İmmunologiya -2 | Atu-amu.Net

10 Suallar | Total Attempts: 189

SettingsSettingsSettings
Please wait...
İmmunologiya -2 | Atu-amu.Net

Hazırladı:  Malik SH     (c) ATU-AMU.net


Questions and Answers
 • 1. 
  İg-nin idiotipi nədir?
  • A. 

   İg molekulunun variabel və hiper variabel sahələrinin amin turşu ardıcıllığı

  • B. 

   İg molekulunun konstant sahələrinin amin turşu ardıcıllığı

  • C. 

   İg molekulunun variabel və konstant sahələrinin amin turşu ardıcıllığı

  • D. 

   İg molekulunun yüngül və ağır zəncirinin variabel sahələrinin amin turşu ardıcıllığı

  • E. 

   Heç biri doğru deyil

 • 2. 
  Birincili immun cavab nə zaman başlayır? 
  • A. 

   Antigen orqanizmə ilk dəfə daxil olan vaxtdan

  • B. 

   Antigen orqanizmə təkrar daxil olan zaman

  • C. 

   Orqanizmin vəziyyətindən asılı olaraq

  • D. 

   Zülal mənşəli antigen daxil olarkən

  • E. 

   Heç biri düzgün deyil

 • 3. 
  Qismən tolerantlıq nə deməkdir?
  • A. 

   Orqanizmin AG-in yalnız bəzi determinatların qarşı immun cavabın yaratmaması

  • B. 

   Antigenin yalnız müəyyən vəziyyətinə qarşı immun cavab yaratmaması

  • C. 

   Allergenin növünə görə immun cavab yaratmaması

  • D. 

   Orqanizmin tam antigenə qarşı immun cavab yaratmaması

  • E. 

   Qısa müddətli immun cavabın yaranmaması

 • 4. 
  İltihab sitokinlərinə hansılar aiddir?
  • A. 

   İL-2, TNF

  • B. 

   İL-16, İL-10

  • C. 

   İL-4, İNF

  • D. 

   İL-3, İL-12

  • E. 

   İL-13, RANTES

 • 5. 
  Tosqun hüceyrələr hansı reseptora malikdir?
  • A. 

   İgE-in Fcε-fraqmentinə

  • B. 

   İgM-in Fab-fraqmentinə

  • C. 

   İgE-in Fab-fraqmentinə

  • D. 

   İgG-in Fab-fraqmentinə

  • E. 

   İgA-ın Fc-fraqmentinə

 • 6. 
  Spesifik IgE və ya IgG əkscisminin immunferment analizi ilə təyininin prinsipi nədədir?
  • A. 

   Anti-IgE və ya anti-IgG əkscismlə nişanlanmış ferment vasitəsi ilə spesifik IgE və ya IgG əkscisminin təyini

  • B. 

   Ümumi IgE və ya IgG əkscisminin təyinində

  • C. 

   Sadalananların heç biri

  • D. 

   Sadalananların hamısı

  • E. 

   Radioaktiv-nişanlanmış anti-IgE və ya anti-IgG əkscismi vasitəsi ilə spesifik IgE və ya IgG əkscisminin təyinində

 • 7. 
  Yenidoğulmuş oğlan uşaqlarında immunqlobulinlərin səviyyəsi nə zaman müəyyən edilmir?
  • A. 

   Humoral irsi defekt varsa

  • B. 

   Hüceyrə tipli irsi defekt varsa

  • C. 

   Kombinəolunmuş irsi defekt varsa

  • D. 

   Uşaqların cinsi ilə əlaqəli olaraq immunqlobulinlər aşağı düşür

  • E. 

   Kiçik yaş qruplarında belə fərq ola bilər

 • 8. 
  α və β İFN harada sintez olunur?
  • A. 

   Leykositlər və fibroblastlar tərəfindən

  • B. 

   Virus hissəcikləri tərəfindən

  • C. 

   Parazitlərlə yoluxmuş hüceyrələr tərəfindən

  • D. 

   Trombositlər tərəfindən

  • E. 

   Heç biri doğru deyil

 • 9. 
  Komplement sistemin defektləri nəticəsində aşağıdakı xəstəliklərdən hansılar əmələ gəlir ?
  • A. 

   İrsi angionevrotik ödem

  • B. 

   C2 defisiti, Di Corci

  • C. 

   Çediak-Xiqaşi sindromu, C2 defisiti

  • D. 

   Nezelof sindromu

  • E. 

   Hoçkin xəstəliyi

 • 10. 
  Aşağıdakı mülahizələrdən hansı düzgündür ?
  • A. 

   Dölün immunkompetent hüceyrələrində prolaktinə qarşı reseptor var

  • B. 

   Ananın qida rejminin pozulması döldə immun sistemin inkişafında pozğunluqlara səbəb ola bilməz

  • C. 

   Prolaktin immunkompetent hüceyrələrin reseptorlarına təsir göstərərək effektor hüceyrələrin aktivləşməsinə, limfositlərin yetişməsinin və funksiyalarının zəifləməsinə səbəb olur.

  • D. 

   Uşaqlarda həyatın ilk illərində immun sistemin natamam inkişafı erkən yaşlardan heç bir zaman fizioloji immundefisit vəziyyət yarada bilməz

  • E. 

   İgG yeganə immunoqlobulindir ki, plasentadan keçə bilmir

Back to Top Back to top