Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας - Φυσική Α' Λυκείου

8 | Total Attempts: 132

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Διατήρηση της Μηχανικής Ενέργειας - Φυσική Α

Φυσική Α' Λυκείου - Ενότητα 2. 1


Questions and Answers
 • 1. 
  Όταν το έργο µιας δύναµης έχει θετική τιµή χρησιµοποιούµε την έκφραση "καταναλώνεται" ενώ όταν έχει αρνητική τιµή χρησιµοποιούµε την έκφραση "παράγεται".
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Γερανός ανυψώνει κατακόρυφα ένα σώμα βάρους B = 1000 N με σταθερή ταχύτητα υ = 2m/s. Η ωφέλιμη ισχύς που αποδίδει ο γερανός είναι:
  • A. 

   4ΚW

  • B. 

   2ΚW

  • C. 

   200ΚW

  • D. 

   400ΚW

 • 3. 
  Το έργο μιας δύναμης που ασκείται σε ένα σώμα είναι μηδέν όταν:
  • A. 

   η κίνηση του σώματος είναι οριζόντια και η δύναμη είναι ομόρροπη της κίνησης

  • B. 

   η κίνηση του σώματος είναι οριζόντια αντίθετα από τη δύναμη

  • C. 

   η κίνηση του σώματος είναι οριζόντια και η δύναμη είναι κατακόρυφη

  • D. 

   η κίνηση του σώματος είναι κατακόρυφη προς τα πάνω και η δύναμη κατακόρυφη προς τα κάτω

 • 4. 
  Η ισχύς:
  • A. 

   εκφράζει το ρυθμό με τον οποίο προσφέρεται ενέργεια

  • B. 

   είναι το πηλίκο του έργου της δύναμης προς την αντίστοιχη μετατόπιση

  • C. 

   αναφέρεται στη μέγιστη δύναμη που μπορεί να δεχθεί ένα σώμα

  • D. 

   είναι διανυσματικό μέγεθος

 • 5. 
  Το θεώρημα μεταβολής της κινητικής ενέργειας ισχύει:
  • A. 

   μόνο όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα έχει σταθερό μέτρο

  • B. 

   ανεξάρτητα από το είδος των δυνάμεων που ασκούνται στο σώμα

  • C. 

   μόνο όταν η συνισταμένη δύναμη που ασκείται στο σώμα έχει σταθερή κατεύθυνση

  • D. 

   μόνο όταν η κίνηση του σώματος είναι ευθύγραμμη

 • 6. 
  Σώμα κινείται σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Στο σώμα ασκείται μια μόνο οριζόντια δύναμη F και το έργο της είναι αρνητικό, άρα:
  • A. 

   η δύναμη είναι συνεχώς κάθετη στην ταχύτητα

  • B. 

   η κινητική ενέργεια του σώματος μειώνεται

  • C. 

   η επιτάχυνση έχει την ίδια κατεύθυνση με την ταχύτητα

  • D. 

   το σώμα κερδίζει ενέργεια μέσω έργου από το περιβάλλον

 • 7. 
  Το έργο της τριβής ολίσθησης είναι αρνητικό γιατί: Σημειώστε τη λανθασμένη αιτιολόγηση.
  • A. 

   το συνφ στον τύπο του έργου είναι ίσο με -1

  • B. 

   κάθε στιγμή η τριβή έχει αντίθετη φορά από εκείνη της ταχύτητας

  • C. 

   η γωνία μεταξύ της τριβής και της μετατόπισης είναι 180 μοίρες

  • D. 

   ο συντελεστής τριβής ολίσθησης είναι καθαρός αριθμός

 • 8. 
  Σώμα μάζας m ρίχνεται από ένα σημείο του εδάφους προς τα πάνω με ταχύτητα υ. Αν δεν υπάρχουν αντιστάσεις από τον αέρα:
  • A. 

   στο ανώτατο σημείο της τροχιάς, το σώμα έχει μόνο δυναμική ενέργεια

  • B. 

   το σώμα δεν διατηρεί τη μηχανική του ενέργεια σταθερή αφού δέχεται τη δύναμη του βάρους του

  • C. 

   στο ανώτατο σημείο της τροχιάς, το σώμα έχει δυναμική ενέργεια μηδέν

Back to Top Back to top