กฎหมาย 94 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน ประชุมราชการ

18 | Total Attempts: 962

SettingsSettingsSettings
Please wait...
กฎหมาย 94 ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม จัดงาน ประชุมราชการ

 ข้อสอบออนไลน์ กฎหมาย ชุด 94 การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝ กอบรม จัดงาน ประชุมราชการ โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  ใครเป็นผู้กำหนดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงานและการประชุมระหว่างประเทศ
  • A. 

   รัฐบาล

  • B. 

   คณะรัฐมนตรี

  • C. 

   กระทรวงการคลัง

  • D. 

   โรงเรียน

 • 2. 
  การเบิกจ่ายตามข้อ 1 คำนึงถึงข้อใดมากที่สุด
  • A. 

   ความจำเป็น

  • B. 

   ความเหมาะสม

  • C. 

   ประหยัด

  • D. 

   เป้าหมาย

 • 3. 
  หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม สำหรับหน่วยงานใน สพฐ.มีกี่ข้อ
  • A. 

   13

  • B. 

   14

  • C. 

   15

  • D. 

   16

 • 4. 
  การเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเบิกได้เท่าที่จ่ายจริงยกเว้นข้อใด
  • A. 

   ค่าเช่าสถานที่

  • B. 

   ค่าประกาศนียบัตร

  • C. 

   ค่าวัสดุ

  • D. 

   ค่าสมนาคุณวิทยากร

 • 5. 
  ค่ากระเป๋าในการฝีกอบรมเบิกได้สูงสุดใบละกี่บาท
  • A. 

   200

  • B. 

   300

  • C. 

   400

  • D. 

   500

 • 6. 
  โรงเรียนติวสอบ สังกัด สพม.48 นำนักเรียนศึกษาดูงานภาคเช้าศูนย์วิทยาศาสตร์ จังหวัดนครราชสีมา  ภาคบ่ายพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน สามารถซื้อของขวัญมอบให้ศูนย์วิทยาศาสตร์ในราคาสูงสุดกี่บาท
  • A. 

   300 บาท

  • B. 

   600 บาท

  • C. 

   1,500 บาท

  • D. 

   3,000 บาท

 • 7. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับค่าสมนาคุณวิทยากร ตามอัตราที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • A. 

   ประเภท ก เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกิน ชั่วโมงละ 800 บาทต่อคน

  • B. 

   ประเภท ข เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกิน ชั่วโมงละ 600 บาทต่อคน

  • C. 

   ประเภท ก ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกิน ชั่วโมงละ 24,00 บาทต่อคน

  • D. 

   ประเภท ข ไม่เป็นบุคลากรของรัฐ ไม่เกิน ชั่วโมงละ 1,200 บาทต่อคน

 • 8. 
  โรงเรียนสัตยาสัยติวสอบศึกษา สังกัด สช.จัดงานศิลปนักเรียนโรงเรียนเอกชนครั้งที่ 30 ปี 2557 เชิญวิทยากรจากต่างชาติมาให้ความรู้จำนวน 10 คน มีค่าใช้จ่ายในการตอบแทนรวม หนึ่งแสนบาท ใครเป็นผู้มีอำนาจในการจ่ายเงินเกืนกว่าที่กระทรวงกำหนด
  • A. 

   ผอ.รร.

  • B. 

   ผอ.เขต

  • C. 

   เลขาธิการ สช.

  • D. 

   รัฐมนตรี

 • 9. 
  สปพ.นม.2 จัดอบรมวิทยฐานะให้กับข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด จำนวน 200 คน เป็นเวลา 1 สัปดาห์ ในการเบิกค่ายานพาหนะเบิกตามข้อใด
  • A. 

   ชดเชยน้ำมัน รถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท

  • B. 

   ระยะทางจริงโดยตรง ตามเส้นทางคมนาคมกำหนด

  • C. 

   เท่าที่จ่ายจริงตามบิลเชื้อเพลิง

  • D. 

   ค่าพาหนะประจำทาง

 • 10. 
  ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการจัดอบรมให้ความเรื่องการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสี่จัดที่โรงเรียนซึ่งเป็นสถานที่ราชการเบิกจ่ายตามข้อใด
  • A. 

   ไม่เกิน 25 บาท/มื้อ/คน

  • B. 

   ไม่เกิน 35 บาท/มื้อ/คน

  • C. 

