กฎหมาย ชุด 97 การพัสดุ

51 | Total Attempts: 4375

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย ชุด 97 การพัสดุ

 ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 97 การพัสดุ   โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีกี่ฉบับ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 2. 
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีการด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และแก้ไขเพิ่มเติม มี่กี่หมวดกี่ข้อ
  • A. 

   4 หมวด 165 ข้อ

  • B. 

   3 หมวด 165 ข้อ

  • C. 

   4 หมวด 166 ข้อ

  • D. 

   5 หมวด 165 ข้อ

 • 3. 
   " การจัดทำเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ   ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจำหน่าย และการดำเนินการอื่น ๆ ที่กำหนดไว้ในระเบียบ " คือความหมายตามข้อใด
  • A. 

   การพัสดุ

  • B. 

   พัสดุ

  • C. 

   การบริหารงบประมาณ

  • D. 

   การใช้งบประมาณ

 • 4. 
  ข้อใดไม่ใช่พัสดุ
  • A. 

   วัสดุ

  • B. 

   ทรัพย์สิน

  • C. 

   ที่ดิน

  • D. 

   สิ่งก่อสร้าง

 • 5. 
   ข้อใดไม่ใช่อาคาร
  • A. 

   ถนน

  • B. 

   รั้ว

  • C. 

   ประปา

  • D. 

   เสาไฟฟ้า

 • 6. 
  ใครเป็นผู้มีอำนาจแต่งตั้งหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุในโรงเรียน
  • A. 

   ผู้อำนวยการโรงเรียน

  • B. 

   ผู้อำนวยการเขตพื้นที่ฯ

  • C. 

   ผู้ว่าราชการจังหวัด

  • D. 

   อธิบดี

 • 7. 
  ข้อใดหมายถึงมาตรฐานการรับรองด้านคุณภาพ
  • A. 

   9001

  • B. 

   9003

  • C. 

   9004

  • D. 

   9005

 • 8. 
  ผู้เสนอราคาที่มีประโยชน์ร่วมกันมีความสัมพันธ์ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   เชิงบริหาร

  • B. 

   เชิงทุน

  • C. 

   ไขว้กัน

  • D. 

   แลกเปลี่ยนผลประโยชน์ร่วมกัน

 • 9. 
   การมอบอำนาจตามระเบียบพัสดุของผู้ว่าราชการจังหวัดมอบเป็นหนังสือแจ้งต่อบุคคลได้ทุกข้อยกเว้นข้อใด
  • A. 

   รองผู้ว่าราชการจังหวัด

  • B. 

   ปลัดจังหวัด

  • C. 

   หัวหน้าสำนักนโยบายและแผนจังหวัด

  • D. 

   ผู้อำนวยการสถานศึกษา

 • 10. 
  โทษอย่างต่ำของผู้กระทำผิดระเบียบพัสดุ กรณีถ้าการกระทำเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง
  • A. 

   ภาคทัณฑ์

  • B. 

   ตัดเงินเดือน

  • C. 

   ลดขั้นเงินเดือน

  • D. 

   ปลดออก

 • 11. 
   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า "กวพ."  มีกี่คน
  • A. 

   18 คน

  • B. 

   19 คน

  • C. 

   ไม่เกิน 18 คน

  • D. 

   ไม่เกิน 19 คน

 • 12. 
   ใครเป็นผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติของพัสดุ
  • A. 

   เจ้าหน้าที่พัสดุ

  • B. 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • C. 

   หัวหน้าส่วนราชการ

  • D. 

   หัวหน้าโครงการ

 • 13. 
   ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการพิจารณาการซื้อหรือการจ้างและการต่อรองราคาในแต่ละครั้ง
  • A. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละห้าหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละสาม

  • B. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละสิบหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละหก

  • C. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละสิบหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละเจ็ด

  • D. 

   การซื้อหรือการจ้างต้องพิจารณารายที่เสนอราคาต่ำสุดไม่เกินร้อยละเจ็ดหลังจากต่อรองแล้วไม่เกินร้อยละห้า

 • 14. 
  การซื้อและการจ้างมีกี่วิธี
  • A. 

