VI

72 Pitanja | Total Attempts: 342

SettingsSettingsSettings
Please wait...
VI

Questions and Answers
 • 1. 
  1. Kao osnovni kriterijumi za inteligentno ponašanje sistema najčešće se uzimaju:
  • A. 

   Rezonovanje.

  • B. 

   B. Ponašanje.

  • C. 

   C. Percepcija.

  • D. 

   D. Neuronske mreže.

 • 2. 
  1. Veštačka inteligencija se može smatrati univerzalnom naučnom disciplinom.
  • A. 

   Tacno

  • B. 

   Netacno

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 3. 
  1. Kategorije o mogućim pogledima na V.I. su:
  • A. 

   Sistemi koji misle kao ljudi.

  • B. 

   Sistemi koji razmišljaju racionalno.

  • C. 

   Sistemi koji deluju kao ljudi.

  • D. 

   Sistemi koji deluju racionalno

  • E. 

   Sistemi koji razmišljaju kao mašine.

  • F. 

   Sistemi koji misle mašinski.

 • 4. 
  1. Da bi prošao Tjuringov test računar mora da poseduje svojstva
  • A. 

   Obrada prirodnih jezika (NLP).

  • B. 

   Reprezentacija znanja.

  • C. 

   Samoposmatranje.

  • D. 

   Neograničena količna radne memorije.

  • E. 

   Višeprocesorska obrada

 • 5. 
  1. Tjuringov test je do danas prošao veći broj sistema veštačke inteligencij
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Tačno.

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 6. 
  1. Za prolazak totalnog Tjuringovog testa računar mora da poseduje sledeće karakteristike
  • A. 

   Računarska vizija (opažanje objekata).

  • B. 

   Robotika (kretanje i manipulacija objektima u fizičkom svetu).

  • C. 

   Centar za emocionalnu obradu.

  • D. 

   Instiktivno delovanje.

 • 7. 
  1. „Kognitivna revolucija“ odnosi se na:
  • A. 

   Psihologiju zasnovanu na procesiranju informacija.

  • B. 

   Promenu stepena svesnosti čovečanstva kao posledicu hipi pokreta.

  • C. 

   Odbacivanje emotivnih, instiktivnih i motoričkih pristupa u korist intelektualnog.

  • D. 

   Option4

 • 8. 
  1. „Kognitivna revolucija“ podrazumeva
  • A. 

   Teorijsko modelovanje internih aktivnosti ljudskog mozga.

  • B. 

   Modelovanje univerzalnog jezika za reprezentaciju iskustva koji ne poznaje pojam dvosmislenosti.

  • C. 

   Princip da ono o čemu niko ne razmišlja i ne postoji.

  • D. 

   Option4

 • 9. 
  1. Kognitivna nauka i kognitivna neuronauka danas su izvan domena V.I.
  • A. 

   Tačno.

  • B. 

   Netačno.

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 10. 
  1. Osnovni pristupi kod proveravanja modela internih aktivnosti ljudskog mozga su:
  • A. 

   Predvidjanje i testiranje ponašanja ljudskih ispitanika (top-down).

  • B. 

   Direktna identifikacija na osnovu neuroloških merenja (bottom-up).

  • C. 

   Apsurd kao univerzalni rezultat svih misaonih aktivnosti (ciklični pristup).

  • D. 

   Option4

 • 11. 
  1. Svako inteligentno ponašanje mora biti određeno logičkim mišljenjem.
  • A. 

   Netačno

  • B. 

   Tačno

  • C. 

   Option3

  • D. 

   Option4

 • 12. 
  1. Računarski agenti se od običnih računarskih programa razlikuju po tome što poseduju:
  • A. 

   Autonomno upravljanje.

  • B. 

   Opažanje i razumevanje okruženja.

  • C. 

   Mogućnost adaptacije na promene.

  • D. 

   Neograničene računarske resurse na raspolaganju.

  • E. 

   Kompajlere koji ne razmatraju sintaksu.

  • F. 

   Proširivi API.

 • 13. 
  1. Po Lajbnicu, stupnjevi saznanja su:
  • A. 

   Claritas

  • B. 

   Cognito confusa.

  • C. 

   Cognito distincta.

  • D. 

   Cognito intuitiva.

  • E. 

   Cognito cognitiva.

