Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας - Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου

15 | Total Attempts: 200

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Αντιγραφή, έκφραση και ρύθμιση της γενετικής πληροφορίας - Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ

Βιολογία Θετικών Σπουδών Γ' Λυκείου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Ο μηχανισμός αυτοδιπλασιασμού του DNA ονομάστηκε ημισυντηρητικός, γιατί συμβαίνει αυτό;
  • A. 

   Επειδή χρειάζεται ο μισός αριθμός νουκλεοτιδίων.

  • B. 

   Επειδή αυτοδιπλασιάζεται το μισό μόριο.

  • C. 

   Επειδή η κάθε αλυσίδα λειτουργεί σαν καλούπι για τη σύνθεση μίας νέας και εν συνεχεία επανενώνεται με την άλλη μητρική.

  • D. 

   Επειδή κάθε αλυσίδα λειτουργεί σαν καλούπι για τη σύνθεση μίας νέας με την οποία εν συνεχεία συνιστούν το νέο μόριο.

 • 2. 
  Τι παράγονται από την αντιγραφή ενός μορίου DNA;
  • A. 

   Δύο κύτταρα με ίδια μόρια DNA.

  • B. 

   Δύο όμοια μόρια DNA.

  • C. 

   Δύο ίδια μόρια DNA.

  • D. 

   Ένα μόριο DNA το οποίο περιέχει δύο φορές την ίδια αλληλουχία.

 • 3. 
  Τα βακτήρια αποτελούν τους κύριους οργανισμούς μελέτης του αυτοδιπλασιασμού του DNA, γιατί συμβαίνει αυτό;
  • A. 

   Επειδή το DNA τους είναι πιο μικρό και απλά οργανωμένο.

  • B. 

   Επειδή τα βακτήρια είναι οι πιο σημαντικοί και διαδεδομένοι οργανισμοί.

  • C. 

   Επειδή ο μηχανισμός που χρησιμοποιούν είναι ίδιος με αυτόν των ευκαρυωτικών κυττάρων.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω ισχύουν.

 • 4. 
  Πόσες θέσεις έναρξης της αντιγραφής υπάρχουν σε ένα μόριο DNA;
  • A. 

   Μία στα ευκαρυωτικά και εκατοντάδες στα προκαρυωτικά.

  • B. 

   Μία στα προκαρυωτικά και εκατοντάδες στα ευκαρυωτικά.

  • C. 

   Μία και σε ευκαρυωτικά και σε προκαρυωτικά.

  • D. 

   Εκατοντάδες και σε ευκαρυωτικά και σε προκαρυωτικά.

 • 5. 
  Με ποιον τρόπο εξασφαλίζεται από τα ευκαρυωτικά κύτταρα η μεγάλη ταχύτητα της αντιγραφής του DNA τους;
  • A. 

   Με το πολύ μικρό μήκος κάθε μορίου DNA.

  • B. 

   Με την ταυτόχρονη αντιγραφή όλων των μορίων DNA.

  • C. 

   Με την ταυτόχρονη αντιγραφή από πολυάριθμα σημεία σε όλο το μήκος του μορίου DNA.

  • D. 

   Ισχύουν όλα τα παραπάνω.

 • 6. 
  Ποιο είναι το πρώτο βήμα για την αντιγραφή του DNA και ποιο ένζυμο συντελεί στην πραγματοποίησή του;
  • A. 

   Η σύνθεση του πρωταρχικού τμήματος από τη DNA δεσμάση.

  • B. 

   Η ανάπτυξη υδρογονοδεσμών από την DNA ελικάση.

  • C. 

   Το σπάσιμο υδρογονοδεσμών από την από την τοποϊσομεράση.

  • D. 

   Το σπάσιμο υδρογονοδεσμών από την DNA ελικάση.

 • 7. 
  Για την πραγματοποίηση του αυτοδιπλασιασμού του DNA είναι απαραίτητη η παρουσία πολλών ενζύμων, ποια είναι τα κύρια;
  • A. 

   Οι DNA πολυμεράσες.

  • B. 

   Τα ένζυμα του πριμοσώματος.

  • C. 

