Тест по Информатика

11 | Total Attempts: 668

SettingsSettingsSettings
Please wait...
Тест по Информатика

Ова е тест кој ќе ви овозможи да си ги проверите вашите знаења од предметот „Информатика"


Questions and Answers
 • 1. 
  Кои се составни делови на компјутерскиот систем?
  • A. 

   Машински јазици

  • B. 

   Програмските јазици

  • C. 

   Хардвер и софтвер

  • D. 

   Оперативниот систем

 • 2. 
  Софтверот го претставува програмскиот дел од компјутерскиот систем.
  • A. 

   Неточно

  • B. 

   Точно

 • 3. 
  Кои од следниве уреди не припаѓа на хардверскиот дел од компјутерскиот систем?
  • A. 

   Процесор

  • B. 

   Тастатура

  • C. 

   Принтер

  • D. 

   Оперативен систем

  • E. 

   Глувче

 • 4. 
  Кој од следниве НЕ е оперативен систем?
  • A. 

   Linux

  • B. 

   Windows

  • C. 

   Asembler

  • D. 

   Mackintosh

 • 5. 
  Алгоритмите можат да бидат претставени графички и текстуално.
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 6. 
  Програмските јазици се поделени на виши програмски, високи програмски, симболички и...
  • A. 

   логички

  • B. 

   асемблерски

  • C. 

   процедурални

  • D. 

   машински

 • 7. 
  C++ e:
  • A. 

   висок програмски јазик

  • B. 

   машински јазик

  • C. 

   симболички јазик

 • 8. 
  Cout е наредба за внесување на вредностите на променливите преку тастатура.
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 9. 
  Cin е наредба за внесување на податоците преку тастатура.
  • A. 

   Точно

  • B. 

   Неточно

 • 10. 
  Кој од наведените НЕ е аритметички оператор?
  • A. 

   %

  • B. 

   +

  • C. 

   &

  • D. 

   /

  • E. 

   *

 • 11. 
  Кој од наведените е оператор за доделување во C++?
  • A. 

   =

  • B. 

   :=

  • C. 

   ==

  • D. 

   Eq

 • 12. 
  Да се изработи програма во C++ која ќе го даде решението на следниов израз: 2x+3y-z при што x, y и z се целобројни променливи и нивните вредности ги внесува корисникот преку тастатура.
Back to Top Back to top