุ่ยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานการลงจ่ายแท็ปเล็ตไปยัง สตง.ภายใน 30 วันนับแต่ลงจ่ายให้เด็กชายหลินปิง

  • D. 

   ครูติวสอบ ได้รับมอบหมายให้แลกเปลี่ยนวัสดุระหว่างโรงเรียน จะต้องทำให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับแต่ได้รับแต่งตั้ง