  • F. 

   Cognito perniciosus.

  • G. 

   Cognito nequam.

 • 14. 
  1. Nominalne definicije ostavljaju otvorenim pitanje da li:
  • A. 

   Stvar koja je definisana može da egzistira.

  • B. 

   Stvar koja je imenovana može da se preimenuje.

  • C. 

   Stvar koja je prihvaćena sme da se razmatra.

  • D. 

   Option4

 • 15. 
  1. Po Lajbnicovoj teoriji stupnjeva znanja, bitno ili dovršeno znanje je ono koje je:
  • A. 

   Svodivo na elementarne pojmove.

  • B. 

   Konačno definisano i na njega se ne treba vraćati.

  • C. 

   Znanje koje se odnosi na neživu prirodu.

 • 16. 
  1. Po Lajbnicovoj teoriji stupnjeva znanja, upotreba bitnog ili dovršenog znanja mora omogućiti:
  • A. 

   Pravljenje veštačkog sistema sa inteligentnim svojstvima u najpotpunijem obliku.

  • B. 

   Pravljenje prirodnog sistema koji poseduje ograničena inteligentna svojstva.

  • C. 

   Pravljenje univerzalnog sistema koji poseduje karakteristike višeg nivoa od nivoa primenjenog znanja.

 • 17. 
  1. Slaba hipoteza veštačke inteligencije je:
   1. Moguće su mašine koje deluju kao da su inteligentne.
   2. Moguće su mašine koje zaista misle.
   3. Moguće su mašine za koje se tvrdi da inteligentno misle.
  • A. 

   Moguće su mašine koje deluju kao da su inteligentne.

  • B. 

   Moguće su mašine koje zaista misle.

  • C. 

   Moguće su mašine za koje se tvrdi da inteligentno misle.

 • 18. 
  1. Sa čisto inženjerskog stanovišta, pitanje inteligentnih mašina je zapravo optimizacioni problem izbora:
  • A. 

   Najboljeg softverskog agenta za zadatu arhitekturu.

  • B. 

   Najboljeg programskog jezika u kome je moguće modelovati inteligenciju.

  • C. 

   Najboljeg alata za prevođenje AIML jezika u binarni oblik.

 • 19. 
  1. Jaka hipoteza veštačke inteligencije je:
  • A. 

   Moguće su mašine koje deluju kao da su inteligentne.

  • B. 

   Moguće su mašine koje zaista misle.

  • C. 

   Moguće su mašine za koje se tvrdi da inteligentno misle.

 • 20. 
  1. U Tjuringove argumente spadaju:
  • A. 

   Argument nesposobnosti.

  • B. 

   Matematički argument.

  • C. 

   Argument neformalnosti.

  • D. 

   Argument svesti.

  • E. 

   Logički argument

  • F. 

   Fizički argument

 • 21. 
  1. Pristupi u oblasti V.I. mogu se svrstati u dve glavne kategorije:
  • A. 

   Simbolički.

  • B. 

   Subsimbolički.

  • C. 

   Simbiotički.

  • D. 

   Simulativni.

 • 22. 
  1. Šta je sistem fizičkih simbola:
  • A. 

   Skup simbola

  • B. 

   Mašina koja generiše promenljivi skup strukture simbola

  • C. 

   Poseban fizički sistem namenjen prikuplajnju podataka

  • D. 

   Skup fizičkih predmeta

 • 23. 
  1.      Ko je prvi definisao pojam sistema fizičkih simbola
  • A. 

   A. Tjuring

  • B. 

   B. Winston

  • C. 

   C. Newel i Simon

  • D. 

   D. Šenon

 • 24. 
  1.      Koji procesi deluju u sistemima fizičkih simbola:
  • A. 

   A. kreacija, modofikacija, zamena, destrukcija

  • B. 

   B. kreacija, permutacija, transpozicija

  • C. 

   C. kreacija, modifikacija, permutacija, destrukcija

  • D. 

   D. kreacija, modifikacija, reprodukcija, destrukcija

 • 25. 
  1.      Kom uredjaju najviše odgovara koncept sistema fizičkih simbola:
  • A. 

   A. regulator

  • B. 

   B. reaktor

  • C. 

   C. računarska mreža

  • D. 

   D. digitalni računar

Back to Top Back to top