Η γένεση της θρησκείας και της δικαιοσύνης, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

10 | Total Attempts: 68

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Η γένεση της θρησκείας και της δικαιοσύνης, Αρχαία Β΄ Γυμνασίου

Αρχαία Β' Γυμνασίου - Ενότητα 8η


Questions and Answers
 • 1. 
  Στην πρόταση “ Ὁ πάππος τὸν Κῦρον καλὴν στολὴν ἐνέδυσε ” το έμμεσο αντικείμενο είναι η λέξη “στολὴν”.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα του ρήματος εἰμὶ είναι:
  • A. 

   εἴη

  • B. 

   εἴης

  • C. 

   είης

 • 3. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος κελεύω είναι:
  • A. 

   κεκελευκώς, -υῖα, -ὸς εἴη

  • B. 

   κεκελευκώς, -υῖα, -ὸς είη

  • C. 

   κεκελευκότες, -υῖαι, -ότα εἴη

 • 4. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος πιστεύω είναι:
  • A. 

   πεπιστευκώς, -υῖα, -ὸς είην

  • B. 

   πεπιστευκώς, -υῖα, -ὸς εἴην

  • C. 

   πεπιστευκώς, -υῖα, -ὸς είη

 • 5. 
  Το β΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος φυλάττω είναι:
  • A. 

   πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα είητε/εῖτε

  • B. 

   φεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα εἴητε/εἶτε

  • C. 

   πεφυλαχότες, -υῖαι, -ότα εἴητε/εἶτε

 • 6. 
  Το γ΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος πράττω είναι:
  • A. 

   πεπραχότες, -υῖαι, -ότα εἴησαν / εῖεν

  • B. 

   πεπρακότες, -υῖαι, -ότα εἴησαν / εἶεν

  • C. 

   πεπραχότες, -υῖαι, -ότα εἴησαν / εἶεν

 • 7. 
  Το α΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος θύω είναι: 
  • A. 

   τεθυκώς, -υῖα, -ὸς εἴην

  • B. 

   θεθυκώς, -υῖα, -ὸς εἴην

 • 8. 
  Το γ΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής ενεστώτα ενεργητικής φωνής του ρήματος παιδεύω:
  • A. 

   πεπαιδευκότες, -υῖαι, -ότα εἴη

  • B. 

   πεπαιδευκώς, -υῖα, -ὸς είη

  • C. 

   πεπαιδευκώς, -υῖα, -ὸς εἴη

 • 9. 
  Το α΄ πληθυντικό πρόσωπο της ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος γράφω:
  • A. 

   γεγραφότες, -υῖαι, -ότα εἴημεν / εἶμεν

  • B. 

   γεγραφκότες, -υῖαι, -ότα εἴημεν / εἶμεν

  • C. 

   γεγρακότες, -υῖαι, -ότα εἴημεν / εἶμεν

 • 10. 
  Το β΄ ενικό πρόσωπο της ευκτικής παρακειμένου ενεργητικής φωνής του ρήματος πείθω:
  • A. 

   πεπεικώς, -υῖα, -ὸς είης

  • B. 

   πεπεικώς, -υῖα, -ὸς εἴης

  • C. 

   πεπειθκώς, -υῖα, -ὸς εἴης

Back to Top Back to top