გრამატიკა - პრეტესტი Quiz

30 | Total Attempts: 2672

SettingsSettingsSettings
Please wait...
გრამატიკა - პრეტესტი Quiz

გთავაზობთ გრამატიკის პრეტესტს


Questions and Answers
 • 1. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • I. ამბის              II. ამბავის                III. ამბავად
  • A. 

   მხოლოდ პირველი

  • B. 

   პირველი და მეორე

  • C. 

   მხოლოდ მეორე

  • D. 

   მეორე და მესამე

 • 2. 
  რომელ წინადადებაშია დაშვებული შეცდომა?
  • A. 

   ქვეყნის სამხრეთ ნაწილში მრავალი ტბაა.

  • B. 

   ტოროლას სასიამოვნო ხმა აქვს.

  • C. 

   კაფის მეპატრონე უცხოელი გახლდათ.

  • D. 

   ბატონმა ივანემ წიგნი მაჩუქა.

 • 3. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • I. მამაო გიორგიმ ბრძანა
  • II. მამა გიორგის ქადაგება
  • III. მამაო გიორგის ქადაგება
  • A. 

   მხოლოდ პირველი

  • B. 

   მხოლოდ მეორე

  • C. 

   მხოლოდ მესამე

  • D. 

   სამივე პასუხი სწორია

 • 4. 
  რომელია არასწორი ფორმა?
  • I. სასომხეთი              
  • II. თურქმენეთი
  • III. ტაჯიკისტანი
  • A. 

   პირველი და მესამე

  • B. 

   პირველი და მეორე

  • C. 

   მხოლოდ მეორე

  • D. 

   მეორე და მესამე

 • 5. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   სიცრუვე

  • B. 

   ნარ-ნარა

  • C. 

   სიმარტოვე

  • D. 

   მეეზოე

 • 6. 
  რომელია არასწორი ფორმა?
  • A. 

   ჩხარაჩხური

  • B. 

   კვლავ და კვლავ

  • C. 

   უფროდაუფრო

  • D. 

   ცისფერთვალება

 • 7. 
  რომელია არასწორი ფორმა?
  • A. 

   ტყე-ტყე

  • B. 

   გაათეთრ-გააშავა

  • C. 

   X-უცნობიანი

  • D. 

   სიცილ კისკისი

 • 8. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • I. ავღწერე 
  • II. ავღზარდე
  • III. აღვნიშნე
  • A. 

   მხოლოდ პირველი

  • B. 

   მხოლოდ მეორე

  • C. 

   მხოლოდ მესამე

  • D. 

   პირველი და მეორე

 • 9. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • I. გაეხარდა
  • II. წრთვნის
  • III. ივღწის
  • A. 

   პირველი

  • B. 

   მეორე

  • C. 

   მესამე

  • D. 

   არც ერთი არ არის სწორი

 • 10. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • I. გავსებული
  • II. დაღალული
  • III.  ნასამართლები
  • IV. გამოშრობილი
  • A. 

   მხოლოდ პირველი

  • B. 

   მხოლოდ მესამე

  • C. 

   პირველი და მეორე

  • D. 

   მეორე და მეოთხე

 • 11. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   დამსხდარი ხალხი

  • B. 

   გადაგდებული ნაგავი

  • C. 

   დამჯდარი ხალხი

  • D. 

   საცინელი ამბავი

 • 12. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელია აბსოლუტურ სინონიმთა წყვილი?
  • A. 

   ძლიერი-სუსტი

  • B. 

   ლამაზი-მომხიბლავი

  • C. 

   ბაგე-ტუჩი

  • D. 

   აღქმა-აღთქმა

 • 13. 
  მოცემულია სიტყვები: აღქმა-აღთქმა
  • რა ეწოდება ასეთ სიტყვებს?
  • A. 

   პარონიმები

  • B. 

   ომინიმები

  • C. 

   სინონიმები

  • D. 

   ანტონიმები

 • 14. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • I. რომანტიული
  • II. რომანტიკული
  • III. ლირიული
  • A. 

   მხოლოდ პირველი

  • B. 

   მხოლოდ მეორე

  • C. 

   მხოლოდ მესამე

  • D. 

   პირველი და მესამე

 • 15. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • A. 

   მე-XIX საუკუნე

  • B. 

   მე-XIX-ე საუკუნე

  • C. 

   XIX-ე საუკუნე

  • D. 

   XIX საუკუნე

 • 16. 
  რომელია სწორი?
  • A. 

   რედაკტირებული

  • B. 

   რექვიზიტი

  • C. 

   რეკტორი

  • D. 

   რეაქტიული

 • 17. 
  რომელი სასვენი ნიშნები აკლია წინადადებას:
  • დედა რასაკვირველია გაახარა შვილის წარმატებამ.
  • A. 

   მძიმე

  • B. 

   მძიმეები

  • C. 

   წერტილ მძიმე

  • D. 

   ძახილის ნიშანი

 • 18. 
  რომელი სიტყვა არის დაბურულის სინონიმი?
  • A. 

   უკმეხი

  • B. 

   უკუნი

  • C. 

   უღრანი

  • D. 

   უნაყოფო

 • 19. 
  ჩამოთვლილთაგან რომელი წინადადებაა ქართულისათვის უფრო ბუნებრივი?
  • A. 

   მერია აწარმოებს ავარიული სახლების შემოწმებას

  • B. 

   მერია ახდენს ავარიული სახლების შემოწმებას

  • C. 

   მერიამ გადაწყვიტა ავარიული სახლების შემოწმება

  • D. 

   მერიის მიერ წარმოებს ავარიული სახლების შემოწმება

 • 20. 
  რომელია სწორი წინადადება?
  • A. 

   დავითმა მოჰყვა თავის თავგადასავალი.

  • B. 

   დავითიმ მოჰყვა თავისი თავგადასავალი.

  • C. 

   დავითი მოყვა თავის თავგადასავალს.

  • D. 

   დავითი მოჰყვა თავის თავგადასავალს.

 • 21. 
  რომელია სწორი?
  • A. 

   შეურაწყოფილი

  • B. 

   შეურაცხოფილი

  • C. 

   შეურაცყოფილი

  • D. 

   შეურაცხყოფილი

 • 22. 
  ჩასვით სწორი ფორმა:
  • მთელ დღეს მას ხის ძირში ...........
  • A. 

   ძინებოდა

  • B. 

   სძინებოდა

  • C. 

   სძინებიყო

  • D. 

   ძინებიყო

 • 23. 
  რა ტიპისაა მოცემული წინადადება?
  • ნარგიზი, რომელიც წყაროსთან იჯდა, მწუხარებას ეძლეოდა.
  • A. 

   მარტივი

  • B. 

   შერწყმული

  • C. 

   რთული თანწყობილი

  • D. 

   რთული ქვეწყობილი

 • 24. 
  რა ტიპისაა მოცემული წინადადება?
  • როცა სანდრო შინ მივიდა, საღამო ხანი იყო.
  • A. 

   მარტივი

  • B. 

   შერწყმული

  • C. 

   რთული თანწყობილი

  • D. 

   რთული ქვეწყობილი

 • 25. 
  რომელია სწორი ფორმა?
  • I. გაუკრეჭია
  • II. გაუკრეჭავს
  • III. გაუკრიჭავს
  • A. 

   მხოლოდ პირველი

  • B. 

   მხოლოდ მეორე

  • C. 

   მხოლოდ მესამე

  • D. 

   პირველი და მესამე

Back to Top Back to top