Διατήρηση της ορμής - Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου

7 | Total Attempts: 399

SettingsSettingsSettings
Please wait...
  -

Φυσική Θετικών Σπουδών Β' Λυκείου - Κεφάλαιο 2ο


Questions and Answers
 • 1. 
  Στην κρούση σωμάτων η ορμή του κάθε σώματος διατηρείται σταθερή.
  • A. 

   Σωστό

  • B. 

   Λάθος

 • 2. 
  Να επιλέξετε τη διατύπωση που συμπληρώνει σωστά την ημιτελή πρόταση. Σε κάθε  είδος κρούσης  ισχύει:
  • A. 

   η αρχή διατήρησης της µ η χ α ν ι κ ή ς ενέργειας.

  • B. 

   η αρχή διατήρησης της ο ρ µ ή ς.

  • C. 

   η αρχή διατήρησης του ηλεκτρικού φορτίου.

  • D. 

   όλες οι παραπάνω αρχές.

 • 3. 
  Ένα σώμα  A έχει μάζα m και ταχύτητα  υ, ενώ ένα άλλο σώμα Β έχει μάζα  m/2 και ταχύτητα 2υ. Για  τις  ορμές  PA  και   PB  κατά μέτρο των δυο σωμάτων θα ισχύει:
  • A. 

   PA> PB                  

  • B. 

   PA = PB                    

  • C. 

   PA<PB

 • 4. 
  Ένα σώμα  A έχει μάζα m και ταχύτητα  υ, ενώ ένα άλλο σώμα Β έχει μάζα  m/2 και ταχύτητα  2υ. Για  τις  κινητικές ενέργειες  ΚΑ  και  ΚΒ  των δυο σωμάτων θα ισχύει:
  • A. 

   ΚΑ=2 ΚΒ               

  • B. 

   ΚΑ= ΚΒ                   

  • C. 

   ΚB = 2 Κ

 • 5. 
  Σε σώμα μάζας m που έχει ορμή Ρ με κατάλληλη δύναμη διπλασιάζουμε την ορμή του.  Με τον τρόπο αυτό η κινητική ενέργεια του σώματος, θα έχει:
  • A. 

   διπλασιαστεί.

  • B. 

   υποδιπλασιαστεί.

  • C. 

   τετραπλασιαστεί.

  • D. 

   υποτετραπλασιαστεί.

 • 6. 
  Να επιλέξετε τις σωστές απαντήσεις. Η ορμή ενός σώματος:
  • A. 

   έχει την κατεύθυνση της συνισταμένης δύναμης.

  • B. 

   έχει την κατεύθυνση της ταχύτητας.

  • C. 

   έχει πάντοτε θετική φορά.

  • D. 

   διατηρείται σταθερή, αν η συνισταμένη δύναμη είναι μηδέν.

 • 7. 
  Ένα βλήμα μάζας  m =0, 1 kg  κινείται οριζόντια με ταχύτητα uο= 100 m/sec και σφηνώνεται σε ακίνητο κιβώτιο μάζας  m1=9,9kg που ισορροπεί σε οριζόντιο επίπεδο. Να βρείτε την ταχύτητα του συσσωματώματος αμέσως μετά την κρούση.
  • A. 

   1m/s

  • B. 

   10m/s

  • C. 

   100 m/s

  • D. 

   99 m/s

Back to Top Back to top