   ไม่เกิน 50 บาท/มื้อ/คน

  • D. 

   ไม่เกิน 70 บาท/มื้อ/คน

 • 11. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้อง ค่าอาหาร ในการฝึกอบรมตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
  • A. 

   ประเภท ก จัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดครบทุกมื้อ เบิกได้ ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน

  • B. 

   ประเภท ข จัดในสถานที่เอกชน จัดไม่ครบทุกมื้อ เบิกได้ ไม่เกิน 850 บาท/วัน/คน

  • C. 

   ประเภท ก จัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดไม่ครบทุกมื้อ เบิกได้ ไม่เกิน 750 บาท/วัน/คน

  • D. 

   บุคคลภายนอก จัดในสถานที่ราชการ/รัฐวิสาหกิจ จัดครบทุกมื้อ เบิกได้ ไม่เกิน 500 บาท/วัน/คน

 • 12. 
  ครูติวสอบ สังกัด สพม.42 วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ได้รับำสั่งให้เข้ารับการฝึกอบรมการใช้อาวุธปืนป้องกันตนเองขณะเดินทางไปราชการ สามารถเบิกค่าเช่าที่พักได้สูงสุดตามข้อใด
  • A. 

   700 บาท/วัน/คน

  • B. 

   900 บาท/วัน/คน

  • C. 

   1,450 บาท/วัน/คน

  • D. 

   2,400 บาท/วัน/คน

 • 13. 
  ครูอังคณา อันดับ คศ.4 ได้รับเชิญให้เป็นพิธีกร ในการจัดงาน วันครู ที่ สพฐ.จัดขึ้นเป็นเวลาครึ่งวัน จะได้รับค่าสมนาคุณสูงสุดกี่บาท
  • A. 

   600 บาท

  • B. 

   1,200 บาท

  • C. 

   7,200 บาท

  • D. 

   14,400 บาท

 • 14. 
  โรงเรียนกีฬาจังหวัดสุพรรณบุรี เชิญเซอร์อเล็กเฟอร์กูสัน มาเป็นกรรมการตัดสินฟุตบอลให้กับสโมสรในช่วงปิดเทอม 10 วัน ทางโรงเรียนจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
  • A. 

   ไม่ต้องจ่าย เพื่อประโยชน์ของทางราชการ

  • B. 

   เท่าที่จ่ายจริง ไม่นับรวมวันเสาร์และอาทิตย์

  • C. 

   6,000 บาท

  • D. 

   12,000 บาท

 • 15. 
  ค่าโล่ หรือรางวัล หรือของรางวัล ที่มอบให้นักเรียนในการจัดการแข่งขันกีฬาสีประจำปีเบิกได้สูงสุดชิ้นละไม่เกินกี่บาท
  • A. 

   300

  • B. 

   600

  • C. 

   1,200

  • D. 

   1,500

 • 16. 
  ผอ.นิกร เพ็งลี เป็น ผอ.รร. สังกัด สพป. ประชุมกับครูติวสอบ อันดับ คศ.1 เวลา 11.00 - 13.00 น. หารือเรื่องการจัดกิจกรรมกีฬาสีโรงเรียนซึ่งมีนักเรียนทั้งหมด 20 คนการเบิกจ่ายในข้อใดไม่ถูกต้อง 
  • A. 

   ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เบิกจ่ายได้ไม่เกิน 35 บาท/มื่อ/คน

  • B. 

   ค่าอาหารกลางวัน 240 บาท

  • C. 

   ค่ากระดาษ

  • D. 

   ไม่สามารถเบิกจ่ายได้เพราะประชุมเพียงแค่ 2 คนเท่านั้น

 • 17. 
  บุคคลตามข้อใดไม่มีสิทธิ์เบิกค่าอาหารในการจัดประชุม สังกัด สพฐ.ได้
  • A. 

   ประธานการประชุม

  • B. 

   แขกผู้มีเกียรติ

  • C. 

   ผู้เข้าร่วมการประชุม

  • D. 

   เจ้าหน้าที่

 • 18. 
  ข้อใดไม่ใช่เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
  • A. 

   หนังสืออนุมัติให้จัดประชุมราชการ

  • B. 

   หนังสือเชิญประชุม

  • C. 

   ใบเสร็จรับเงิน

  • D. 

   ใบสำคัญรับเงิน

Back to Top Back to top