Try Out 3 Ncc 2014

30 Pertanyaan | Total Attempts: 230

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Try Out 3 Ncc 2014

Fasilitas yang diberikan panitia pada peserta NCC 2014 yang mendaftar sebelum tanggal 16 Desember 2013


Questions and Answers
 • 1. 
  Jika diketahui unsur P,Q,R,S dan T dalam sistem periodik dengan nomor atom berturut-turut 3,9,11,17 DAN 20. Unsur yang memiliki energi ionisasi tertinggi adalah
  • A. 

   P

  • B. 

   Q

  • C. 

   R

  • D. 

   S

  • E. 

   T

 • 2. 
  Diboran, B2H6 disintesis dengan reaksi: 3 NaBH4 + 4 BF3 ® 3 NaBF4 + 2 B2H6. Bila reaksi ini memiliki 70 % yield, berapa mol NaBH4 harus direaksikan dengan BF3 berlebih agar didapatkan 0,400 mol B2H6
  • A. 

   0,4

  • B. 

   0,42

  • C. 

   0,6

  • D. 

   0,858

  • E. 

   0,98

 • 3. 
  Pernyataan manakah yang benar tentang ikatan C-C dalam benzena: 
  • A. 

   Lebih panjang dari ikatan C-C di etana

  • B. 

   Lebih panjang dari ikatan C-C di etena

  • C. 

   Lebih panjang dari ikatan C-C di intan

  • D. 

   tiga memiliki panjang yang sama dengan ikatan C-C di etana,tiga yang lain memiliki panjang yang sama dengan ikatan C-C dietena

  • E. 

   Tiga memiliki panjang yang sama dengan ikatan C-C di etana, tiga yang lain memiliki panjang yang sama dengan ikatan C-C di intan

 • 4. 
  Molekul oksigen di atmosfer bumi memiliki kecepatan efektif 500 m/s, maka kecepatan efektif helium adalah.... 
  • A. 

   180 m/s

  • B. 

   1000 m/s

  • C. 

   1440 m/s

  • D. 

   2000 m/s

  • E. 

   4000 m/s

 • 5. 
  Kesetimbangan manakah yang tidak akan bergantung pada tekanan: 
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 

   Option 4

  • E. 
 • 6. 
  Asam kuat mempunyai sifat berikut, kecuali... 
  • A. 

   Mempunyai nilai tetapan setimbang yang besar

  • B. 

   Merupakan konduktor yang baik

  • C. 

   Mempunyai pH rendah

  • D. 

   Mempunyai lebih dari 1 atom H dalam molekulnya

  • E. 

   Mempunyai derajat ionisasi

 • 7. 
  Sebanyak 100 mL air garam direaksikan dengan larutan perak nitrat berlebihan menghasilkan 7,175 gram endapan perak klorida. Jika massa jenis air garam itu adalah 1,03 kg/L, maka kadar NaCl adalah ....
  • A. 

   1,42%

  • B. 

   2,56%

  • C. 

   2,84%

  • D. 

   3,01%

  • E. 

   5,12%

 • 8. 
  Ke dalam 100 mL larutan penyangga yang tersusun dari 0,6 mol asam asetat dan 0,6 mol natrium asetat (Ka asam asetat= 1x10-5), ditambahkan air sebanyak 900 mL, maka pH larutan sebelum dan sesudah ditambahkan air adalah ...
  • A. 

   Berubah dari 5 menjadi 6,4

  • B. 

   Berubah dari 6 menjadi 5

  • C. 

   Berubah dari 8 menjadi 9

  • D. 

   Berubah dari 9 menjadi 8

  • E. 

   Tidak berubah

 • 9. 
  Jika pada suhu tertentu diketahui Ksp AgCl = 4x10-8, maka pada pencampuran 100 mL larutan AgNO3 0,0004 M dan 100 mL larutan HCl 0,0002 M yang terjadi adalah ....
  • A. 

   Terbentuk endapan

  • B. 

   Larutan tepat jenuh

  • C. 

   Belum terbentuk endapan

  • D. 

   Terbentuk endapan jika larutan dipanaskan

  • E. 

   Terbentuk endapan jika konsentrasi HCl dikurangi

 • 10. 
  Alumunium hidroksida membentuk sol bermuatan positif dalam air. Di antara elektrolit berikut, yang paling efektif untuk menggumpalkan koloid itu adalah ...
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 11. 
  Arus listrik yang sama banyak dialirkan dalam larutan tembaga (II) sulfat dan air murni yang diasamkan. Jika selama elektrolisis pada katode dihasilkan tembaga seberat 0,5 g, banyaknya gas hidrogen yang dihasilkan dalam keadaan standar adalah...
  • A. 

   88 mL

  • B. 

   125 mL

  • C. 

   150 mL

  • D. 

   176 mL

  • E. 

   225 mL

 • 12. 
  Dua senyawa kimia yang terdapat pada sengat  tawon madu Afrika adalah:  Sifat karakteristik yang dapat diberikan untuk kedua senyawa tersebut adalah:
  • A. 

   Keduanya merupakan isomer cis-trans

  • B. 

   Keduanya bisa diperoleh dengan jalan oksidasi alkohol

  • C. 

   Keduanya mempunyai atom C khiral

  • D. 

