İmmunologiya -3 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 167

SettingsSettingsSettings
Please wait...
İmmunologiya -3 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  T-helperin funksiyası hansıdır?
  • A. 

   B-limfositlərin proliferasiyasını stimullaşdırır

  • B. 

   Əkscisim əmələ gəlməsini tormozlayır

  • C. 

   İmmun komplekslərin yaranmasında iştirak edir

  • D. 

   Histaminin sintezində iştirak edir

  • E. 

   Sadalananların heç biri

 • 2. 
  Th1 hansı sitokinləri sintez edir?
  • A. 

   İL-2, İNF-γ, TNF-α

  • B. 

   İL-4, İNF-α, İL-12

  • C. 

   İL-8, İNF-β, İL-12

  • D. 

   İL-5, İL-4, İL-10

  • E. 

   Heç biri doğru deyil

 • 3. 
  Bunlardan hansı Fc- reseptorları ilə qarşılıqlı təsirdə olur?
  • A. 

   Makrofaqlar, komplement

  • B. 

   Sadalananların hamısı

  • C. 

   V-domen immunoqlobulinlər

  • D. 

   L-zəncirli immunoqlobulinlər

  • E. 

   Əkscisimlərlə kompleks əmələ gətirən antigenlər

 • 4. 
  J zənciri hansı immunqlobulinlərdə rast gəlinir?
  • A. 

   İgM və İgA

  • B. 

   İgM və İgG

  • C. 

   İgG və İgE

  • D. 

   İgA və İgG

  • E. 

   İgM və İgD

 • 5. 
  Bu immunqlobulinlərdən hansıların qan zərdabında monomer quruluşu var?
  • A. 

   İgG, İgE, İgD

  • B. 

   İgE, İgM,İgD

  • C. 

   İgD, İgA,İgM

  • D. 

   İgG, İgM,İgE

  • E. 

   İgM, İgA, İgG1

 • 6. 
  İg-nin izotipi nədir?
  • A. 

   İg-nin müxtəlif siniflərinin yüngül və ağır zəncirinin konstant hissəsinin amin turşu ardıcıllığı

  • B. 

   İg-nin müxtəlif siniflərinin yüngül və ağır zəncirinin variabel hissəsinin amin turşu ardıcıllığı

  • C. 

   İg-nin müxtəlif siniflərinin yüngül zəncirinin konstant hissəsinin amin turşu ardıcıllığı

  • D. 

   İg-nin müxtəlif siniflərinin ağır zəncirinin konstant hissəsinin amin turşu ardıcıllığı

  • E. 

   İg-nin müxtəlif siniflərinin yüngül zəncirinin variabel hissəsinin amin turşu ardıcıllığı

 • 7. 
  Allergik reaksiyalarda histaminin rolu nədən ibarətdir?
  • A. 

   Damar keçiriciliyini artırmaq və saya əzələni yığmaq qabiliyyəti

  • B. 

   Damar keçiriciliyini aşağı salmaq və saya əzələnin boşalma qabiliyyəti

  • C. 

   Allergik reaksiya zonasında II sıra hüceyrə-hədəfi cəlb etmək qabiliyyəti

  • D. 

   Sadalananların hamısı

  • E. 

   Sadalananların heç biri

 • 8. 
  İmmun komplekslər hansı patologiyalarda yoxlanır?
  • A. 

   Sadalanan bütün xəstəliklər zamanı

  • B. 

   Xroniki qlomerulonefrit

  • C. 

   Zərdab xəstəliyi

  • D. 

   Sistem qırmızı qurd eşənəyi

  • E. 

   “Fermer” xəstəliyində

 • 9. 
  Hədəf hüceyrələrin birbaşa zədələnməsi nə zaman baş verə bilər?
  • A. 

   T-killerlərlə onların birbaşa kontaktı zamanı

  • B. 

   Lizosim aktivləşən dövrdə

  • C. 

   Hədəf hüceyrələrin zədələnməsi qeyri -spesifik immunitetdən asılıdır

  • D. 

   T- helperlərin təsiri nəticəsində

  • E. 

   Hədəf hüceyrə hər bir təsirdən zədələnə bilər

 • 10. 
  T- limfositlər və sələflərinin defektləri ilə əlaqəsi olmayan hansı xəstəliklərə aiddir?
  • A. 

   Hamısı

  • B. 

   Çediak-Xiqaşi sindromu

  • C. 

   İrsi angionevrotik ödem

  • D. 

   Bruton xəstəliyi

  • E. 

   Xroniki septik granulomatoz xəstəliyi

Back to Top Back to top