รอบรู้ 279 บุคคลสำคัญ สงกรานต์ เด่นสอบ 2557

23 | Total Attempts: 743

SettingsSettingsSettings
Please wait...
รอบรู้ 279 บุคคลสำคัญ สงกรานต์ เด่นสอบ 2557

ข้อสอบออนไลน์ รอบรู้ ชุด 259  บุคคลสำคัญ สงกรานต์ เด่นสอบ 2557 โดย "ติวสอบดอทคอม" สร้างโดย ผอ.นิกร  เพ็งลี ใช้ประกอบการรับราชการ เป็น 1 ใน หลาย 100 ชุด ท่านสามารถเข้าห้องสอบโด ใส่ชื่อจริงหรือสมมติ เข้าห้องสอบได้ที่นี่ หรือ เว็บไซต์ ติวสอบดอทคอม หรือ www.tuewsob.com


Questions and Answers
 • 1. 
  นางสงกรานต์ 2557 ชื่อว่าอย่างไร
  • A. 

   โคราคะเทวี

  • B. 

   โครคะเทวี

  • C. 

   โคเทวี

  • D. 

   ราคะโคเทวี

 • 2. 
  7 วันแห่งความสุขและความปลอดภัย  2557 คือวันใด
  • A. 

   10-16 เมย 2557

  • B. 

   11-17 เมย 2557

  • C. 

   12-18 เมย 2557

  • D. 

   13-19 เมย 2557

 • 3. 
  ข้อใดกล่าวไม่ถูกต้องเกี่ยวกับนางสงกรานต์ 2557
  • A. 

   รงพาหุรัดทัดดอกปีบ

  • B. 

   ภักษาหารน้ำมัน

  • C. 

   อาภรณ์แก้วมุกดาหาร

  • D. 

   พระหัตถ์ขวา ทรงพระขรรค์ เสด็จยืนมาเหนือหลังพยัคฆะเป็นพาหนะ

 • 4. 
  จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุดใน 7 วันอันตรายวันแรก คือ
  • A. 

   เชียงราย

  • B. 

   เชียงใหม่

  • C. 

   แพร่

  • D. 

   นครราชสีมา

 • 5. 
  พระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดินหมายถึงรัชกาลที่
  • A. 

   5

  • B. 

   7

  • C. 

   8

  • D. 

   9

 • 6. 
  ประธาน ปปช. คือใคร
  • A. 

   นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

  • B. 

   ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์

  • C. 

   นางผาณิต นิติฑัณฑ์ประภาส

  • D. 

   นายดิเรก อิงคนินันท์

 • 7. 
  สว.มีกี่คน
  • A. 

   150

  • B. 

   151

  • C. 

   73

  • D. 

   77

 • 8. 
  รักษาการ ประธานวุฒิสภา คือใคร
  • A. 

   นายนิคม ไวยรัชพานิช

  • B. 

   นายสมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์

  • C. 

   นายศุภชัย สมเจริญ

  • D. 

   นางศศิธารา พิชัยชาญณรงค์

 • 9. 
  บุคคลในข้อใด ไม่เกี่ยวข้องกับ 5 องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ
  • A. 

   นายอภิชาติ จีระวุฒิ

  • B. 

   นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช

  • C. 

   นายทศพร ศิริสัมพันธ์

  • D. 

   นายชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์

 • 10. 
   ใครคือเลขาธิการคุรุสภาคนปัจจุบัน
  • A. 

   นางองค์กร อมรศิรินันท์

  • B. 

   นายอำนาจ สุนทรธรรม

  • C. 

   นายไพฑูรย์ สินลารัตน์

  • D. 

   นายพลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง

 • 11. 
   บุคคลท่านใด ไม่อยู่ในองค์กรอิสระ
  • A. 

   นางผาณิต นิติฑัณฑ์ประภาส

  • B. 

   นายดิเรก อิงคนินันท์

  • C. 

   นายปานเทพ กล้าณรงค์ราญ

  • D. 

   ศ.กิตติคุณ ดร.อมรา พงศาพิชญ์

 • 12. 
  ประธาน กพฐ. คือใคร
  • A. 

   นายอภิชาติ จีระวุฒิ

  • B. 

   นายไพฑูรย์ สินลารัตน์

  • C. 

   นายสุรัฐ ศิลปะอนันท์

  • D. 

   นายพลสัณฑ์ โพธิ์ศรีทอง

 • 13. 
  ตำแหน่งใดที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาไม่ได้เป็นประธาน
  • A. 

   ก.ต.ป.น.

  • B. 

   คณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ

  • C. 

   คณะกรรมการคุรุสภาเขตพื้นที่

  • D. 

   ประธาน ก.พ.ท.

 • 14. 
  เลขาธิการอาเซียนเป็นคนชาติใด
  • A. 

   พม่า

  • B. 

   เวียตนาม

  • C. 

   ไทย

  • D. 

   กัมพูชา

 • 15. 
  ประธานยูเนสโกคือใคร
  • A. 

   นายบัน คีมูล

  • B. 

   นางอิรินา โบโกวา

  • C. 

   นางอิรินา โกโบวา

  • D. 

   นางเซรีน่า โบโกวา

 • 16. 
  ทศวรรษแห่งการอ่าน หมายถึงข้อใด
  • A. 

   พ.ศ.2552-2561

  • B. 

   ปีการศึกษา 2551 - 2561

  • C. 

   พ.ศ.2551 - 2561

  • D. 

   ปีการศึกษา 2552 - 2561

 • 17. 
  วันรักการอ่าน หมายถึงวันใด
  • A. 

   1 เมษายน

  • B. 

   2 เษายน

  • C. 

   3 เมษายน

  • D. 

   4 เมษายน

 • 18. 
  ปี 2557 ตรงกับปีนักษัตรใด
  • A. 

   มะโรง

  • B. 

   มะเส็ง

  • C. 

   มะเมีย

  • D. 

   มะแม

 • 19. 
  " ถนนข้าวเหนียว " หมายถึงงานสงกรานต์ของจังหวัดใด
  • A. 

   โคราช

  • B. 

   ขอนแก่น

  • C. 

   เชียงใหม่

  • D. 

   กทม.

 • 20. 
  ุ6 เมษายน 2557 กรุงรัตนโกสินทร์มีอายุกี่ปี 
  • A. 

   230

  • B. 

   231

  • C. 

   232

  • D. 

   233

 • 21. 
  ปี 2557 กระทรวงศึกษาธิการมีอายุ 122 ปีในวันใด
  • A. 

   1 เมษายน

  • B. 

   2 เมษายน

  • C. 

   3 เมษายน

  • D. 

   4 เมษายน

 • 22. 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการคนแรกคือใคร
  • A. 

   เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี

  • B. 

   เจ้าพระยาภาสกรวงศ์

  • C. 

   จอมพล แปลก พิบูลสงคราม

  • D. 

   พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา

 • 23. 
  กระทรวงศึกษาธิการกำหนดให้ปีใดเป็น " ปีแห่งการรวมพลังยกระดับคุณภาพการศึกษา " 
  • A. 

   2555

  • B. 

   2556

  • C. 

   2557

  • D. 

   2558

Back to Top Back to top