   Keduanya merupakan isomer gugus fungsi

  • E. 

   Keduanya netral

 • 13. 
  Pereaksi yang digunakan untuk menidentifikasi gugus fungsional aldehida dalam glukosa adalah ...
  • A. 

   Pereaksi biuret

  • B. 

   Xantoproteat

  • C. 

   Pereaksi Fehling

  • D. 

   Kertas timbal asetat

  • E. 

   Larutan kanji

 • 14. 
  Hasil reaksi unsur X dengan: 1)   Oksigen menghasilkan oksidanya (X2O3) 2)   Fe2O3 dan dipanaskan menghasilkan X2O3 dan Fe 3)   H2SO4 encer menghasilkan H2 Unsur X adalah ...
  • A. 

   Mg

  • B. 

   Cu

  • C. 

   Zn

  • D. 

   Al

  • E. 

   Na

 • 15. 
  Jika tingkat keasaman dan kebasaan senyawa hidroksida unsur-unsur periode ketiga dibandingkan , maka ....
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 16. 
  Ge memiliki konfigurasi elektron [Ar]3d104s24p2. Sewaktu membentuk Ge4+elekron akan dikeluarkan menurut urutan:
  • A. 

   4p | 4p | 4s | 4s

  • B. 

   4p | 4p | 3d | 3d

  • C. 

   4s | 4s | 4p | 4p

  • D. 

   4s | 4s | 3d | 3d

  • E. 

   3d | 4s | 4p | 3d

 • 17. 
  Bila 1,50 g padatan H2C2O4.2H2O dan membebaskan seluruh molekul air yang terhidrasi maka akan diperoleh  H2C2O4 sebanyak:
  • A. 

   0,34 g

  • B. 

   0,92 g

  • C. 

   1,07 g

  • D. 

   1,26 g

  • E. 

   1,50 g

 • 18. 
  Berikut ini, kelompok mana yang hanya mengandung molekul ikatan kovalen? 
  • A. 

   BCl3, SiCl4, PCl3

  • B. 

   NH4Br, N2H4, HBr

  • C. 

   Al, O3, As4 

  • D. 

   Cl2, NaCl, H2O

  • E. 

   I2, H2S, NaI

 • 19. 
  Tentukan proses yang bersangkutan dengan penentuan perubahan entalpi dari suatu reaksi kimia
  • A. 

   Mekanismereaksi

  • B. 

   Jumnlah zat perantara yang terdapat dalam reaksi

  • C. 

   Energi aktifasi dan reaksi

  • D. 

   Keadaan mula-mula dan akhir dari reaksi

  • E. 

   Perubahan Energi dari kecepatan reaksi

 • 20. 
  Dalamsuatupercobaan, sebanyakamol A ditempatkandalamtabungdankemudianterjadireaksimenghasilkan B:     A (g)  ® 2 B (g). Padakesetimbangan, xmolAtelahbereaksidantekanan total dalamwadahadalahP.  Tekanan B dalamkesetimbanganadalah:
  • A. 
  • B. 
  • C. 
  • D. 
  • E. 
 • 21. 
  Bilakedalamlarutanjenuhperakchlorida (AgCl) ditambahkansejumlahpadatanAgCl(Ksp= 1,8 x 10-10) akanmenyebabkan:
  • A. 

   Konsentrasi ion Cl- menjadilebihbesardibandingkandalamlarutanjenuhnya.

  • B. 

   Tidakadaperubahankonsntrasi ion Cl-

  • C. 

   Konsentrasi ion Cl- dan Ag+ lebih besar dibandingkan dengan larutan jenuhnya.

  • D. 

   Konsentrasi ion Cl- dan Ag+ lebih kecil dibandingkan dengan larutan jenuhnya.

  • E. 

   Konsentrasi ion Cl- menjadi lebih besar dibandingkan dalam larutan jenuhnya

 • 22. 
  Natrium stearate C17H35COONa, merupakan bahan pembuat sabun. Dari senyawa tersebut, yang bersifat hidrofobik adalah
  • A. 

   –CO-

  • B. 

   –COONa

  • C. 

   ONa

  • D. 

   C17H35CO-

  • E. 

   C17H35-

 • 23. 
  Metanol dipergunakan dalam percobaan sel bahan bakar. Reaksi elektroda adalah Selamaoperasi pH sel larutan di anodaakan
  • A. 

   Bertambah

  • B. 

   Berkurang

  • C. 

   Tidak berubah

  • D. 

   Netral

  • E. 

   Nol

 • 24. 
  Dichloroethylena, C2H2Cl2, mempunyai 3 bentuk isomer  yang ditunjukan seperti gambar  dibawah ini:  Dari ketiga isomer tersebut, manakah isomer yang mempunyai moment-dipole. 
  • A. 

   Isomer (i)

  • B. 

   Isomer (ii)

  • C. 

   Isomer (i) , (ii) dan (iii)

  • D. 

   Isomer (i) dan (ii)

  • E. 

   Hanya (i) dan (iii)

 • 25. 
  Berikut ini yang termasuk dalam asam amino nonesensial adalah
  • A. 

   Metionin

  • B. 

   Arginin

  • C. 

   Asparagin

  • D. 

   Histidin

  • E. 

   Treonin

Back to Top Back to top