   H DNA δεσμάση.

  • D. 

   Η αντίστροφη μεταγραφάση.

 • 8. 
  Γιατί είναι απαραίτητη η σύνθεση των πρωταρχικών τμημάτων;
  • A. 

   Επειδή το DNA περιέχει και μικρό αριθμό ριβονουκλεοτιδίων.

  • B. 

   Επειδή η DNA πολυμεράση δε μπορεί από μόνη της να αρχίσει την αντιγραφή.

  • C. 

   Επειδή η DNA πολυμεράση ειδικεύεται στη σύνθεση της ασυνεχούς αλυσίδας.

  • D. 

   Επειδή δεν είναι δυνατό για τη DNA πολυμεράση να ξεκινήσει από μόνη της την ανάπτυξη υδρογονοδεσμών μεταξύ νουκλεοτιδίων.

 • 9. 
  Ποια από τις παρακάτω λειτουργίες δεν επιτελείται από την DNA πολυμεράση;
  • A. 

   Η διαδοχική σύνδεση δεοξυριβονουκλεοτιδίων.

  • B. 

   Η αντικατάσταση νουκλεοτιδίων που τοποθετήθηκαν κατά παράβαση του κανόνα της συμπληρωματικότητας.

  • C. 

   Η σύνδεση τμημάτων της ασυνεχούς αλυσίδας.

  • D. 

   Η αντικατάσταση των πρωταρχικών τμημάτων από τμήματα DNA.

 • 10. 
  Οι DNA πολυμεράσες που συμμετέχουν στην αντιγραφή του DNA, μπορούν να ξεκινήσουν τη διαδικασία της αντιγραφής μόνο εάν βοηθηθούν από:
  • A. 

   Το κωδικόνιο.

  • B. 

   Την DNA δεσμάση.

  • C. 

   Το πριμόσωμα.

  • D. 

   Τα ένζυμα που επιδιορθώνουν τα λάθη της αντιγραφής.

 • 11. 
  Ποιο ένζυμο συνδέει τα τμήματα του DNΑ που δημιουργούνται κατά την αντιγραφή του;
  • A. 

   Η DNA δεσμάση.

  • B. 

   Η DNA ελικάση.

  • C. 

   Η DNA πολυμεράση.

  • D. 

   Η πριμάση.

 • 12. 
  Οι DNA πολυμεράσες, μεταξύ άλλων:
  • A. 

   Συνδέουν τα κομμάτια της ασυνεχούς αλυσίδας του DNA.

  • B. 

   Καταλύουν την ωρίμανση του πρόδρομου mRNA.

  • C. 

   Αρχίζουν την αντιγραφή του DNA.

  • D. 

   Επιδιορθώνουν λάθη που συμβαίνουν στην αντιγραφή του DNA.

 • 13. 
  Τα πρωταρχικά τμήματα κατά την αντιγραφή του DNA τα οποία είναι απαραίτητα για να ξεκινήσει την αντιγραφή η DNA πολυμεράση, συντίθενται από:
  • A. 

   Την DNA ελικάση.

  • B. 

   Την DNA δεσμάση.

  • C. 

   Το πολύσωμα.

  • D. 

   Το πριμόσωμα.

 • 14. 
  Τα ένζυμα τα οποία είναι υπεύθυνα για την επιδιόρθωση βλαβών κατά την αντιγραφή είναι:
  • A. 

   Oι DNA πολυμεράσες και επιδιορθωτικά ένζυμα.

  • B. 

   Η DNA δεσμάση και επιδιορθωτικά ένζυμα.

  • C. 

   H DNA ελικάση και η DNA δεσμάση.

  • D. 

   To πριμόσωμα και επιδιορθωτικά ένζυμα.

 • 15. 
  Κατά τη ροή της γενετικής πληροφορίας, μπορεί να συντίθεται:
  • A. 

   RNA με πρότυπο DNA.

  • B. 

   RNA με πρότυπο RNA.

  • C. 

   DNA με πρότυπο DNA ή RNA με πρότυπο RNA.

  • D. 

   Όλα τα παραπάνω.

Back to Top Back to top