   5

  • B. 

   6

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 15. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับวิธีซื้อและวิธีจ้าง
  • A. 

   การตกลงราคา คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมไม่เกิน 100,000 บาท

  • B. 

   การซื้อโดยวิธีพิเศษ คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมเกิน 1,000,000 บาท

  • C. 

   การสอบราคา คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท

  • D. 

   การประกวดราคา คือการซื้อหรือการจ้างต่อครั้งใรราคารวมเกิน 2,000,000 บาท

 • 16. 
  การจัดซื้อจัดจ้างข้อใดไม่สามารถใช้วิธีพิเศษได้
  • A. 

   การขายทอดตลาด

  • B. 

   เป็นพัสดุที่จำเป็นต้องซื้อโดยตรงภายในประเทศเท่านั้น

  • C. 

   ใช้ในราชการลับ

  • D. 

   Repeat Order

 • 17. 
   ใครเป็นผู้จัดทำรายงานการขอซื้อขอจ้างแก่หัวหน้าส่วนราชการ
  • A. 

   หัวหน้าโครงการ

  • B. 

   เจ้าหน้าที่พัสดุ

  • C. 

   หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

  • D. 

   ผู้รับผิดชอบ

 • 18. 
  ข้อใดเรียงลำดับรายงานการขอซื้อขอจ้างได้ถูกต้องที่สุด
  • A. 

   เหตุผลความจำเป็น-รายละเอียดพัสดุ-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา-วิธีซื้อจ้าง

  • B. 

   วิธีซื้อจ้าง-หตุผลความจำเป็น-รายละเอียดพัสดุ-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา

  • C. 

   เหตุผลความจำเป็น-รายละเอียดพัสดุ-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา

  • D. 

   รายละเอียดพัสดุ-เหตุผลความจำเป็น-ราคา-วงเงินอนุมัติ-เวลา-วิธีซื้อจ้าง

 • 19. 
  การประกาศเชิญชวนจัดซื้อจัดจ้างต้องประกาศก่อนวันรับซองข้อเสนอตามข้อใด
  • A. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 วัน ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วัน

  • B. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 30 วันทำการ ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 60 วันทำการ

  • C. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 60 วัน ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 30 วัน

  • D. 

   ในประเทศ ไม่น้อยกว่า 60 วันmedki ต่างประเทศไม่น้อยกว่า 30 วันmedki

 • 20. 
  คณะกรรมการพมการพัสดุมีกี่คณะ
  • A. 

   3

  • B. 

   5

  • C. 

   7

  • D. 

   9

 • 21. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องในการแต่งตั้งคณะกรรมการพัสดุ
  • A. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาห้ามเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาห้ามเป็นคณะกรรมการตรวจการจ้าง

  • C. 

   คณะกรรมการพัสดุมีได้สูงสุด 5 คน

  • D. 

   คณะกรรมการพัสดุแต่ละคณะต้อองมีอย่างน้อย 3 คน

 • 22. 
   คณะกรรมการพัสดุใดไม่จำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญด้านพัสดุก็ได้
  • A. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • B. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

  • C. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • D. 

   คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ

 • 23. 
  การซื้อหรือการจ้างในวงเงินตามข้อใดสามารถแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำคนหนึ่งตรวจรับหรือตรวจจ้างได้
  • A. 

   1,000 บาท

  • B. 

   ไม่เกิน 1,000 บาท

  • C. 

   10,000 บาท

  • D. 

   ไม่เกิน 10,000 บาท

 • 24. 
   การประชุมของคณะกรรมการพัสดุใดให้ถือเสียงเอกฉันฑ์
  • A. 

   คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

  • B. 

   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

  • C. 

   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  • D. 

   คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา

 • 25. 
   ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า
  • A. 

   ม.3

  • B. 

   ม.4

  • C. 

   ม.5

  • D. 

   ม.6

Back to Top Back to top